Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Wtorek 25.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

OGŁOSZENIE

 

Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana LX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 26 września 2018 roku (środa).

 

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LVII/2018, Nr LVIII/2018 i Nr LIX/2018 z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszarów  miasta Lidzbark Warmiński.
 7. Uchwała w sprawie naboru wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w roku 2018.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.
 10. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 11. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr LVII/453/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 12. Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, Vust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu w kształcie ronda ulicy Olsztyńskiej z ulicą Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu w kształcie ronda ulicy Olsztyńskiej z ulicą Wiejską w Lidzbarku Warmińskim.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem na rzecz Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w postaci nieruchomości gruntowej i zamiany nieruchomości.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem na rzecz Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w postaci nieruchomości gruntowej.
 17. Uchwała w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Astronomów.
 18. Uchwała w sprawie darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego zabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 19. Uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  wyrażenia   zgody  na  udzielenie  bonifikaty  przy  sprzedaży  w  drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, na rzecz ich najemców.
 20. Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na zamianę  działki   będącej   własnością   Gminy   Miejskiej   Lidzbark  Warmiński na działkę stanowiącą własność Powiatu Lidzbarskiego.
 21. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych przy ul. Wiejskiej i ul. Krzywej w Lidzbarku Warmińskim.
 22. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 23. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
 24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.
 25. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 26. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
 27. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2054.
 28. Interpelacje radnych.
 29. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 1530.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Kędzierski

 

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2018-09-17 17:55:00)
 
 
ilość odwiedzin: 5339706

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X