Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 10.10.2015

zaawansowane

Wiadomości

  Na skróty:
-  zamówienia publiczne,
-  wykaz nieruchomości do sprzedania,
-  ogłoszenia o przetargach na nieruchomości

- wnioski o udzielenie informacji publicznej


OGŁOSZENIE

W trybie publicznego losowania ustalony będzie skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Szpitalu Powiatowym ul. Bartoszycka Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. Losowanie odbędzie się 7 października 2015 r. o godz. 800 w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim w sali konferencyjnej (parter). Ogłoszenie


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok”.

Termin konsultacji został przedłużony: do dnia 8 października 2015 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

Formularz konsultacji i projekt uchwały dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 767 85 23.

 


INFORMACJA


Przypomnienie o  terminie   opłaty III raty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych! Szanowni przedsiębiorcy, przypominamy o  konieczności dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. w terminie nieprzekraczalnym do 30 września   2015 r. Kasa Urzędu Miejskiego jest czynna do godz. 1400
Telefon kontaktowy – 89 7678522


Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy  w godzinach 9:00-13:30 Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim


Przystąp do projektu "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny"


Od 15 września rusza cykl spotkań Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z mieszkańcami miasta - Terminarz


 KOMUNIKAT

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 15 - 20 września 2015 r., na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Przyjęcie Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2536&catid=34&Itemid=54&lang=pl


Informacja o planowanym zamknięciu ulic. Generalny Wykonawca  SKANSKA S.A.  uprzejmie informuje iż od dnia 26.08-02.09.2015 na ulicach Grunwaldzka, Szkolna, Zielona i Leśna wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz zamknięcia w/w ulic. Na czas zamknięcia wyznaczone zostaną osoby do kierowania ruchem i przekazywania informacji o alternatywnych dojazdach do posesji. Zwracamy się z prośbą o pozostawianie pojazdów na ulicach nie objętych pracami budowlanymi. Tymczasowe zamknięcia ruchu na ulicach objętych remontem są konieczne do wykonania robót w jak najkrótszym czasie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 


WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
wniosek należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni, od dnia wystąpienia szkód, w gminie w której znajduje się siedziba gospodarstwa
 Dyżur specjalisty Funduszy Europejskich w dniu 27.08.2015 r.


ANKIETA ANONIMOWA
BADANIA POZIOMU ZADOWOLENIA INTERESANTÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 


Materiały z konferencji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020" - prezentacja nr 1, prezentacja nr 2
                                                                                                                                    

 

Zamknięcie kładki nad rzeką Łyną w ciągu ul. Kalinowskiego

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w dniach 06 – 31.08.2015 roku kładka nad rzeką Łyną w ciągu ul. Kalinowskiego, będzie wyłączona z użytkowania z uwagi na jej remont.

p.o. Dyrektor ZDP
Dariusz Iskra


 INFORMACJA

 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że od września ruszy cykl spotkań z mieszkańcami. 
Spotkania będą odbywać się cyklicznie, w różnych rejonach miasta. Tematyka spotkań w głównej mierze dotyczyć będzie rozwoju miasta, planów inwestycyjnych. Poruszana problematyka zależy również od potrzeb mieszkańców. Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów do dyskusji oraz miejsc, w których Państwo chcieliby się spotkać z Burmistrzem i przedstawicielami Rady Miejskiej. 
Na początku września zostanie przedstawiony harmonogram spotkań. 
Zapraszamy do czynnego udziału w życiu miasta. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie na adres Urzędu Miejskiego lub mailowo na adres portal@lidzbarkw.pl.


OFERTA PRACY

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej, „Oranżerii Kultury”, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Instruktora ds. turystyki i edukacji regionalnej. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 17 lipca 2015 roku. Zatrudnienie od 3 sierpnia 2015 roku. Wynik naboru

  


 INFORMACJA

Ocena jakości wody w kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim


Prognoza oddziaływania na środowisko programu rewitalizacji sieci Cittaslow

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie w imieniu gmin Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym , Reszel i Ryn i Stowarzyszenie Miast Sieci Cittaslow przystępuje do konsultacji społecznych związanych z procedurą strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Ponadlokalny Program Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow. Uwagi do dokumentu „Prognoza oddziaływania na środowisko” można wnosić drogą elektroniczną bądź w sposób tradycyjny do 29 czerwca 2015, szczegóły w obwieszczeniu.

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2507&catid=34&Itemid=54&lang=pl


Grafik pracy Straży Miejskiej  - czerwiec 2015


INFORMACJA
Przypomnienie o  terminie   opłaty II raty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych!

Szanowni przedsiębiorcy, przypominamy o  konieczności dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w  terminie nieprzekraczalnym do  31 maja  2015 r.
UWAGA!
30 i 31 maja 2015 r.  są dniami ustawowo wolnymi od pracy, zatem opłaty należy dokonać w  terminie nieprzekraczalnym do  dnia 29  maja 2015 r.  Kasa Urzędu Miejskiego jest czynna do godz. 1400

Telefon kontaktowy – 89 7678522


O G Ł O S Z E N I E - NABÓR NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 


Pismo do mieszkańców ulic Bema i Kalinowskiego, adresatów pisma z dnia 19.04.2015 r.


 

Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

W związku z uwagami zgłoszonymi na spotkaniu z mieszkańcami w Lidzbarskim Domu Kultury dnia 14 kwietnia przeredagowano treść  „Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow  w zakresie miasta Lidzbark Warmiński” w następujący sposób:

 • kolor czerwony - treść przeznaczona do usunięcia
 • kolor niebieski - treść dodana

Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

Uwagi do projektu można składać do 25 kwietnia 2015 r. drogą mailową na adres um@lidzbarkw.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego.


Spotkanie dotyczące instrumentów wsparcia rozwoju inteligentnych specjalizacji.


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lidzbark Warmiński”

  


Program Rewitalizacji Sieci Cittaslow

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości projekt „Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow  w zakresie miasta Lidzbark Warmiński”. Projekt Programu dostępny jest do wglądu na stronach internetowych:  www.lidzbarkw.eu, http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Świętochowskiego 14, pok. 205.

Uwagi do projektu można składać do 25 kwietnia 2015 r. drogą mailową na adres um@lidzbarkw.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane Programem Burmistrz zaprasza 14 kwietnia 2015 o godz. 15:30  do  Lidzbarskiego Domu Kultury na prezentacje zagadnień związanych z „Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow  w zakresie miasta Lidzbark Warmiński”.


Miasto sprzedaje


 KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA


 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA ŚWIETNOŚCI
WYSOKIEJ BRAMIE

Dnia 13 lutego 2015 r. w ramach nadzoru konserwatorskiego przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami została przeprowadzona kontrola na terenie zabytkowego obiektu – Wysokiej Bramy w Lidzbarku Warmińskim. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Uczestniczyli w niej także pracownicy Urzędu Miejskiego. W związku z faktem, iż ustawowa opieka nad zabytkami sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega,
w szczególności, na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia pokontrolne polegające m.in. na wzmocnieniu spękanych ścian obwodowych budynku, zapewnieniu odprowadzenia wód opadowych z otoczenia budynku, usunięciu betonu, asfaltu i płyt chodnikowych z przejazdu bramnego oraz otoczenia obiektu, a także uzupełnieniu pokrycia dachowego oraz szklenia w stolarkach okiennych. Powyższe zalecenia właściciel Wysokiej Bramy musi wykonać do 30 października 2015 r.


Od 1 marca 2015 roku uruchomiono Portal obywatel.gov.pl. Za jego pośrednictwem można

Chcesz sprawdzić swoje dane, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych? Chcesz potwierdzić, czy dane zawarte w państwowym rejestrze są poprawne? Dowiedz się, jak uzyskać dostęp przez internet do własnych danych.

W kategorii rejestr PESEL znajdują się usługi, które pozwalają na zebranie informacji pozwalających na bezproblemowe załatwienia spraw osobiście w urzędzie, a także na pobranie dokumentów, które przed pójściem do urzędu spokojnie wypełnisz w domu.


INFORMACJA

1 marca 2015 r wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w Urzędzie.
Jednak nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne , to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.
Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r w czasie obsługi interesantów mają  związek  z wdrożeniem  przez MSW nowego systemu,  a aplikacja informatyczna wspierająca System Rejestrów Państwowych jest na bieżąco modyfikowana. 
Prosimy zatem mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że z należytą starannością przygotowaliśmy się do realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH - 1 MARZEC 2015      (Nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego - do pobrania)

Wzór nowego Dowodu Osobistego


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ...........


INFORMACJA

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje,że od dnia 14.02.2015 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim będą roznosili (doręczali) decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego na 2015 rok.

 


Zmiany w tygodniowym rozkładzie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim


Grafik pracy Straży Miejskiej - luty


Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii dot, założeń oraz celów i zakresu projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 


Grafik pracy Straży Miejskiej - styczeń 2015


ZABYTEK ZADBANY


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie opublikował Regulamin programów dotacyjnych na 2015 rok. 


Informacja o możliwości dofinansowania

usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych


 

 INFORMACJA

Zgodnie z  art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.849 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :
• składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia,
druki deklaracji na podatek od nieruchomości oraz obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania na stronie BIP: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

 


INFORMACJA

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada (art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym; Dz.U. z  2013 r. poz.1381)

• składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15  każdego miesiąca (art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym; Dz.U. z 2013r. poz. 465)

druki deklaracji na podatek rolny i leśny są do pobrania na stronie BIP: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 9 ust. 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy. Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku
druki deklaracji na podatek od środków transportowych oraz uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania na stronie BIP: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

 


INFORMACJA

Przypomnienie o  terminie składania  oświadczeń  o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz  opłaty I raty za korzy- stanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych!

 Szanowni przedsiębiorcy,
przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r  ( druk do pobrania poniżej), oraz  dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie nieprzekraczalnym do 31 stycznia 2015 r.
UWAGA! 
31 stycznia 2015 r.  jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zatem opłaty należy dokonać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 stycznia 2015 r.
Telefon kontaktowy – 89 7678522

Opłaty można dokonać w kasie urzędu  (poniedziałek –piątek 7.00-14.00) lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński
52116022020000000061931458

Oświadczenie


INFORMACJAStawki podatku od nieruchomości w 2015 r. nie ulegają zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.98.2013.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2015 r. wyniosą:
153,43 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych (równoważnik 2,5 q żyta)
306,85 zł od 1 ha dla gruntów pozostałych (równoważnik 5 q żyta)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 - 61,37 za 1 dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, M.P. z 2014 r. poz. 935).

Stawka podatku leśnego w 2015 r. wyniesie:
41,55 zł od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. - 188,85 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., M.P. z 2014 r. poz. 955)

Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r. nie ulegają zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.99.2013.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opłata od posiadania psa w 2015 r. nie ulega zmianie i obowiązuje zgodnie z uchwałą:
Uchwała nr OR.BR.0007.98.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów


LISTA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 1. BRODOWSKI ADAM
 2. DRYZELENKO ANDRZEJ
 3. GRZMIĄCZKA MAREK SZCZEPAN
 4. JASKÓLSKA WIOLETTA
 5. KABAŁA ANDRZEJ
 6. KARDYMOWICZ DAMIAN OLAF
 7. KĘDZIERSKI ANDRZEJ
 8. KORZENIEWSKI WOJCIECH
 9. KURTO JÓZEF
 10. ŁAGOCKA IWONA
 11. MICHALAK DOROTA
 12. MOROZ PRZEMYSŁAW KONRAD
 13. NAUMCZYK TOMASZ
 14. PASTERNAK PIOTR
 15. SERWACH AGNIESZKA TERESA

 


  

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego ........


Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej


 

 INFORMACJA


DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE ICH TOŻSAMOŚCI.


Zmiana godzin pracy Oddziału Paszportów w Terenowych Punktach w Bartoszycach i Giżycku


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego

W celu zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego, właściciele psów którzy zamieszkują na terenie Lidzbarka Warmińskiego mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa...........

 


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
USUWANIA I UTYLIZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH .........

 


  O G Ł O S Z E N I E

Przesłanki i zasady aktualizacji opłaty rocznej Podstawową przesłanką aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest zmiana wartości nieruchomości. Do tej pory aktualizacja mogła odbywać się nawet raz do roku. Od października 2011 aktualizacja może być dokonywana nie częściej niż raz na trzy lata, oczywiście pod warunkiem, że w tym okresie wartość nieruchomości uległa zmianie....(więcej)


 

 Zapraszamy do odwiedzania nowego Portalu Miejskiego (lidzbarkw.eu), który powstał w ramach projektu "Promocja i rozwój e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim".
Polecamy:
- Spacer Wirtualny po mieście z  wykorzystaniem ponad 100 panoram, przelotów dronem, animacji 3D.
- SIP (System Informacji Przestrzennej). Prezentowany  system informacji przestrzennej to interaktywna mapa miasta Lidzbark Warmiński zbudowana z warstw tematycznych. Dostęp do konkretnej informacji uzyskuje się poprzez wybór określonej warstwy tematycznej umieszczonej z lewej strony niniejszej witryny. Użytkownicy uzyskują w prosty sposób - poprzez Internet, łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną). W interaktywnym planie prezentowane są apteki, przychodnie zdrowia, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, boiska, place zabaw i inne ważne obiekty i obszary.
- Konsultacje społeczne mają ułatwić kontakt mieszkańców z urzędem. Po zalogowaniu będzie można zadać pytanie czy zgłosić problem w wybranym temacie.
Portal jest w trakcie rozbudowy więc prosimy o wyrozumiałość jeśli wystąpią utrudnienia.O G Ł O S Z E N I E

 • Od dnia 01-07-2013r. odbiorcą odpadów komunalnych na terenie miasta Lidzbark Warmiński jest: PGK Sp. z o.o. ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 897678455, 897678454
 • Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego - Świętochowskiego 14 lub na konto bankowe do 15-go każdego miesiąca. Termin pierwszej wpłaty (za lipiec 2013) do 15 sierpnia 2013 r.
 • 52116022020000000061931458 Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński z dopiskiem: opłata za odbiór odpadów komunalnych.
   

  


 

  UWAGA !!!!
                NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zdecydowanie zmienia dotychczasowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku czeka nas wiele zmian w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi  zostały przygotowane materiały, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiają zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. zasady składania deklaracji, terminy odpłatności, zasady selektywnej zbiórki, obowiązki właścicieli nieruchomości a także i gminy. Można tam również znaleźć wzory dokumentów oraz akty prawne: ustawy, rozporządzenia i uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
Proszę o zapoznanie się z przygotowanymi informacjami, które pozwolą zrozumieć istotę i potrzebę naszego działania.
Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami będzie wymagał dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców jak i gminy, liczę na Państwa współpracę.
 

BURMISTRZ
    Artur Wajs


 

 


Zgłoszenia o nieczynnych punktach świetlnych lub zaistniałych awariach na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego przyjmowane są pod numerem telefonu: 660713536 (czynny całą dobę).

 


 Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Lidzbarskim - Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego


Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w dostępnych na stronie UKE od dnia 12 lutego 2009 r. mapach popytu pragną zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie w pozyskaniu informacji na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego .................

 


 

 Statut Miasta Lidzbark Warmiński z HerbemNFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bez opłaty.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).
 


     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krystian Szymukowicz
(2004-06-01 14:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Nogaj
(2015-10-05 12:05:55)
 
 

ilość odwiedzin: 3470517

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X