☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 19.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana IV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 16 stycznia 2019 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  Nr III/2018 z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
 6. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warmiński na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lidzbark Warmiński na lata 2019-2021.
 8. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Miasta Lidzbark Warmiński.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński  do realizacji projektu pn.: "Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPWM. 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 12. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 14. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 15. Uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Dom Warmiński”.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
 17. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku użytkowym położonym na terenie  Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński  przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18A.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 19. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej  Lidzbark Warmiński, będącej w użytkowaniu wieczystym.
 21. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
 22. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2019-2054.
 23. Interpelacje radnych.
 24. Zapytania radnych.
 25. Wnioski i petycje obywateli.
 26. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15:30.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

 

Dorota Michalak

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2019-01-08 13:18:40)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X