Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 19.03.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

       O G ŁO S Z E N I E

 

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana LI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  21 marca 2018 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr L/2018 z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu i kryteriów udzielania dotacji z budżetu gminy na zadania służące likwidacji niskiej emisji i ochronie powietrza na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 r.

8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

9. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.

10. Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

11. Uchwała w sprawie podziału Miasta Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

12. Uchwała w sprawie podziału Miasta Lidzbark Warmiński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

13. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, instrumentem płatniczym.

14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

15. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.

16. Interpelacje radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Kędzierski


Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2018-03-12 16:06:46)
 
 
ilość odwiedzin: 5057599

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X