☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat

KOMUNIKAT

1. Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok uległy zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą nr XXXII/214/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 listopada (akty prawne- poradnik interesanta)
2. Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim podjęła uchwałę nr XXV/232/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części podatków od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości ( akty prawne w poradniku interesanta)


KOMUNIKAT

Informujemy, że stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok nie uległy zmianie i obowiązują zgodnie z uchwałą nr XXXXI/245/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2016r.

 


KOMUNIKAT

Informujemy, iż  od dnia 01 lipca 2019 roku uległy zmianie druki formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny (jednolite na terenie całego kraju).

 


KOMUNIKAT

Informujemy, że opłatę za wywóz odpadów komunalnych regulujemy co miesiąc termin do 15 dnia następnego miesiąca.
Wpłaty  kwartalne i roczne regulujemy z góry.
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem.
Urząd Miejski
ul. Świętochowskiego 14
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński
52 1160 2202 0000 0000 6193 1458
W tytule należy podać adres nieruchomości której dotyczy opłata, nazwisko osoby z deklaracji lub nazwę firmy


KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 01.01.2019r.  w drodze uchwały Rady Miejskiej została zniesiona opłata za posiadanie psa.
(Uchwała nr LXI/487/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru).

 


 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 9 ust. 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy. Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku
 • druki deklaracji na podatek od środków transportowych oraz uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania na stronie BIP:

          http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132229


INFORMACJA

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 • składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada (art. 6a ust. 8 Ustawy o podatku rolny)

 • składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15  każdego miesiąca (art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym)

 • druki deklaracji na podatek rolny i leśny są do pobrania na stronie BIP:

      http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132221


INFORMACJA

Zgodnie z  art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :

 • składać  w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, 
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń  w terminie do dnia 31 stycznia,
 • druki deklaracji na podatek od nieruchomości oraz obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku są do pobrania na stronie BIP:

http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132223

Formularze deklaracji i informacji na 2019 rok uległy zmianie w  odniesieniu do 2018 roku.

 


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

INFORMUJE O TERMINACH:

 składania deklaracji na:

 

 • Podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia
 • Podatek rolny w terminie do 15 stycznia
 • Podatek leśny w terminie do 15 stycznia
 • Podatek od środków transportowych w terminie do 15 lutego

płatności podatków obliczonych w deklaracji:

 • Podatek od nieruchomości w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń w terminie do dnia 31 stycznia
 • Podatek rolny w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada
 • Podatek leśny w terminie do 15  każdego miesiąca
 • Podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września

Szczegóły informacji, druki deklaracji oraz uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków dostępne są na stronie BIP:

http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132221


K O M U N I K A T

Z dniem 1 stycznia 2016 r. został uruchomiony SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH, w związku z tym Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje Państwa o nadaniu indywidualnych numerów rachunków bankowych dla podatników.
Osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny- łączne zobowiązanie podatkowe) otrzymają wygenerowany numer konta w decyzji ustalającej wysokość podatku na 2016 rok.
Osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz podatnicy podatku od środków transportowych otrzymają listowne zawiadomienie o indywidualnym numerze rachunku, w celu dokonania płatności zobowiązania za 2016 rok. W razie pojawienia się wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 89 767 85-51 oraz 89 767 85-10.
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH, na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:
1. podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego podatnika/każdej nieruchomości numer rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu,
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w indywidualnym zawiadomieniu,
3. innych podatków i opłat lokalnych- na rachunek bankowy o numerze:
Bank  Millennium S.A. O/Lidzbark Warmiński 52-1160-2202-0000-0000-6193-1458.

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-13 09:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2021-01-22 14:58:56)
 
liczba odwiedzin: 6606907

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X