www.bip.gov.pl

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Środa 26.11.2014

zaawansowane

  Na skróty:
-  zamówienia publiczne,
-  wykaz nieruchomości do sprzedania,
-  ogłoszenia o przetargach na nieruchomości

- wnioski o udzielenie informacji publicznej


Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego... 


I N F O R M A C J A

Informujemy od dostępnym pełnym nagraniu filmowym z LXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2014 roku. Poniżej odnośnik do materiału filmowego:

LXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2014 roku.

 Uchwała Nr SE.MKW.5013.15.6.2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 23  października 2014 r. 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.


KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie przyznania i przypisania numerów listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

 

Miejska Komisji Wyborcza w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 410, § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) przyznała następujące numery dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim:

1. Listy kandydatów zarejestrowanych w  więcej niż jednym okręgu wyborczym po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Elblągu:

Numer 14 Komitet Wyborczy Wyborów PIĘCIU GMIN,

Numer 15 Komitet Wyborczy Wyborców WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA,

Numer 16 Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Partnerstwo dla Warmii
i Mazur.

2. Listy kandydatów zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt. 1:

Numer 17 Komitet Wyborczy Wyborców Agnieszki Górskiej,

Numer 18 Komitet Wyborczy Wyborców WIOLETTA JASKÓLSKA,

Numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców M.PAKULSKA-RUBACKA,

Numer 20 Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Zdanowicza.

 

                                                                            Przewodniczący

                                                               Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                       /-/ Zbigniew Tadeusz Zajączkowski

 

 


INFORMACJA

o przeprowadzeniu losowania do składów Obwodowych Komisji Wyborczych

w Lidzbarku Warmińskim.

Publiczne losowanie do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się 23 października 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 w sali konferencyjnej.

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                       /-/ Artur Wajs 


 

 


 

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego ........


Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej


O G Ł O S Z E N I E


DYŻURÓW  RADNYCH RADY  MIEJSKIEJ W  LIDZBARKU  WARMIŃSKIM
W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK W GODZ. 16.00 – 17.00
W URZĘDZIE  MIEJSKIM UL. ŚWIETOCHOWSKIEGO 14 W  SALI KONFERENCYJNEJ
Tel. 89 767 85 00
PAŹDZIERNIK- LISTOPAD ROK 2014


Bigoszewski Tadeusz          - 09.10.2014 r. (czwartek)                                                                                                   
Kurto Józef                          - 14.10.2014 r.  (wtorek)                                             
Chyl Marek                         - 16.10.2014 r. (czwartek)                                                 
Kuźniewski Sebastian        - 21.10.2014 r.   (wtorek)                                                
Kij Krystyna                       - 23.10.2014 r. (czwartek)                                                    
Ramotowski Zenon            - 28.10.2014 r.   (wtorek)                                                                                                    
Krynicka Gabriela             - 30.10.2014 r. (czwartek)                                             
Tkaczuk Anna                    - 04.11.2014 r    (wtorek)                                                                                     
Michalak Dorota                - 06.11.2014 r. (czwartek)                                                 

 


 

 I N F O R M A C J A
z dnia 8 września 2014 r.

Komitety Wyborcze mogą skorzystać z edytora dokumentów, który jest udostępniony na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

 


 INFORMACJA


DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE ICH TOŻSAMOŚCI.


Wieczór z Paszportem 2014


Zmiana godzin pracy Oddziału Paszportów w Terenowych Punktach w Bartoszycach i Giżycku


Uchwała nr OR.BR.0007.8.2014.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podziału miasta Lidzbark Warmiński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  http://prawomiejscowe.pl/institution/19629/legalact/156959/19629


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego

W celu zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego, właściciele psów którzy zamieszkują na terenie Lidzbarka Warmińskiego mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa...........

 


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
USUWANIA I UTYLIZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH .........

 


 


I N F O R M A C J A

Zgodnie z  art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. )
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :
1) składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru 
2) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia.
3) druki deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości są do pobrania ...


                            B u r m i s t r z
                         Artur Wajs
 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 9 ust. 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 ze zm.) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy. Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku
druki deklaracji na podatek od środków transportowych oraz uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania.....

B u r m i s t r z
                         Artur Wajs
 


 INFORMACJA

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada (art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym; Dz.U. z  2013 r. poz.1381)

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15  każdego miesiąca (art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym; Dz.U. z 2013r. poz. 465)

druki deklaracji na podatek rolny i leśny są do pobrania....
 

B u r m i s t r z
                         Artur Wajs

 


     


O G Ł O S Z E N I E

Przesłanki i zasady aktualizacji opłaty rocznej Podstawową przesłanką aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest zmiana wartości nieruchomości. Do tej pory aktualizacja mogła odbywać się nawet raz do roku. Od października 2011 aktualizacja może być dokonywana nie częściej niż raz na trzy lata, oczywiście pod warunkiem, że w tym okresie wartość nieruchomości uległa zmianie....(więcej)


 

 Zapraszamy do odwiedzania nowego Portalu Miejskiego (lidzbarkw.eu), który powstał w ramach projektu "Promocja i rozwój e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim".
Polecamy:
- Spacer Wirtualny po mieście z  wykorzystaniem ponad 100 panoram, przelotów dronem, animacji 3D.
- SIP (System Informacji Przestrzennej). Prezentowany  system informacji przestrzennej to interaktywna mapa miasta Lidzbark Warmiński zbudowana z warstw tematycznych. Dostęp do konkretnej informacji uzyskuje się poprzez wybór określonej warstwy tematycznej umieszczonej z lewej strony niniejszej witryny. Użytkownicy uzyskują w prosty sposób - poprzez Internet, łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną). W interaktywnym planie prezentowane są apteki, przychodnie zdrowia, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, boiska, place zabaw i inne ważne obiekty i obszary.
- Konsultacje społeczne mają ułatwić kontakt mieszkańców z urzędem. Po zalogowaniu będzie można zadać pytanie czy zgłosić problem w wybranym temacie.
Portal jest w trakcie rozbudowy więc prosimy o wyrozumiałość jeśli wystąpią utrudnienia.


KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI
PWiK Sp. z o.o
. w Lidzbarku Warmińskim informuje:
W związku z trwającymi pracami na terenie miasta, związanymi z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ mogą następować przerwy w dostawach wody oraz obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej.
Przewidywany czas realizacji prac – do odwołania.
Prosimy zaopatrzyć się w wodę.
Za utrudnienia i niedogodności PRZEPRASZAMY.


O G Ł O S Z E N I E

  • Od dnia 01-07-2013r. odbiorcą odpadów komunalnych na terenie miasta Lidzbark Warmiński jest: PGK Sp. z o.o. ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 897678455, 897678454
  • Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego - Świętochowskiego 14 lub na konto bankowe do 15-go każdego miesiąca. Termin pierwszej wpłaty (za lipiec 2013) do 15 sierpnia 2013 r.
  • 52116022020000000061931458 Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński z dopiskiem: opłata za odbiór odpadów komunalnych.
     

 

 


O G Ł O S Z E N I E


Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający  przy WMARR S.A. w Olsztynie  udziela pożyczek mikro, małym i  średnim przedsiębiorcom mających siedzibę.........więcej


W celu zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego, właściciele psów którzy zamieszkują na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa................


Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego wraz z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Ministerstwo Ekonomii Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Forum Współpracy Biznesowej, które odbędzie się w ramach Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, w dniu 24 maja 2013r. w Olsztynie


INFORMACJA

 Sprzedaż  drewna pochodzącego z wycinki z terenów komunalnych w mieście  Lidzbarku Warmińskim oraz drewna pochodzącego z wiatrołomów

 


 UWAGA !!!!
                NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zdecydowanie zmienia dotychczasowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku czeka nas wiele zmian w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi  zostały przygotowane materiały, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiają zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. zasady składania deklaracji, terminy odpłatności, zasady selektywnej zbiórki, obowiązki właścicieli nieruchomości a także i gminy. Można tam również znaleźć wzory dokumentów oraz akty prawne: ustawy, rozporządzenia i uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
Proszę o zapoznanie się z przygotowanymi informacjami, które pozwolą zrozumieć istotę i potrzebę naszego działania.
Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami będzie wymagał dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców jak i gminy, liczę na Państwa współpracę.
 

BURMISTRZ
    Artur Wajs


 INFORMACJA
 

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany, a także posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (art. 9 ust. 6 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).I N F O R M A C J A


Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :

1) składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru 

2) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia.

 


  


Informacja

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1. do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (art. 6a ust. 8 pkt. 1 Ustawy o podatku rolnym; Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.);
2. do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (art. 6 ust. 5 pkt. 1 Ustawy o podatku leśnym; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

 


 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY...............!!!!!!!!!!!!!!!!


Zgłoszenia o nieczynnych punktach świetlnych lub zaistniałych awariach na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego przyjmowane są pod numerem telefonu: 660713536 (czynny całą dobę).

 


 Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Lidzbarskim - Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego


Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w dostępnych na stronie UKE od dnia 12 lutego 2009 r. mapach popytu pragną zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie w pozyskaniu informacji na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego .................

 


 

 Statut Miasta Lidzbark Warmiński z HerbemNFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bez opłaty.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).
 


     

 


DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2853069

Zaokrąglony róg prawy