Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 06.02.2016

zaawansowane

Wiadomości

  Na skróty:

- NAJNOWSZE INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA ZNAJDZIESZ NA PORTALU FACEBOOK  - PROFIL URZĘDU MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

-  zamówienia publiczne,
-  wykaz nieruchomości do sprzedania,
-  ogłoszenia o przetargach na nieruchomości

- wnioski o udzielenie informacji publicznej


INFORMACJA

Zgodnie z art. 9 ust. 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy. Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku,
 • uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku jest do pobrania na stronie: http://prawomiejscowe.pl/institution/19629/legalact/157774/19629/htmlpreview
 • druk deklaracji na podatek od środków transportowych dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5133866/DT-1+Deklaracja+na+podatek+od+%C5%9Brodk%C3%B3w+transportowych.pdf,

oraz

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5133866/DT-1A+Za%C5%82%C4%85cznik+do+deklaracji+DT-1.pdf

 


Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej za rok 2014 znajduje się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.


Przypomnienie o  terminie składania  oświadczeń  o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz  opłaty I raty za korzy- stanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych!
Szanowni przedsiębiorcy, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r  (druk do pobrania poniżej), oraz  dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie nieprzekraczalnym do 31 stycznia 2016 r.
UWAGA! 30 i 31 stycznia 2016 r.  są  dniami  ustawowo wolnymi  od pracy, zatem opłaty należy dokonać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 stycznia 2016 r. Telefon kontaktowy – 89 7678522

Opłaty można dokonać w kasie urzędu  (poniedziałek –piątek 7.00-14.00) lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński  52116022020000000061931458

OŚWIADCZENIE
 


K O M U N I K A T

Z dniem 1 stycznia 2016 r. został uruchomiony SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH, w związku z tym Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje Państwa o nadaniu indywidualnych numerów rachunków bankowych dla podatników.
Osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny- łączne zobowiązanie podatkowe) otrzymają wygenerowany numer konta w decyzji ustalającej wysokość podatku na 2016 rok.
Osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz podatnicy podatku od środków transportowych otrzymają listowne zawiadomienie o indywidualnym numerze rachunku, w celu dokonania płatności zobowiązania za 2016 rok. W razie pojawienia się wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 89 767 85-51 oraz 89 767 85-10.
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH, na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:
1. podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego podatnika/każdej nieruchomości numer rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu,
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w indywidualnym zawiadomieniu,
3. innych podatków i opłat lokalnych- na rachunek bankowy o numerze:
Bank  Millennium S.A. O/Lidzbark Warmiński 52-1160-2202-0000-0000-6193-1458.
 


 

INFORMACJA

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 • składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada (art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym; Dz.U. z  2013 r. poz.1381 ze zm.),

 • składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15  każdego miesiąca (art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym; Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.)

Druki deklaracji i informacji do pobrania - podatek rolny

Druki deklaracji i informacji do pobrania  - podatek leśny


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

INFORMUJE O TERMINACH:

 składania deklaracji na:

 

· Podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia

· Podatek rolny w terminie do 15 stycznia

· Podatek leśny w terminie do 15 stycznia

· Podatek od środków transportowych w terminie do 15 lutego

płatności podatków obliczonych w deklaracji:

· Podatek od nieruchomości w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń w terminie do dnia 31 stycznia

· Podatek rolny w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

· Podatek leśny w terminie do 15  każdego miesiąca

· Podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września


INFORMACJA

Zgodnie z  art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.849 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 • składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, 
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia,
 • druki deklaracji na podatek od nieruchomości oraz obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania na stronie BIP:

Druki deklaracji i informacji do pobrania - podatek od nieruchomości


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY OPŁATY ROCZNEJ ZA GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE REALIZOWANEJ W 2015 ROKU PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ LIDZBARK WARMIŃSKI         


  Podsumowanie cyklu spotkań Burmistrza z Mieszkańcami oraz ankiet dotyczących Straży Miejskiej / Prezentacja


INFORMACJA

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że osoby oczekujące na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych miasta Lidzbarka Warmińskiego, mogą skorzystać z propozycji adaptacji strychów będących własnością Gminy Miejskiej.
Więcej informacji dotyczących możliwości otrzymania strychu można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14 w pokoju 205 u osoby prowadzącej sprawy lokalowe.

                                                                                               wz. BURMISTRZA
                                                                                           Sebastian Kuźniewski
                                                                                                   Z-ca Burmistrza

 


Tygodniowy rozkład czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim


Informacje Teleadresowe Urzędu Miejskiego


O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Lidzbarka Warmińskiego

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie powołania zastępcy burmistrza.


Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 j. t.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   1. Powołuję Pana Sebastiana Kuźniewskiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dniem 2 listopada 2015 r.   

2. Warunki wynagrodzenia i zakres obowiązków zostaną określone odrębnym pismem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok”.

Termin konsultacji został przedłużony: do dnia 8 października 2015 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

Formularz konsultacji i projekt uchwały dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 767 85 23.

 


INFORMACJA


Przypomnienie o  terminie   opłaty III raty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych! Szanowni przedsiębiorcy, przypominamy o  konieczności dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. w terminie nieprzekraczalnym do 30 września   2015 r. Kasa Urzędu Miejskiego jest czynna do godz. 1400
Telefon kontaktowy – 89 7678522

 


Przystąp do projektu "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny"


Od 15 września rusza cykl spotkań Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z mieszkańcami miasta - Terminarz

 


Przyjęcie Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2536&catid=34&Itemid=54&lang=p


WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
wniosek należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni, od dnia wystąpienia szkód, w gminie w której znajduje się siedziba gospodarstwa
 


ANKIETA ANONIMOWA
BADANIA POZIOMU ZADOWOLENIA INTERESANTÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 


Materiały z konferencji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020" - prezentacja nr 1, prezentacja nr 2
                                                                                                                                    

 INFORMACJA

 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że od września ruszy cykl spotkań z mieszkańcami. 
Spotkania będą odbywać się cyklicznie, w różnych rejonach miasta. Tematyka spotkań w głównej mierze dotyczyć będzie rozwoju miasta, planów inwestycyjnych. Poruszana problematyka zależy również od potrzeb mieszkańców. Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów do dyskusji oraz miejsc, w których Państwo chcieliby się spotkać z Burmistrzem i przedstawicielami Rady Miejskiej. 
Na początku września zostanie przedstawiony harmonogram spotkań. 
Zapraszamy do czynnego udziału w życiu miasta. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie na adres Urzędu Miejskiego lub mailowo na adres portal@lidzbarkw.pl.


 INFORMACJA

Ocena jakości wody w kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim


Prognoza oddziaływania na środowisko programu rewitalizacji sieci Cittaslow

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie w imieniu gmin Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym , Reszel i Ryn i Stowarzyszenie Miast Sieci Cittaslow przystępuje do konsultacji społecznych związanych z procedurą strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Ponadlokalny Program Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow. Uwagi do dokumentu „Prognoza oddziaływania na środowisko” można wnosić drogą elektroniczną bądź w sposób tradycyjny do 29 czerwca 2015, szczegóły w obwieszczeniu.

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2507&catid=34&Itemid=54&lang=pl

 


O G Ł O S Z E N I E - NABÓR NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 


Pismo do mieszkańców ulic Bema i Kalinowskiego, adresatów pisma z dnia 19.04.2015 r.


 

Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

W związku z uwagami zgłoszonymi na spotkaniu z mieszkańcami w Lidzbarskim Domu Kultury dnia 14 kwietnia przeredagowano treść  „Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow  w zakresie miasta Lidzbark Warmiński” w następujący sposób:

 • kolor czerwony - treść przeznaczona do usunięcia
 • kolor niebieski - treść dodana

Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

Uwagi do projektu można składać do 25 kwietnia 2015 r. drogą mailową na adres um@lidzbarkw.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego.


Spotkanie dotyczące instrumentów wsparcia rozwoju inteligentnych specjalizacji.


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lidzbark Warmiński”

  


Program Rewitalizacji Sieci Cittaslow

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości projekt „Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow  w zakresie miasta Lidzbark Warmiński”. Projekt Programu dostępny jest do wglądu na stronach internetowych:  www.lidzbarkw.eu, http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Świętochowskiego 14, pok. 205.

Uwagi do projektu można składać do 25 kwietnia 2015 r. drogą mailową na adres um@lidzbarkw.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane Programem Burmistrz zaprasza 14 kwietnia 2015 o godz. 15:30  do  Lidzbarskiego Domu Kultury na prezentacje zagadnień związanych z „Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow  w zakresie miasta Lidzbark Warmiński”.


Miasto sprzedaje


 KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA


 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA ŚWIETNOŚCI
WYSOKIEJ BRAMIE

Dnia 13 lutego 2015 r. w ramach nadzoru konserwatorskiego przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami została przeprowadzona kontrola na terenie zabytkowego obiektu – Wysokiej Bramy w Lidzbarku Warmińskim. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Uczestniczyli w niej także pracownicy Urzędu Miejskiego. W związku z faktem, iż ustawowa opieka nad zabytkami sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega,
w szczególności, na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia pokontrolne polegające m.in. na wzmocnieniu spękanych ścian obwodowych budynku, zapewnieniu odprowadzenia wód opadowych z otoczenia budynku, usunięciu betonu, asfaltu i płyt chodnikowych z przejazdu bramnego oraz otoczenia obiektu, a także uzupełnieniu pokrycia dachowego oraz szklenia w stolarkach okiennych. Powyższe zalecenia właściciel Wysokiej Bramy musi wykonać do 30 października 2015 r.


Od 1 marca 2015 roku uruchomiono Portal obywatel.gov.pl. Za jego pośrednictwem można

Chcesz sprawdzić swoje dane, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych? Chcesz potwierdzić, czy dane zawarte w państwowym rejestrze są poprawne? Dowiedz się, jak uzyskać dostęp przez internet do własnych danych.

W kategorii rejestr PESEL znajdują się usługi, które pozwalają na zebranie informacji pozwalających na bezproblemowe załatwienia spraw osobiście w urzędzie, a także na pobranie dokumentów, które przed pójściem do urzędu spokojnie wypełnisz w domu.


INFORMACJA

1 marca 2015 r wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w Urzędzie.
Jednak nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne , to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.
Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r w czasie obsługi interesantów mają  związek  z wdrożeniem  przez MSW nowego systemu,  a aplikacja informatyczna wspierająca System Rejestrów Państwowych jest na bieżąco modyfikowana. 
Prosimy zatem mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że z należytą starannością przygotowaliśmy się do realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH - 1 MARZEC 2015      (Nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego - do pobrania)

Wzór nowego Dowodu Osobistego


Zmiany w tygodniowym rozkładzie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim


Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii dot, założeń oraz celów i zakresu projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 


ZABYTEK ZADBANY


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie opublikował Regulamin programów dotacyjnych na 2015 rok. 


Informacja o możliwości dofinansowania

usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych


 

 INFORMACJA

Zgodnie z  art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.849 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :
• składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia,
druki deklaracji na podatek od nieruchomości oraz obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania na stronie BIP: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

 


INFORMACJA

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada (art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym; Dz.U. z  2013 r. poz.1381)

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15  każdego miesiąca (art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym; Dz.U. z 2013r. poz. 465)

druki deklaracji na podatek rolny i leśny są do pobrania na stronie BIP: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 9 ust. 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy. Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku
druki deklaracji na podatek od środków transportowych oraz uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania na stronie BIP: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

 


INFORMACJA

Przypomnienie o  terminie składania  oświadczeń  o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz  opłaty I raty za korzy- stanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych!

 Szanowni przedsiębiorcy,
przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r  ( druk do pobrania poniżej), oraz  dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie nieprzekraczalnym do 31 stycznia 2015 r.
UWAGA! 
31 stycznia 2015 r.  jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zatem opłaty należy dokonać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 stycznia 2015 r.
Telefon kontaktowy – 89 7678522

Opłaty można dokonać w kasie urzędu  (poniedziałek –piątek 7.00-14.00) lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński
52116022020000000061931458

Oświadczenie


INFORMACJAStawki podatku od nieruchomości w 2015 r. nie ulegają zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.98.2013.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2015 r. wyniosą:
153,43 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych (równoważnik 2,5 q żyta)
306,85 zł od 1 ha dla gruntów pozostałych (równoważnik 5 q żyta)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 - 61,37 za 1 dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, M.P. z 2014 r. poz. 935).

Stawka podatku leśnego w 2015 r. wyniesie:
41,55 zł od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. - 188,85 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., M.P. z 2014 r. poz. 955)

Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r. nie ulegają zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.99.2013.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opłata od posiadania psa w 2015 r. nie ulega zmianie i obowiązuje zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.98.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów


LISTA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 1. BRODOWSKI ADAM
 2. DRYZELENKO ANDRZEJ
 3. GRZMIĄCZKA MAREK SZCZEPAN
 4. JASKÓLSKA WIOLETTA
 5. KABAŁA ANDRZEJ
 6. KARDYMOWICZ DAMIAN OLAF
 7. KĘDZIERSKI ANDRZEJ
 8. KORZENIEWSKI WOJCIECH
 9. KURTO JÓZEF
 10. ŁAGOCKA IWONA
 11. MICHALAK DOROTA
 12. MOROZ PRZEMYSŁAW KONRAD
 13. NAUMCZYK TOMASZ
 14. PASTERNAK PIOTR
 15. SERWACH AGNIESZKA TERESA

 


  

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego ........


Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej


 

 INFORMACJA


DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE ICH TOŻSAMOŚCI.


Zmiana godzin pracy Oddziału Paszportów w Terenowych Punktach w Bartoszycach i Giżycku


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego

W celu zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego, właściciele psów którzy zamieszkują na terenie Lidzbarka Warmińskiego mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa...........

 


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
USUWANIA I UTYLIZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH .........

 


  O G Ł O S Z E N I E

Przesłanki i zasady aktualizacji opłaty rocznej Podstawową przesłanką aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest zmiana wartości nieruchomości. Do tej pory aktualizacja mogła odbywać się nawet raz do roku. Od października 2011 aktualizacja może być dokonywana nie częściej niż raz na trzy lata, oczywiście pod warunkiem, że w tym okresie wartość nieruchomości uległa zmianie....(więcej)


 

 Zapraszamy do odwiedzania nowego Portalu Miejskiego (lidzbarkw.eu), który powstał w ramach projektu "Promocja i rozwój e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim".
Polecamy:
- Spacer Wirtualny po mieście z  wykorzystaniem ponad 100 panoram, przelotów dronem, animacji 3D.
- SIP (System Informacji Przestrzennej). Prezentowany  system informacji przestrzennej to interaktywna mapa miasta Lidzbark Warmiński zbudowana z warstw tematycznych. Dostęp do konkretnej informacji uzyskuje się poprzez wybór określonej warstwy tematycznej umieszczonej z lewej strony niniejszej witryny. Użytkownicy uzyskują w prosty sposób - poprzez Internet, łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną). W interaktywnym planie prezentowane są apteki, przychodnie zdrowia, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, boiska, place zabaw i inne ważne obiekty i obszary.
- Konsultacje społeczne mają ułatwić kontakt mieszkańców z urzędem. Po zalogowaniu będzie można zadać pytanie czy zgłosić problem w wybranym temacie.
Portal jest w trakcie rozbudowy więc prosimy o wyrozumiałość jeśli wystąpią utrudnienia.O G Ł O S Z E N I E

 • Od dnia 01-07-2013r. odbiorcą odpadów komunalnych na terenie miasta Lidzbark Warmiński jest: PGK Sp. z o.o. ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 897678455, 897678454
 • Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego - Świętochowskiego 14 lub na konto bankowe do 15-go każdego miesiąca. Termin pierwszej wpłaty (za lipiec 2013) do 15 sierpnia 2013 r.
 • 52116022020000000061931458 Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński z dopiskiem: opłata za odbiór odpadów komunalnych.
   

  


 

  UWAGA !!!!
                NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zdecydowanie zmienia dotychczasowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku czeka nas wiele zmian w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi  zostały przygotowane materiały, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiają zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. zasady składania deklaracji, terminy odpłatności, zasady selektywnej zbiórki, obowiązki właścicieli nieruchomości a także i gminy. Można tam również znaleźć wzory dokumentów oraz akty prawne: ustawy, rozporządzenia i uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
Proszę o zapoznanie się z przygotowanymi informacjami, które pozwolą zrozumieć istotę i potrzebę naszego działania.
Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami będzie wymagał dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców jak i gminy, liczę na Państwa współpracę.
 

BURMISTRZ
    Artur Wajs


 

 


Zgłoszenia o nieczynnych punktach świetlnych lub zaistniałych awariach na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego przyjmowane są pod numerem telefonu: 660713536 (czynny całą dobę).

 


 Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Lidzbarskim - Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego


Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w dostępnych na stronie UKE od dnia 12 lutego 2009 r. mapach popytu pragną zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie w pozyskaniu informacji na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego .................

 


 

 Statut Miasta Lidzbark Warmiński z HerbemNFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bez opłaty.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).
 


     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krystian Szymukowicz
(2004-06-01 14:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Nogaj
(2016-02-05 14:25:54)
 
 

ilość odwiedzin: 3711117

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X