☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

 

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów    pdf    doc
  • zgłoszenie usunięcia drzew   pdf    doc

 

KARTA USŁUG

Nazwa usługi:
                             
Wydanie decyzji na wycinkę drzew lub krzewów
               Komórka organizacyjna:
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Odpowiedzialny za usługę:
 
Elwira Borkowska
Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:
205
089 767 85 41
Wymagane dokumenty:
 
 
Formularz wniosku stanowiący załącznik do niniejszej karty usług.
opłaty:
opłata skarbowa inne
 
 
Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1827)
Tryb realizacji:
 
Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy:
 
 
Odwołanie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie
Informacje dodatkowe:
                                                      
W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia.
Podstawa prawna:
 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r., poz. 2134)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).
Opracował(a)
Elwira Borkowska
Data: 
2-09-2015r.
Data aktualizacji:
 
18-01-2017r.
Zatwierdził(a)
Tadeusz Makiewicz
Data: 
2-09-2015r.

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz.2134)

Art.  83f. [Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]

1.  Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wytworzył:
Elwira Borkowska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-13 19:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-07-10 12:38:48)
 
liczba odwiedzin: 6607022

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X