☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 02.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja o wysokości opłaty

                                              

                                              

 

 

KARTA USŁUG

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komórka organizacyjna

Referat Finansowy

Telefon

fax

email

89 767 8551

89 767 2303

odpady@lidzbarkw.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Deklaracja

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

1. Korespondencja na adres Urząd Miasta Lidzbark Warmińskim ul. Świętochowskiego 14,
11-100 Lidzbark Warmiński

2. Osobiście w następującym miejscu :

a) Urząd Miasta ul. Świętochowskiego 14 , 11-100 Lidzbark Warmiński – pokój 105
lub w sekretariacie.

 

III. OPŁATY

Brak.

IV. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość stawki należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

VI. PODSTAWA PRAWNA

USTAWY

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska

 

ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11  stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

1. Uchwała nr OR.BR.0007.90.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2012 r.  w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.

2. Uchwała Nr OR.BR.0007.92.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała Nr OR.BR.0007.119.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała Nr OR.BR.0007.121.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.

5. Uchwała nr OR.BR.007.7.2013.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

7. Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

8. Uchwała Nr XXXVI/296/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  z dnia 26 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

9. Uchwała Nr XXXVI/294/2017 z dnia 26.04.2017 r. Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

10. Uchwała Nr XXXVI/295/2017  Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia  26.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

INNE

1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW:

 

Dla nieruchomości zamieszkałych:

- 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość,

- 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne
   są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (zł/pojemnik/m-c) :

- 11,58 zł dla pojemnika o pojemności 110l

- 25,26 zł dla pojemnika o pojemności 240l

- 34,74 zł dla pojemnika o pojemności 330l

- 115,79 zł dla pojemnika o pojemności 1100l

- 526,30 zł dla pojemnika o pojemności 5000l

- 736,82 zł dla pojemnika o pojemności 7000l

-  6,32 zł worek o pojemności 60l

- 12,63 zł worek o pojemności 120l

 

Dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny (zł/pojemnik/m-c) :

- 6,95 zł dla pojemnika o pojemności 110l

- 15,16 zł dla pojemnika o pojemności 240l

- 20,84 zł dla pojemnika o pojemności 330l

- 69,48 zł dla pojemnika o pojemności 1100l

- 315,80 zł dla pojemnika o pojemności 5000l

- 442,12 zł dla pojemnika o pojemności 7000l

- 3,79 zł worek o pojemności 60l

- 7,58 zł worek o pojemności 120l

 

 

- Urząd Miasta Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego 14, tel. 897678500 fax. 897672303

 

Stanowisko

Imię Nazwisko

Data

Opracował

Inspektor

Anita Pergoł

 

Zaakceptował

Kierownik Referatu Finansowego

Teresa Hryniawska

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację

 

 

 

 


  

 

 

 
 

 

 
 
       
       
       

 

Wytworzył:
Anita Pergoł
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-19 15:12:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-07-04 11:57:02)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X