Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 23.09.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana XLIII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  20 września 2017 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XL/2017, Nr XLI/2017 i XLII/2017 z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących fragmenty miasta Lidzbark Warmiński.

7. Uchwała w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych lokalu na potrzeby hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warmiński na 2017 rok.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Lidzbark Warmiński i Gminą Lidzbark Warmiński oraz Miastem Lidzbark Warmiński i Gminą Kiwity dotyczących dofinansowania działalności placówek dla osób bezdomnych, które działają na terenie Lidzbarka Warmińskiego.

10. Uchwała w sprawie osłonowego „Programu wychodzenia z bezdomności dla miasta Lidzbark Warmiński na lata 2017 – 2023".

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i  psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.

13. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim.

15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3  im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim.

16. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II  wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4  im. Jana Pawła II wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/336/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków, zasad i opłat za korzystanie z nich.

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017.

19. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu zabudowanego budynkiem użytkowym położonego na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

20. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych.

21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej lub jednostkom podległym.

22. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

23. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2017-2054.

24. Interpelacje radnych.

25. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

26. Wolne wnioski.

27. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.30.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-09-13 14:03:05)
 
 
ilość odwiedzin: 4755797

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X