☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 17.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

Ogłoszenie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Pobierz

 


Ogłoszenie 

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Informacja

Zawiadomienie

 


Ogłoszenie 

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH STREF PŁATNEGO PARKOWANIA

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

W dniach od 4 do 15 listopada 2019 roku prowadzone będą konsultacje społeczne dot. utworzenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Lidzbark Warmiński w ulicach: Wysokiej Bramy, Konstytucji 3-go Maja, Hożej, Prostej, Kasprowicza, Mickiewicza, Kruczej, Reja, Kajki, Plac Wolności, Ratuszowej, Milewicza. Każdy pełnoletni mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego będzie mógł oddać głos stawiając znak ”x” w ankiecie zawierającej pytanie „Czy jesteś za utworzeniem strefy płatnego parkowania?” na wyżej wymienionych ulicach. Ankiety będą udostępnione w siedzibie:

  • Urzędu Miasta przy ul. Plac Młyński 6 oraz Ratuszowej 5,
  • Lidzbarskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 4,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ratuszowej 4,
  • Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oranżerii Krasickiego przy ul. Krasickiego 2,
  • w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dębowej 3,
  • a także w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński.

Chcemy znać Państwa opinię. Zapraszamy do głosowania.

Ankieta do pobrania

 


Ogłoszenie 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z powyższym od 1 listopada 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub na konto :

Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim

Bank Millennium S. A.  o/Lidzbark Warmiński

61 1160 2202 0000 0003 8900 0843

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

 


Ogłoszenie 

Rozkład jazdy autobusów na Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 roku.

Rozkład do pobrania


Ogłoszenie 

Konsultacje społeczne - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki

Konsultacje społeczne do pobrania

 


Ogłoszenie 

W związku z remontem budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, od dnia 16 października 2019 r. stanowisko dowodów osobistych i ewidencji ludności zostaje przeniesione do budynku przy ul. Lipowej 21 w Lidzbarku Warmińskim (Urząd Stanu Cywilnego – pierwsze piętro).

W dniach 16 do 18 października 2019 r. w związku z przeprowadzką stanowiska: dowodów osobistych i ewidencji ludności, będą nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego można składać w każdym urzędzie.

Najbliższy Urząd, w którym można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego:           

Urząd Gminy

ul. Ignacego Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 


Ogłoszenie 
 
W związku z planowanym remontem budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Świętochowskiego 14 uprzejmie informujemy, że: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, a także Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji i Referat Finansów, został przeniesiony do budynku przy ul. Plac Młyński 6 (kamienica przy amfiteatrze) i tam prosimy załatwiać sprawy związane z działalnością w/w referatów.
 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz pozostałe samodzielne stanowiska zostały przeniesione na ul. Ratuszową 5 (stary ratusz).
 
W dotychczasowym gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Świętochowskiego 14 do dnia 15 października 2019 roku znajduje się biuro Sekretarza Miasta, oraz Ewidencji Ludności, Dział Promocji i Straż Miejska.

Pozostałe informacje nie umieszczone na stronie BIP dotyczące Urzędu Miejskiego znajdują się na stronie internetowej: 

http://lidzbarkw.eu/urzad-miejski


Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego

http://lidzbarkw.eu/budzet-obywatelski


Ogłoszenie 

Informacja dotycząca zwrotu opłat wniesionych za usługę dochowania w grobie ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim. Kliknij aby pobrać

Wniosek o zwrot nienależnie dokonanej opłaty za dochowanie w grobie ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim. Kliknij aby pobrać

 

 


INFORMACJA
 
DYŻURY
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK
W GODZ. 16.00 – 17.00
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
 
W KAMIENICY AMFITEATRU MIEJSKIEGO PRZY UL. PLAC MŁYŃSKI 6
W SALI KONFERENCYJNEJ
 

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U.2019.0.631 t.j. ) podaje się do informacji publicznej, iż w dniu 27 kwietnia 2019 roku w godzinach 11.00-15.00 przy ulicy Wysokiej Bramy 1 w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się zgromadzenie. 

 


Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.47.2019.MG

BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

 

 

PRZYZNANE NAGRODY  W KONKURSIE

„Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”

            Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020” przyznaję:

1) Spółdzielni Mieszkaniowej „WARMIA”, ul. J. Poniatowskiego 18, 11-100 Lidzbark  Warmiński   (budynek ul. Legionów 1G) – 30.000

2) Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wyszyńskiego 31, 11-100 Lidzbark Warmiński – 30.000

3) Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Hoża 2, 11-100 Lidzbark Warmiński – 26.000

4) Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Wodna 6, 11-100 Lidzbark Warmiński – 24.000

5) Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Warmińska 5, 11-100 Lidzbark Warmiński – 40.000

 

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski

 


Ogłoszenie

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o naborze nowych wniosków do konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 -2020”, organizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – edycja 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, informuje, iż do końca marca 2019 r. można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji polegającej na poprawie estetyki budynków w ramach ww. programu.

Termin złożenia wniosku: do dnia 31.03.2019r. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Regulamin konkursu wraz ze wzorem wniosku:  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu w zakładce Uchwały Rady Miejskiej:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLidzbarkuWarminskim/document/217397/Uchwa%C5%82a-XXXI_239_2016


Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo wraz z bonifikatą


Informacja

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że w dniach od 12 lutego do dnia 01 marca doręczane są przez pracowników Urzędu Miejskiego decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2019 rok.


Informacja

Od 1 stycznia 2019 r. zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Uprawnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać się telefonicznie:
-  w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu 89 767 79 00 w godz. 8.00 - 14.00,
- w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie pod numerem telefonu 55 242 11 81 w godz. 9.00 - 12.00.
Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku:
1) w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od godz. 9.00 do godz. 13.00;
2) w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od godz. 8.30 do 12.30.


 

Informacja

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Protokół z otwarcia ofert dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.


Informacja

Informacja dotycząca Systemu Powiadamiania Ratunkowego


Wyjaśnienia dotyczące wniosków Pana Andrzeja P. złożone w dniu 11 lipca 2018 r. na sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla zadania: Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km 40+313,91 drogi krajowej nr 51".

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu UPUL

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-20 21:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-01-29 12:29:59)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X