☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

Lidzbark Warmiński, dnia 13.01.2021 r.

Informacja

 

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, oraz  art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), Burmistrz realizuje zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Od dnia 15 stycznia 2021 roku uruchomiona została infolinia pod numerami: 89 767 24 97, 89 767 85 39 w celu umawiania dowozu do punktów szczepień.

Burmistrz

Lidzbarka Warmińskiego

 


Lidzbark Warmiński, dnia 11.01.2021 r.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 1. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w spawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego dnia 31.08.2020 r. otrzymała Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwane dalej dofinansowaniem ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.540.791,00 zł. Powyższe środki zgodnie z uchwałą zostaną przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.
 2. W związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków na podstawie § 11 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Miejska Lidzbark Warmiński dnia 14.12.2020 r. otrzymała dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje inwestycji w wysokości 812.203,00 zł.

 


Lidzbark Warmiński, dnia 20.11.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028” w dniach od 20.11.2020 r. do  10.12.2020 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do pobrania jako poniższy załącznik.

Wszyscy mieszkańcy Miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub drogą poczty elektronicznej na adres k.mazurowski@lidzbarkw.pl do dnia 10.12.2020 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Załącznik:

1. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028


 

OBWIESZCZENIE


o zgromadzeniu kompletu dokumentów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki". 

Do pobrania obwieszczenie

 


Lidzbark Warmiński, dnia 29.10.2020 r.

 

ZGROMADZENIE ZGŁOSZONE W TRYBIE UPROSZCZONYM

W dniu 30.10.2020 roku o godz. 17.00 na Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim rozpocznie się zgromadzenie organizowane przez STRAJK KOBIET.

Uczestnicy zgromadzenia będą przemieszczać się chodnikami od Placu Wolności w stronę biura poselskiego PiS ul. Piłsudskiego (przez wysoką bramę ), a następnie :

ul. Legionów

 ul. Olsztyńskiej

ul. Wiejska

ul. Mławska

ul. Orła Białego

ul. Wyszyńskiego

ul. Kajki

ul. Mikołaja Reja

ul. Prosta

Plac Wolności

 


Lidzbark Warmiński, dnia 20.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych w związku z inwestycją pt. :"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki".

 Lidzbark Warmiński, dnia 19.10.2020 r.

INFORMACJA

W dniu 21.10.2020r. w godzinach 10:00-15:30 odbędzie się zgromadzenie zgłoszone w trybie uproszczonym. Przewidziany jest przejazd około 100 ciągników rolniczych ul. Bartoszycka, Wyszyńskiego, Orła Białego, Zamkowa, Mławska, Kopernika, Olsztyńska.

 


 

Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

Lidzbark Warmiński, dnia 21.08.2020 r.W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 1 sierpnia 2020 r., przestaje obowiązywać kod PKD 93.29. Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Zostaje podzielony na dwa kody:
93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Od 1 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o wpis (rozpoczynający działalność gospodarczą), nie będą mogli wybrać kodu 93.29. Z – mogą wybrać natomiast 93.29.A lub 93.29.B.

Przedsiębiorcy, którzy składają wniosek o zmianę (nie ma znaczenia czego dotyczy zmiana, tj. nie musi dotyczyć kodu PKD) i posiadają we wpisie kod 93.29. Z – mogą wybrać 93.29.A lub 93.29.B.

Przedsiębiorców, którzy mają wskazany we wpisie kod 93.29.Z i nie złożą wniosku o zmianę, nadal mogą posiadać we wpisie kod 93.29.Z (nie będzie on usuwany z wpisu) ale tylko przez okres 12 m-cy (tj. do 1 sierpnia 2021 r.). Po tym terminie kod 93.29.Z nie będzie już dostępny, przy czym informujemy, że trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które umożliwią CEIDG automatycznie zmiany kodu 93.29.Z na 93.29.B.

Zalecamy, aby przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym kodem, w szczególności 92.29.A (m.in. escape roomy) dokonali aktualizacji danych wpisowych w zakresie PKD tj.  rodzaju działalności gospodarczej.

 

 


Informacja dotycząca przystąpienia Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do realizacji projektu "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"

Lidzbark Warmiński, dnia 15.07.2020 r.

logotypy UE

„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” . Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Z przyjemnością informujemy, że dnia 09 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 


 

Lidzbark Warmiński, dnia 29.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 - 2020”

zorganizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z §7 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, w dniu 29.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ogłoszono wyniki konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 - 2020” – edycja 2019.

Decyzją Komisji Konkursowej, zostali wyłonieni następujący laureaci:

1. Wspólnota mieszkaniowa ul. Wysokiej Bramy 18 11-100 Lidzbark Warmiński, na realizację zadania pn. Remont budynku: remont dachu, remont kominów, remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, remont balkonów, malowanie elewacji, remont klatek schodowych, regulacja hydrauliczna instalacji c.o., uzupełnienie otulin na rurociągach c.o., wymiana instalacji elektrycznej WLZ

- nagroda w wysokości 50 000,00 zł (50 % wysokości poniesionych nakładów, nie więcej niż 100 tyś).

Projekt podczas przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyskał 107 punktów.

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poniatowskiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, na realizacje zadania pn. Remont budynku: remont dachu, remont kominów, remont elewacji budynku z dociepleniem ścian, malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- nagroda w wysokości 30 000,00  zł (50 % wysokości poniesionych nakładów, nie więcej niż 100 tyś).

Projekt podczas przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyskał 89 punktów.

 

Podmioty uczestniczące w konkursie, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, mogą składać umotywowane protesty.

 

Komisja Konkursowa

 


 

PROTOKÓŁ

ogłoszenia wyników konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 -2020” zorganizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z §7 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, w dniu 29.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ogłoszono wyniki konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 - 2020”- edycja 2019.

Prowadzący: Beata Ferek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej

 

Uczestnicy:

Nikt nie przybył na ogłoszenie wyników

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Beata Ferek

 

 


INFORMACJA

 

Zgodnie z § 7 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia programu Wieloletniego „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”, informuję, że 29 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Młyński 6, odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020” – edycja 2019.

 

 


Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020).

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Procedura naboru


 

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.57.2020.MG

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 878) zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim oraz OSIR,MOPS, ŚDS, CUW, MBP wykonujące zadania o charakterze publicznym podlegają ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.6));

      6.    ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

c) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.7)),

e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

    7.      korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia  

             20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);

    8.      przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym   

drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

 

§ 2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń innych niż określone w §1 ust.1 podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, uwzględniając konieczność bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie urzędu lub jednostki, a także poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

§ 3.  Do odwołania w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, jednostkach organizacyjnych miasta wykonujący zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, w wyłączeniem osób realizujących zadanie w zakresie obsługi interesantów.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr SE.0050.46.2020.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski

 


KOMUNIKAT
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMII KORONAWIRUSA OBOWIĄZUJĄCEJ PODCZAS SPOTKAŃ, NARAD, RAD BUDOWY W URZĘDZIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI
1. Na terenie budynku Urzędu Miejskiego obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu bezpośredniego (tj. witania się poprzez podanie dłoni).
2. Zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu/strefie powinno wynosić co najmniej  2 m.
3. Do budynku Urzędu Miejskiego dopuszcza się wchodzenie osób w maseczkach (lub chuście, przyłbicy, elemencie garderoby zakrywającym usta i nos) i zapatrzonych w rękawiczki jednorazowe (opcjonalnie długopis) po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu wizyty/spotkania. W przypadku zgromadzenia większej ilości osób (rady budowy) wchodzą one do budynku pojedynczo. Nie wolno gromadzić się w przed wejściem do budynku i w budynku oraz przed Salą Konferencyjną Urzędu Miejskiego.
4. Każda wchodząca osoba musi poddać się sprawdzeniu temperatury ciała, sprawdzenia dokonuje pracownik (wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej).
5. Zakresy pomiaru temperatury ciała wynoszą:
a. do 37,4°C - można uczestniczyć w spotkaniach/wizytach;
b. powyżej 37,4°C - nie można uczestniczyć w spotkaniach/wizytach.
6. Po sprawdzeniu temperatury ciała, w sytuacji gdy osoba ma ją prawidłową, dezynfekuje dłonie płynem.
7. Przed wejściem do Sali Konferencyjnej każda osoba musi mieć założoną maseczkę, chustę, przyłbicę lub element garderoby zakrywający usta i nos oraz rękawice jednorazowe - wymagane jest ograniczenie do minimum dotykania powierzchni (np. przełączników, klamek i innych powierzchni narażonych).
8. Osoby podczas spotkania/narady muszą zachować dystans społeczny co najmniej 2 metry.
9. Po każdym zdjęciu rękawic (tj. wyjście do toalety) należy zdezynfekować dłonie i założyć nową parę rękawic.
10. Po zakończeniu spotkania/narady należy bezzwłocznie opuścić pojedynczo Salę Konferencyjną i budynek Urzędu Miejskiego.
11. Ustalając terminy/godziny spotkań/narad należy uwzględnić co najmniej 15 minutowe przerwy na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.
12. Sala konferencyjna/miejsce spotkania musi być dezynfekowane i wietrzone po każdym spotkaniu/naradzie.

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski


Ogłoszenie

 

Pismo do jst. - dodatkowe wyjaśnienia działalności żłobków

Plik do pobrania (pdf)

 


 

Ogłoszenie

 

 

 

 


Ogłoszenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyłączyło wykonanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Interesanci mogą załatwiać sprawy indywidualnie w Urzędzie z zakresu: 

- rejestracji stanu cywilnego
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
- administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
c) decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej,
- ochrony środowiska:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów,
c) korzystanie z wód w zakresie zgody wodnoprawnej.

Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego wyłączone zostały ograniczenia dotyczące

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
- zajęcia pasa drogowego,
- umieszczenia projektowanych uzbrojeń podziemnych pod drogami gminnymi,
- wydawania pokarmu dla psów i kotów,
- procedowania umowy o dofinansowanie wymiany kotłów na urządzenia niskoemisyjne, gazowe. 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zieleni i Zagospodarowania Przestrzennego
- zaświadczeń, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wniosków i zmian do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- wykupu mieszkań – podpisanie protokołu rokowań,
- przetargów – udział w przetargu, podpisanie protokołu,
- umów dzierżawy – tylko w sprawach wymagających osobistego wyjaśnienia, po wcześniejszym wezwaniu,
- uzgodnień z usługodawcami na rzecz Referatu.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Mieszkaniowych:
- pilnych spraw z zakresu spraw mieszkaniowych.
Referat Finansowy:
- obsługi kasowej,
- podatków lokalnych, opłat dzierżawy, wieczystego użytkowania, za śmieci.
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej:
- poradnictwa psychologicznego.

Wszystkie sprawy nadal będą załatwiane
telefonicznie 89 767 85 00 w godz. 7.00-15.00 i mailowo um@lidzbarkw.pl

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Ze względu na konieczność przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19, w trosce o dobro pracowników i petentów zamykam do odwołania dla interesantów Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

 

Jednocześnie informuję, że sprawy do Urzędu można kierować drogą elektroniczną na adres um@lidzbarkw.pl lub telefonicznie 89 767 85 00. Wnioski można również składać przez platformę e-PUAP.

Pisma, wnioski i inne dokumenty można również wrzucać do skrzynek znajdujących się w siedzibach Urzędu Miejskiego przy pl. Młyńskim 6 i ul. Ratuszowej 5 oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przy ul. Lipowej 21 na I piętrze.

 

Korespondencja będzie wyjmowana na bieżąco, a sprawy będą załatwiane według obowiązujących terminów.

Osobiście można załatwić jedynie sprawy związane z rejestracją zgonów oraz sprawy związane z wydaniem i odbiorem dowodu osobistego.

W sprawie rejestracji zgonu należy skontaktować się wcześniej z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pod nr telefonu 89 767 85 55 lub 89 767 24 06, a w sprawie dowodów osobistych z pracownikiem ds. dowodów osobistych nr telefonu 89 767 85 25.

 

Opłat można dokonywać na konta Urzędu Miejskiego:

 • opłaty skarbowe, podatki i dzierżawy - 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458
 • opłatę za odpady - 61 1160 2202 0000 0003 8900 0843

 

 

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski

 

 


Ogłoszenie

Komunikat z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

 


stacja-epidem

Informacja

 

W ulotce informacyjnej Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego dotyczącej pracy Urzędu Miejskiego w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego pojawił się błędny numer do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Prawidłowy numer to: 602 243 880

 


 

 

UWAGA! Działalność instytucji miejskich w związku z koronawirusem

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu imprez masowych, zamknięciu placówek edukacyjnych i kulturalnych informujemy o środkach ostrożności jakie zostały wdrożone w lidzbarskich instytucjach miejskich.

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie lidzbarskich jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i żłobki - placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca 2020 r. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.

URZĄD MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

Urząd Miasta i podległe mu jednostki pracować będą bez zmian, aczkolwiek w ograniczonym składzie osobowym wynikającym z faktu zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych. Dlatego ze względów sanitarnych i organizacyjnych apelujemy  o  ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych, w tym w Urzędzie Miasta. Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, korespondencyjnie oraz zasięganie wszelkich informacji telefonicznie. Ponadto odwołane zostaną wszystkie spotkania, zebrania i imprezy zewnętrzne, które miały odbyć się w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński.


Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedur znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/

Opłaty:

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Referacie Finansowym i składanie informacji/deklaracji podatkowych w związku z nabyciem/zbyciem lub zmianą sposobu użytkowania nieruchomości/obiektów budowlanych, deklaracji za odpady komunalne i innych dokumentów:

 1. Drogą pocztową na adres:  Referat Finansów Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński, druki informacji i deklaracji podatkowych (w formacie pdf) dostępne są pod adresem http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132221
 2. Drogą telefoniczną: 89 767 85 51, 89 767 85 10, 89 767 85 27

We wszelkich sprawach zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
 2. na adres e-mail: um@lidzbarkw.pl


UWAGA! W pismach przesyłanych do Referatu wskazać należy identyfikator podatkowy, tj.
nr PESEL lub nr NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą .

Uwaga! Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do urzędu, wystarczy zrobić
to za pośrednictwem bankowości elektronicznej - na stronie: pz.gov.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • zgłoszenie awarii oświetlenia pod nr tel. 89 767 85 50;
 • opieka nad zwierzętami pod nr tel. 89 767 85 50;
 • umowy o udzielenie dotacji na wymianę pieca są w trakcie przygotowania, będziemy się kontaktować po 1 kwietnia 2020 r. pod nr tel. 89 767 85 50;
 • inne w zakresie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pod nr tel. 89 767 85 18.

 

Urząd Stanu Cywilnego:
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć przez profil zaufany - www.epuap.gov.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lipowa 21,
11-100 Lidzbark Warmiński. Wnioski dostępne są pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132005

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 89 767 85 55 lub na adres e-mail: usc@lidzbarkw.pl.

Obsługa Klienta:
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
•    sprawy meldunkowe - tel. 89 767 85 25
•    sprawy z zakresu dowodów osobistych - tel. 89 767 85 26
•    wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców- tel. 89 767 85 25

•    wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl - tel. 89 767 85 22

Kontakt:
Prosimy o korzystanie z kontaktu z Urzędem Miasta Lidzbark Warmiński w następujący sposób:
•    mailowo na adres: um@lidzbarkw.pl
•    telefonicznie pod numerem: 89 767 85 00
•    lub z poszczególnymi komórkami - szczegółowy wykaz telefonów dostępny jest pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=630

 

JEDNOSTKI KULTURY
Wszystkie miejskie jednostki kultury: Lidzbarski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna na czas społecznej kwarantanny zawieszają działalność. W związku z tym wszystkie zaplanowane tam wydarzenia są odwołane lub przeniesione na inny termin. Nie można będzie również korzystać z księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z każdą instytucją.

 

INSTYTUCJE SPORTU:
Przez najbliższe dwa tygodnie (od 12.03 do 25.03.) działalność zawiesza OSiR we wszystkich zarządzanych obiektach, w tym w hali przy ulicy Polnej.

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI:
Przez najbliższe dwa tygodnie (od 12.03 do 25.03.) zawieszają działalność:
•    Środowiskowy Dom Samopomocy
•    Ośrodek Wsparcia Dziennego prowadzony przez MOPS.

Ponadto informuję, że Świetlice Środowiskowe, działające na terenie Miasta Lidzbark Warmiński zawiesiły swoją działalność.

Apelujemy także o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

 

 


Prośba o ograniczenie wizyt w urzędzie

Ogłoszenie

 

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego !!!!

 

W ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński do niezbędnego minimum.

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw drogą poczty elektronicznej e-mail: um@lidzbarkw.pl, skrzynka podawcza na E-PUAP -  /2809011/skrytka

Nasi pracownicy pozostają również do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu dostępnymi na stronie internetowej http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=630.

Apeluję o rozwagę i stosowanie się do zaleceń i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

 

W trosce o Nas Wszystkich minimalizujemy ryzyko zakażenia !!!

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

 

 

 Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.34.2020.MG

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie koronawirusa.

 

          Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020  roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa zawieszam na okres od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. następujące jednostki organizacyjne i jednostki kultury i oświaty Miasta Lidzbarka Warmińskiego:

1) Miejską Bibliotekę Publiczną,

2) Lidzbarski Dom Kultury,

3) Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy,

5) Referat Urzędu Miejskiego - Ośrodek Aktywizacji Zawodowej,

6) zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych,

7) Miejską Bibliotekę Pedagogiczną,

8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

9) Żłobki,

10) Kluby dziecięce.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr SE.0050.33.2020.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie koronawirusa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Ogłoszenie

plakat koronawirus

 


Ogłoszenie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Pobierz

 


Ogłoszenie 

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Informacja

Zawiadomienie

 


Ogłoszenie 

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH STREF PŁATNEGO PARKOWANIA

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

W dniach od 4 do 15 listopada 2019 roku prowadzone będą konsultacje społeczne dot. utworzenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Lidzbark Warmiński w ulicach: Wysokiej Bramy, Konstytucji 3-go Maja, Hożej, Prostej, Kasprowicza, Mickiewicza, Kruczej, Reja, Kajki, Plac Wolności, Ratuszowej, Milewicza. Każdy pełnoletni mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego będzie mógł oddać głos stawiając znak ”x” w ankiecie zawierającej pytanie „Czy jesteś za utworzeniem strefy płatnego parkowania?” na wyżej wymienionych ulicach. Ankiety będą udostępnione w siedzibie:

 • Urzędu Miasta przy ul. Plac Młyński 6 oraz Ratuszowej 5,
 • Lidzbarskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 4,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ratuszowej 4,
 • Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oranżerii Krasickiego przy ul. Krasickiego 2,
 • w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dębowej 3,
 • a także w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński.

Chcemy znać Państwa opinię. Zapraszamy do głosowania.

Ankieta do pobrania

 


Ogłoszenie 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z powyższym od 1 listopada 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub na konto :

Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim

Bank Millennium S. A.  o/Lidzbark Warmiński

61 1160 2202 0000 0003 8900 0843

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

 


Ogłoszenie 

Rozkład jazdy autobusów na Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 roku.

Rozkład do pobrania


Ogłoszenie 

Konsultacje społeczne - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki

Konsultacje społeczne do pobrania

 


Ogłoszenie 

W związku z remontem budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, od dnia 16 października 2019 r. stanowisko dowodów osobistych i ewidencji ludności zostaje przeniesione do budynku przy ul. Lipowej 21 w Lidzbarku Warmińskim (Urząd Stanu Cywilnego – pierwsze piętro).

W dniach 16 do 18 października 2019 r. w związku z przeprowadzką stanowiska: dowodów osobistych i ewidencji ludności, będą nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego można składać w każdym urzędzie.

Najbliższy Urząd, w którym można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego:           

Urząd Gminy

ul. Ignacego Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 


Ogłoszenie 
 
W związku z planowanym remontem budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Świętochowskiego 14 uprzejmie informujemy, że: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, a także Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji i Referat Finansów, został przeniesiony do budynku przy ul. Plac Młyński 6 (kamienica przy amfiteatrze) i tam prosimy załatwiać sprawy związane z działalnością w/w referatów.
 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz pozostałe samodzielne stanowiska zostały przeniesione na ul. Ratuszową 5 (stary ratusz).
 
W dotychczasowym gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Świętochowskiego 14 do dnia 15 października 2019 roku znajduje się biuro Sekretarza Miasta, oraz Ewidencji Ludności, Dział Promocji i Straż Miejska.

Pozostałe informacje nie umieszczone na stronie BIP dotyczące Urzędu Miejskiego znajdują się na stronie internetowej: 

http://lidzbarkw.eu/urzad-miejski


Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego

http://lidzbarkw.eu/budzet-obywatelski


Ogłoszenie 

Informacja dotycząca zwrotu opłat wniesionych za usługę dochowania w grobie ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim. Kliknij aby pobrać

Wniosek o zwrot nienależnie dokonanej opłaty za dochowanie w grobie ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim. Kliknij aby pobrać

 

 


INFORMACJA
 
DYŻURY
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK
W GODZ. 16.00 – 17.00
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
 
W KAMIENICY AMFITEATRU MIEJSKIEGO PRZY UL. PLAC MŁYŃSKI 6
W SALI KONFERENCYJNEJ
 

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U.2019.0.631 t.j. ) podaje się do informacji publicznej, iż w dniu 27 kwietnia 2019 roku w godzinach 11.00-15.00 przy ulicy Wysokiej Bramy 1 w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się zgromadzenie. 

 


Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.47.2019.MG

BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

 

 

PRZYZNANE NAGRODY  W KONKURSIE

„Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”

            Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020” przyznaję:

1) Spółdzielni Mieszkaniowej „WARMIA”, ul. J. Poniatowskiego 18, 11-100 Lidzbark  Warmiński   (budynek ul. Legionów 1G) – 30.000

2) Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wyszyńskiego 31, 11-100 Lidzbark Warmiński – 30.000

3) Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Hoża 2, 11-100 Lidzbark Warmiński – 26.000

4) Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Wodna 6, 11-100 Lidzbark Warmiński – 24.000

5) Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Warmińska 5, 11-100 Lidzbark Warmiński – 40.000

 

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski

 


Ogłoszenie

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o naborze nowych wniosków do konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 -2020”, organizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – edycja 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, informuje, iż do końca marca 2019 r. można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji polegającej na poprawie estetyki budynków w ramach ww. programu.

Termin złożenia wniosku: do dnia 31.03.2019r. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Regulamin konkursu wraz ze wzorem wniosku:  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu w zakładce Uchwały Rady Miejskiej:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLidzbarkuWarminskim/document/217397/Uchwa%C5%82a-XXXI_239_2016


Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo wraz z bonifikatą


Informacja

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że w dniach od 12 lutego do dnia 01 marca doręczane są przez pracowników Urzędu Miejskiego decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2019 rok.


Informacja

Od 1 stycznia 2019 r. zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Uprawnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać się telefonicznie:
-  w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu 89 767 79 00 w godz. 8.00 - 14.00,
- w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie pod numerem telefonu 55 242 11 81 w godz. 9.00 - 12.00.
Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku:
1) w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od godz. 9.00 do godz. 13.00;
2) w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od godz. 8.30 do 12.30.


 

Informacja

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Protokół z otwarcia ofert dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.


Informacja

Informacja dotycząca Systemu Powiadamiania Ratunkowego


Wyjaśnienia dotyczące wniosków Pana Andrzeja P. złożone w dniu 11 lipca 2018 r. na sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla zadania: Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km 40+313,91 drogi krajowej nr 51".

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu UPUL

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-20 21:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2021-01-15 07:29:03)
 
liczba odwiedzin: 6523335

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X