www.bip.gov.pl

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 21.12.2014

zaawansowane

  Na skróty:
-  zamówienia publiczne,
-  wykaz nieruchomości do sprzedania,
-  ogłoszenia o przetargach na nieruchomości

- wnioski o udzielenie informacji publicznej


O G Ł O S Z E N I E

 

Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy   z    dnia  08  marca  1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana III Sesja  Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na  dzień  30  grudnia 2014 r. (wtorek).

 

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr I/2014, II/2014 z poprzednich sesji.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017.

5. Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania na realizację projektu pn.: „Termy Warmińskie”.

6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

7. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lidzbark Warmiński na lata 2015 – 2054.

  1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lidzbark Warmiński na lata 2015 – 2054.

  2) Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

  3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2054.

  4) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lidzbark Warmiński na lata 2015 – 2054 i podjęcie uchwały.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2015 rok.

  1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

  2) Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

  3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego projekcie uchwały budżetowej  Miasta Lidzbark Warmiński
     na 2015 rok.

  4) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej i podjęcie uchwały budżetowej
      na 2015 rok.

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej  odbędzie  się  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w  Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.30.

 


KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW ULICY MAJOWEJ Nr 10,12,14,16

MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w dniu 29.12.2014 r. (poniedziałek) o godz. 11:00, przy ul. Majowej (przed budynkiem nr 14), odbędzie się spotkanie w sprawie ustalenia przyczyny i likwidacji źródła wydobywającego się z kanalizacji sanitarnej fetoru.

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski


INFORMACJAStawki podatku od nieruchomości w 2015 r. nie ulegają zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.98.2013.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2015 r. wyniosą:
153,43 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych (równoważnik 2,5 q żyta)
306,85 zł od 1 ha dla gruntów pozostałych (równoważnik 5 q żyta)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 - 61,37 za 1 dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, M.P. z 2014 r. poz. 935).

Stawka podatku leśnego w 2015 r. wyniesie:
41,55 zł od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. - 188,85 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., M.P. z 2014 r. poz. 955)

Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r. nie ulegają zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.99.2013.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opłata od posiadania psa w 2015 r. nie ulega zmianie i obowiązuje zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.98.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów


LISTA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 1. BRODOWSKI ADAM
 2. DRYZELENKO ANDRZEJ
 3. GRZMIĄCZKA MAREK SZCZEPAN
 4. JASKÓLSKA WIOLETTA
 5. KABAŁA ANDRZEJ
 6. KARDYMOWICZ DAMIAN OLAF
 7. KĘDZIERSKI ANDRZEJ
 8. KORZENIEWSKI WOJCIECH
 9. KURTO JÓZEF
 10. ŁAGOCKA IWONA
 11. MICHALAK DOROTA
 12. MOROZ PRZEMYSŁAW KONRAD
 13. NAUMCZYK TOMASZ
 14. PASTERNAK PIOTR
 15. SERWACH AGNIESZKA TERESA

 


  

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego ........


Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej


 

 INFORMACJA


DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE ICH TOŻSAMOŚCI.


Wieczór z Paszportem 2014


Zmiana godzin pracy Oddziału Paszportów w Terenowych Punktach w Bartoszycach i Giżycku


Uchwała nr OR.BR.0007.8.2014.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podziału miasta Lidzbark Warmiński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  http://prawomiejscowe.pl/institution/19629/legalact/156959/19629


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego

W celu zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego, właściciele psów którzy zamieszkują na terenie Lidzbarka Warmińskiego mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa...........

 


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
USUWANIA I UTYLIZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH .........

 


 


I N F O R M A C J A

Zgodnie z  art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. )
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :
1) składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru 
2) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia.
3) druki deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości są do pobrania ...


                            B u r m i s t r z
                         Artur Wajs
 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 9 ust. 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 ze zm.) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy. Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku
druki deklaracji na podatek od środków transportowych oraz uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania.....

B u r m i s t r z
                         Artur Wajs
 


 INFORMACJA

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada (art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym; Dz.U. z  2013 r. poz.1381)

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15  każdego miesiąca (art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym; Dz.U. z 2013r. poz. 465)

druki deklaracji na podatek rolny i leśny są do pobrania....
 

B u r m i s t r z
                         Artur Wajs

 


     


O G Ł O S Z E N I E

Przesłanki i zasady aktualizacji opłaty rocznej Podstawową przesłanką aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest zmiana wartości nieruchomości. Do tej pory aktualizacja mogła odbywać się nawet raz do roku. Od października 2011 aktualizacja może być dokonywana nie częściej niż raz na trzy lata, oczywiście pod warunkiem, że w tym okresie wartość nieruchomości uległa zmianie....(więcej)


 

 Zapraszamy do odwiedzania nowego Portalu Miejskiego (lidzbarkw.eu), który powstał w ramach projektu "Promocja i rozwój e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim".
Polecamy:
- Spacer Wirtualny po mieście z  wykorzystaniem ponad 100 panoram, przelotów dronem, animacji 3D.
- SIP (System Informacji Przestrzennej). Prezentowany  system informacji przestrzennej to interaktywna mapa miasta Lidzbark Warmiński zbudowana z warstw tematycznych. Dostęp do konkretnej informacji uzyskuje się poprzez wybór określonej warstwy tematycznej umieszczonej z lewej strony niniejszej witryny. Użytkownicy uzyskują w prosty sposób - poprzez Internet, łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną). W interaktywnym planie prezentowane są apteki, przychodnie zdrowia, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, boiska, place zabaw i inne ważne obiekty i obszary.
- Konsultacje społeczne mają ułatwić kontakt mieszkańców z urzędem. Po zalogowaniu będzie można zadać pytanie czy zgłosić problem w wybranym temacie.
Portal jest w trakcie rozbudowy więc prosimy o wyrozumiałość jeśli wystąpią utrudnienia.


KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI
PWiK Sp. z o.o
. w Lidzbarku Warmińskim informuje:
W związku z trwającymi pracami na terenie miasta, związanymi z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ mogą następować przerwy w dostawach wody oraz obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej.
Przewidywany czas realizacji prac – do odwołania.
Prosimy zaopatrzyć się w wodę.
Za utrudnienia i niedogodności PRZEPRASZAMY.


O G Ł O S Z E N I E

 • Od dnia 01-07-2013r. odbiorcą odpadów komunalnych na terenie miasta Lidzbark Warmiński jest: PGK Sp. z o.o. ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 897678455, 897678454
 • Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego - Świętochowskiego 14 lub na konto bankowe do 15-go każdego miesiąca. Termin pierwszej wpłaty (za lipiec 2013) do 15 sierpnia 2013 r.
 • 52116022020000000061931458 Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński z dopiskiem: opłata za odbiór odpadów komunalnych.
   

 

 


 

 

 UWAGA !!!!
                NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zdecydowanie zmienia dotychczasowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku czeka nas wiele zmian w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi  zostały przygotowane materiały, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiają zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. zasady składania deklaracji, terminy odpłatności, zasady selektywnej zbiórki, obowiązki właścicieli nieruchomości a także i gminy. Można tam również znaleźć wzory dokumentów oraz akty prawne: ustawy, rozporządzenia i uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
Proszę o zapoznanie się z przygotowanymi informacjami, które pozwolą zrozumieć istotę i potrzebę naszego działania.
Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami będzie wymagał dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców jak i gminy, liczę na Państwa współpracę.
 

BURMISTRZ
    Artur Wajs


 INFORMACJA
 

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany, a także posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (art. 9 ust. 6 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).I N F O R M A C J A


Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :

1) składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru 

2) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia.

 


  


Informacja

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1. do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (art. 6a ust. 8 pkt. 1 Ustawy o podatku rolnym; Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.);
2. do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (art. 6 ust. 5 pkt. 1 Ustawy o podatku leśnym; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

 


 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY...............!!!!!!!!!!!!!!!!


Zgłoszenia o nieczynnych punktach świetlnych lub zaistniałych awariach na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego przyjmowane są pod numerem telefonu: 660713536 (czynny całą dobę).

 


 Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Lidzbarskim - Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego


Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w dostępnych na stronie UKE od dnia 12 lutego 2009 r. mapach popytu pragną zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie w pozyskaniu informacji na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego .................

 


 

 Statut Miasta Lidzbark Warmiński z HerbemNFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bez opłaty.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).
 


     

 


DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2892533

Zaokrąglony róg prawy