☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

 

INFORMACJA
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK
W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI

 

W zmienionym sprawozdaniu po uzyskaniu danych ze składowiska odpadów w Wysiece wyliczono poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na poziomie 113,94%. Dopuszczalny poziom zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania (…) wynosi 50%.

Przyczyną tego jest bardzo duży udział odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów). Zakład Gospodarki Odpadami  w Bartoszycach przekazał informację, że z wyniku mechanicznej segregacji 3547,10 Mg odpadów zmieszanych, 3537,24 trafiło na składowisko.

Zgodnie z art. 9z ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013, poz. 1399 ze zm.) gmina , która nie wykonuje obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania podlega karze pieniężnej.
Kara obliczana jest jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i brakującej masy odpadów 

120,76 zł x 1749,41 Mg = 211.258,75 zł
Aktualna stawka = 120,76 zł za 1 Mg
Masa odpadów dozwolona do składowania = 1367,95 Mg
Masa odpadów przekazana do składowania = 3117,36 Mg

Wójt/burmistrz/prezydent może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty kary na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej kara ulega umorzeniu.

Uruchomienie w 2015 roku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ZGOK i przekazywanie tam odpadów komunalnych z Lidzbarka Warmińskiego zapewni utrzymanie bardzo niskiego poziomu składowania odpadów biodegradowalnych.

Ilości odpadów komunalnych różnych frakcji [w Mg] odebrane z terenu miasta Lidzbark Warmiński (16298 mieszkańców) są następujące:

                                            

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)   5789,20
Odpady nieulegające biodegradacji    157,04
Zmieszane odpady opakowaniowe  173,60
Tworzywa sztuczne     7,06
Odpady wielkogabarytowe   25,84
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (żużle i popioły 184,74
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach   45,00
Szkło  30,53
Opakowania ze szkła   128,44

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 2,19

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

 2,03
Urządzenia zawierające freon      0,16

 

 

WNIOSKI:
1. Sortownia na składowisku odpadów w Wysiece nie spełnia swojej roli. Z 3547 Mg odpadów poddanych sortowaniu, na składowisko przekazano 3537 Mg
2. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zmieszanych jest bardzo duża. Być może należy dokładniej prowadzić selekcję odpadów u źródła.
3. Należy przeanalizować możliwość wprowadzenia selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych - zielonych.

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo-Rekść
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-20 11:58:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Adamek
(2016-05-20 11:58:35)
 
liczba odwiedzin: 6607004

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X