☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2017

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

 

Centralny Rejestr Umów 2017

 

Lp

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data Zawarcia Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
1 GKI.273.259.2016 Odbiór i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt 380 zł/jednora- zowy odbiór 03.01.2017r. PHU Magdalena Czaplińska Zbiórka Surowca Utylizacyjnego
2 GKI.273.246.2016 Świadczenie usług usuwania awarii i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z czynnościami związanymi z konserwacją i eksploatacją separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na terenie Lidzbarka Warm. 71.680,00zł. 05.01.2017r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o. o.

3 GKI.273.3.2017 Czipowanie oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej wraz    z usługami weterynaryjnymi 6.000,00 zł. 10.01.2017r. Przychodnia Weterynaryjna Warmińskie Centrum Zdrowia Zwierząt Filip Wrotek, Wojciech Wrotek Spółka cywilna
4 GKI.273.262.2016 Świadczenie usług utrzymania i wycinki drzew na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 24.920,00zł 12.01.2017r. Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni Włodzimierz Ciarciński
5 GKI.273.1.2017 Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn. "Budowa infrastruktury uzdrowiskowej Lidzbark Warmiński" 15.000,00zł 05.01.2017r. Pracownia Usług Projektowych, Inwestycyjnych, Konserwacji Zabytków "HOT" Tomasz Ołdytowski
6 OR.273.680.2016.IN Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów znajdujących  się w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim 33.525,00zł 23.01.2017r. COPIA Krzysztof Rzepnicki
7 GKI.272.1.2017 Przebudowa ulic miejskich: na całej długości Astronomów, na całej długości Słonecznej oraz na całej długości Krasickiego      w Lidzbarku Warmińskim 2.735.279,89zł 06.02.2017r. BUDOKOP Piotr Głodowski
8 GG.273.1.2017.AK Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński 12.410,00zł 23.01.2017r. Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński
9 GG.273.1.1.2017.AK Określanie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński 21.590,00zł 23.01.2017r. Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński
10 GG.273.1.2.2017.AK Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Kłębowo 3.500,00zł 23.01.2017r. Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński
11 GG.273.2.2017.AK Prace geodezyjne w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński oraz poza granicami administracyjnymi miasta Lidzbark Warmiński - w miejscowości Kłębowo i miejscowości Wielochowo 29.960,00zł 23.01.2017r. Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Andrzej Wobalis
12 GKI.273.6.2017 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulic: Astronomów, Słonecznej i Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim 20.860,80zł 06.02.2017r.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o.

Usługi Projektowo - Budowlane TRAWERS Wojciech Dobrowolski
 

13 OR.273.36.2017 Odpłatne zamieszczanie materiałów promocyjno - ogłoszeniowych w bezpłatnym dwutygodniku Wiadomości Gazeta Warmińska 5.500,00zł 30.01.2017r. Dariusz Gołębiowski Agencja Wydawniczo - Reklamowa MultiMedia
14 GKI.273.10.2017 Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Umocnienie skarpy rzeki Łyny w km 140+975 do km 141+189 w miejscowości Lidzbark Warmiński woj. warmińsko-mazurskie" 12.300,00zł 08.02.2017r. OBSŁUGA PROJEKTÓW Renata Leszczyńska
15 GKI.273.16.2017 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. "Aktywizacja społeczno - zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej" 2.201,70zł 01.02.2017r. FLESZ STUDIO TOMASZ KENIG
16 OR.273.8.2017 Umieszczanie strony informacyjnej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w Gazecie Lidzbarskiej 32.500,00zł 03.01.2017r. Gazeta Lidzbarska
17 GKI.273.7.2017 Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań w zależności od potrzeb (koncepcji, projektów studium, projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego)

1) dla obszarów poniżej 100ha:                -przew. Komisji 675,50zł                 -członek Komisji 600,00zł

2) dla obszarów powyżej  100ha: -przew. Komisji 984,00zł             -członek Komisji 900,00zł
 

11.01.2017r. Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych IWEXIM
18 GKI.273.8.2017 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński 39.360,00zł 30.01.2017r. MD PROJECT Pracowania Projektowa Dariusz Łaguna
19 ES/634/ESO1/k/2017 Dostawa energii elektrycznej do poczekalni przy ul. Kolejowej 7 w Lidzbarku Warmińskim   02.02.2017r. PKP Energetyka S.A.
20 GKI.272.3.2017 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 68.757,00zł 23.02.2017r. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "INSPEC" Sp. z o.o.
21 GG.273.7.2017.AK Sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków i lokali będących własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 3.945,00zł 24.02.2017r. Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński
22 GKI.272.2.2017 Realizacja projektu pn.: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu przy ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 5.171.805,60zł 01.03.2017r. "TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł
23 GKI.273.22.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji obiektu wraz z modernizacją drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej 86.100,00zł 06.03.2017r. A.C. ACTIO-Pracownia Architektury Arch Agnieszka Cylwik
24 GKI.273.35.2017 Naprawa jezdni, dróg,  chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński 72.092,52zł 09.03.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o.
25 GKI.273.27.2017 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 2.200,00zł 08.03.2017r. Studio MARTIN
26 GKI.273.33.2017 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy  ul. Bema w Lidzbarku Warmińskim 20.000,00zł 20.03.2017r. USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Genowefa Pylińska
27 273/13/2017

Sporządzenie rozdziału kosztorysów na zadaniu "Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej 36" na odrębne kosztorysy: a) Budynku Szkoły Podstawowej nr 4; b) Budynku Przedszkola; c) Gimnazjum Nr 2; d) robót zewnętrznych niekwalifikowanych

3.690,00zł 15.03.2017r. Pracownia Projektowa AKON Anna Ceynowa
28 GKI.273.48.2017 Świadczenie usługi utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Dębowej w Lidzbarku Warmińskim 5.100,00zł 28.03.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o.
29 GKI.272.5.2017 Wykonanie posągu Ignacego Krasickiego wraz z montażem w ramach projektu: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 69.000,00zł 30.03.2017r ART - SEWI Sebastian Warszawa
30 GKI.272.6.2017 Wykonanie posągu Napoleona Bonaparte wraz z montażem w ramach projektu: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 65.000,00zł 30.03.2017r. ART - SEWI Sebastian Warszawa
31 GKI.273.57.2017 Wykonanie mapy do celów projektowych w obrębie Łabna 6.765,00zł 05.04.2017r. ZH-U "Geomot" Józef Sosna
32 GKI.272.7.2017 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 107.746,00zł 06.04.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o.
33 GKI.272.8.2017 Dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 102.637,10zł 06.04.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o.
34 GKI.273.44.1.2017 Wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8-13 t wraz z kierowcą 11.881,80zł 04.04.2017r. Jerzy Walicki "KRAW-WAL"
35 GKI.273.44.2.2017 Wynajem koparko - ładowarki lub koparki kołowej wraz z obsługą 41.820,00zł 04.04.2017r. Jerzy Walicki "KRAW-WAL"
36 GKI.273.44.3.2017 Wynajem żurawia samochodowego, podnośnika koszowego i młota pneumatycznego wraz z obsługą 22.955,50zł 04.04.2017r. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MARDOM" Mariusz Hermanowicz
37 GKI.272.9.2017 Przebudowa amfiteatru i budowa kamienicy wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim, w ramach projektu" "Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej" 7.876.215,37zł 06.04.2017r. Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
38 GKI.272.10.2017 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej" 81.180,00zł 06.04.2017r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "INSPEC" Sp. z o. o.
39 GKI.273.39.2017 Wykonanie projektu rozbudowy linii oświetlenia Parku im. Ireny Kwinto przy ul. Ks.J. Poniatowskiego i oświetlenia Parku Sensorycznego przy ul. Mazurskiej 7.200,00zł 31.03.2017r. Usługi Projektowe Maria Zimnicka
40 GKI.273.42.1.2017 Dostawa kostek brukowych betonowych, obrzeży betonowych i krawężników betonowych 50.706,84zł 04.04.2017r. "AGAT" J.A.Kowalewscy  i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
41 GKI.273.42.2.2017 Dostawa cementu 13.920,00zł 04.04.2017r. "AGAT" J.A.Kowalewscy  i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
42 GKI.273.60.2017 Świadczenie usług konserwacji i administrowania fontanny przy ul. Lipowej, w fosie zamkowej oraz dwóch fontann przy ul. Mławskiej 12.500,00zł 06.04.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
43 GKI.273.42.3.2017 Dostawa pospółki 14.150,00zł 04.04.2017r. BUDOKOP - KRUSZYWA Sp. z o. o.
44 GKI.273.47.2017 Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Lipowej i ul. Spółdzielców 28.886,92zł 03.04.2017r. ELEKTRO-KONTAKT Artur Banaszek
45 PA.273.1.19.2017 Świadczenie usługi w zakresie korzystania z kompleksu basenów w związku z dniami wolnymi od zajęć szkolnych, organizowanymi przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warm. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warm. na 2017 r. 11 zł /1 godz 07.04.2017r. Condohotels Management Sp. z o. o.
46 GKI.273.63.2017 Wykonanie oświetlenia wiaty na targowisku miejskim i instalacji do kamer monitoringu 3.566,94zł 11.04.2017r. UG-INSTAL Grzegorz Wasilewski
47 GKI.273.39.2017 Wykonanie rozbudowy linii oświetlenia parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 19.867,24zł 11.04.2017r. ELEKTRO-KONTAKT Artur Banaszek
48 GKI.272.4.2017 Wykonanie posągu Mikołaja Kopernika wraz z montażem w ramach projektu: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 72.000,00zł 13.04.2017r. ART - SEWI Sebastian Warszawa
49 GKI.273.64.2017 Dostawa samochodu dostawczego o całkowitej dopuszczalnej masie do 3,5 tony, którego producentem jest VOLKSWAGEN, marka samochodu Volkswagen Transporter 29.950,00zł 27.04.2017r. Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne "SZAFIR" Jerzy Żbikowski
50 GKI.273..66.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu suchej fosy        w Lidzbarku Warmińskim 76.200,00zł 12.05.2017r. Franciszek Jurgielewicz PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
51 GKI.272.11.2017 Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz street workout'u w ramach zadania pn.: "Rozbudowa placu zabaw oraz miejsca aktywnej rekreacji w Parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim" 196.587,85zł 19.05.2017r. NOVUM Spółka z o. o. Spółka k.
52 GKI.273.85.2017 Dostawa nowych, nieużywanych, wolnych od wad dwunastu ławek parkowych, których producentem jest Wykonawca 3.600,00zł 18.05.2017r. Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o. o.
53 PA.273.1.21.2017.PS Kompleksowe zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego wraz z realizacją programu profilaktycznego, dla 49 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat, wskazanych przez Gminę Miejską, w okresie 10 dni w miejscowości Rowy 33.271,00zł 12.05.2017r. Mój Londyn - Artur Kubica
54 GKI.273.40.2017 Wykonanie programu prac konserwatorskich Dworca PKP, zgodnie z wydanymi warunkami; dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz opracowania projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji dworca PKP w Lidzbarku Warmińskim 110.000,00zł 09.05.2017r. URBAN ARCHITECT DOROTA SZYMANIAK-URBAN
55 GKI.273.74.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lidzbarku Warmińskim" 35.670,00zł 17.05.2017r. USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. GENOWEFA PYLIŃSKA
56 PA.273.1.5.2017.PS Dofinansowanie realizacji programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu 1.200,00zł miesięcznie 07.02.2017r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
57 PA.273.1.6.2017.PS Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 1.200,00zł miesięcznie 07.02.2017r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
58 OR.273.56.2017.WS Wykonanie projektu autorskiego programu Profilaktyki Wad Postawy, wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, jego wdrożenia, a także przeniesienie majątkowych praw do rozporządzania 40.000,00zł 09.02.2017r. dr Jeremi Sciepurko SPORT AND FUTURE Limited
59 PA.273.1.3.2017.PS Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (141 godzin) 80,00zł/godz 02.02.2017r. Gabinet Psychologiczny Marcin Milkowski
60 PA.273.1.14.2017.PS Przeprowadzenie programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt. "Korekta" oraz "Kiszone ogórki" oraz realizacja warsztatu pt. "Radzenie sobie z presją rówieśniczą" 7.200,00zł 15.02.2017r. Profil Andrzej Grochowalski
61 06/2017 Organizacja atrakcji podczas pikniku miejskiego w Lidzbarku Warmińskim na terenie Parku im. Ireny Kwinto w dniu 04.06.2017r. 9.840,00zł 06.03.2017r. PAINT FORCE EXTREMALNA PRZYGODA Marek Aniołkowski
62 JJ 01/03/2017 Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla 16 dzieci i młodzieży ZIELONA SZKOŁA w dn. 29.05-30.05.2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowym 2.040,00zł 08.03.2017r. STAR-DADAJ Sp. z o .o. ZPCH
63 PA.273.1.18.2017.PS Realizacja czterech realizacji programu profilaktyki zintegrowanej objętej scenariuszem pt. "Archipelag Skarbów" dla uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli 19.000,00zł 17.03.2017r. PRO INTEGRO Paweł Lewicki
64 PA.273.1.20.2017.PS Przeprowadzenie Diagnozy Zjawiska Przemocy dla Miasta Lidzbark Warmiński 2.000,00zł 14.04.2017r.

Dialog Centrum Edukacji    i Profilaktyki
 

65 GKI.273.73.2017 Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński 4.305,00zł 16.05.2017r. MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
66 GKI.273.71.2017 Sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej zagospodarowania na cele rekreacji terenu części działki nr 65/15 obrębu 8 przy ul. Mieczysława Kalinowskiego w Lidzbarku Warmińskim 30.000,00zł 23.05.2017r. USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. GENOWEFA PYLIŃSKA
67 GKI.273.83.2017 Wykonanie remontu schodów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie remontu schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim" 13.278,70zł 23.05.2017r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych
68 GKI.273.79.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa zadaszenia membranowego nad sceną i widownią plenerową w Lidzbarku Warmińskim" 29.520,00zł 24.05.2017r. ABASTRAN Sp. z o. o.
69 GKI.272.12.2017 Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla projektu "Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim" 192.000,00zł 05.06.2017r. GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski Grzegorz Pacer
70 GKI.272.13.2017 Realizacja projektu: "Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny parku uzdrowiskowy Doliny Symsarny" 1.375.701,97zł 09.06.2017r. Głodowski Michał DROGBUD
71 GKI.273.93.2017 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu: "Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny park uzdrowiskowy Doliny Symsarny" 15.375,00zł 06.06.2017r. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "INSPEC" Sp. z o. o.
72 GKI.273.92.2017 Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Wyposażenie publiczne dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej poprzez budowę widowni i sceny plenerowej na części terenu objętego projektem Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 12.300,00zł 14.06.2017r. SIEMIŃSKI CONSULTING DR MAREK SIEMIŃSKI
73 GKI.273.89.2017 Wykonanie sieci oświetleniowej ścieżki sensorycznej przy ulicy Mazurskiej w ramach zadania "Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych" 30.182,87zł 16.06.2017r. Firma Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Statucki
74 GKI.273.98.2017 Wynajem hali namiotowej na potrzeby imprez organizowanych przy ulicy Powstańców Warszawy w Lidzbarku Warmińskim 27.999,00zł 19.06.2017r. EKODYNAMIC Sp. z o.o. Sp. k.
75 GKI.273.123.2017 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu porządku, czystości i konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich z okresu II wojny światowej znajdującego się w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 10.000,00zł 27.06.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
76 GKI.272.14.2017 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz utworzenie i prowadzenie Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) 936.886,00zł 27.06.2017r. KONSORCJUM w składzie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oraz REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. Sp. K
77 GKI.273.115.2017 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim 2.500,00zł 29.06.2017r. Novum Sp. z o. o. Spółka komandytowa
78 GKI.273.99.2017 Wynajem trzech kabin sanitarnych (toalet) z serwisem dwa razy w tygodniu 5.572,80zł 02.06.2017r. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Olsztyn
79 GKI.273.118.2017 Wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych 3997,50zł 21.06.2017r. Robert Dziadosz Grafika
80 GKI.273.124.2017 Utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na dwóch rondach stanowiących skrzyżowanie ulic: Poniatowskiego i Olsztyńskiej oraz Olsztyńskiej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim 20.000,00zł 29.06.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
81 GKI.273.122.2017 Dostawa nowych, wolnych od wad rur PCV 315x9,2 - 45 mb w miejsce prowadzenia prac tj. Plac Młyński w Lidzbarku Warmińskim 7.306,20zł 04.07.2017r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK"
82 GKI.273.12.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu szkolnego przy ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim 21.500,00zł 10.02.2017r. Franciszek Jurgielewicz PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
83 gki.273.109.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej remontu zabytkowego budynku przy ul. Wiślanej 1-3 w Lidzbarku Warmińskim, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem tego pozwolenia 83.640,00zł 13.07.2017r. Pracownia Projektowa ARCHITEKT Jolanta Pietkiewicz oraz Pracownia Projektowa "SAVOIE"
84 GKI.272.15.2017 Budowa infrastruktury oraz wykonanie zagospodarowania terenu w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim" 1.575.066,67 21.07.2017r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
85 GKI.273.106.2017 Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 27 mb z rur PCV o średnicy 200mm wraz z przebudową dwóch studni kanalizacji deszczowej, na działce komunalnej nr 8-14/22 w Lidzbarku Warmińskim 8.392,01zł 12.06.2017 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych
86 GKI.273.89.2017 Wykonanie sieci oświetleniowej ścieżki sensorycznej przy ul. Mazurskiej w ramach zadania "Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych" 30.182,87zł 16.06.2017 Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Statucki
87 GKI.273.142.2017 Wykonanie projektu zamiennego do projektu "Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika od km 141+400 do km 140+545 w Lidzbarku Warmińskim" w zakresie zmiany lokalizacji siłowni plenerowej oraz ścieżki pieszej w sąsiedztwie Miejsca Obsługi Rowerzystów 2.001,21zł 24.07.2017 Genowefa Pylińska
88 GKI.273.143.2017 Dostawa zagęszczarki, której producentem jest: BELLE, typ/model: PCX 500, rok produkcji 2014 4.500,00zł 27.07.2017 ELEMAX Stanisław Lisowski Kazimierz Lisowski
89 GKI.273.132.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki Pomnika Armii radzieckiej w Lidzbarku Warmińskim 9.594,00zł 27.07.2017 PSBUD Piotr Świrzyński
90 GKI.273.145.2017 Wykonanie tłumaczenia dla programu Spa4Health 150zł 25.07.2017 Aleksandra Wiśniewska-Anusik
91 GKI.273.149.2017 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zasilanie oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim   26.07.2017 ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna
92 GKI.273.151.2017 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zasilanie oświetlenia zewnętrznego przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim   28.07.2017 ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna
93 GKI.273.137.2017 Sporządzenie dokumentacji technicznej zawierającej program prac konserwatorskich dla inwestycji pn. "Odbudowa oraz renowacja murów obronnych przy Placu Kościelnym w LW" 24.000,00zł 01.08.2017r. Zbigniew Chomiczewski Firma Doradczo-Usługowa Budownictwa EUROPROJEKT
94 GKI.273.138.2017 Wykonanie i montaż 2 tablic wolnostojących informacyjnych wraz z konstrukcją nośną dla projektu pn. "Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny park uzdrowiskowy Doliny Symsarny", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4.157,40zł 24.07.2017r. Flesz Studio Tomasz Kening
95 GKI.272.16.2017 Dostawa i montaż czterech, fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad wiat śmietnikowych 137.504,80zł 02.08.2017r. Wiesław Ślizewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŚLIZEX
96 GKI.273.131.2017 Wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 8.741,97 04.08.2017r. RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
97 GKI.273.141.2017 Dostawa nowych, nieużywanych wolnych od wad 3 sztuk koszy na psie nieczystości wraz z dystrybutorami 2.718,30zł 25.07.2017r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UNI-ARCZ"
98 GKI.273.133.2017 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu: "Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim" 60.000,00zł 21.07.2017r. INWEST - BUD Mariusz Piórkowski
99 GKI.273.156.2017 Dostawa nowych, nieużywanych, wolnych od wad koszy miejskich na odpady: koszy na słupku metalowych, czarnych ocynkowanych - 3 sztuki oraz koszy betonowych, stożkowych, bez cokołu, koloru kamień rzeczny - 8 sztuk 5.325,90zł 08.08.2017r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UNI-ARCZ"
100 GKI.273.167.2017 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zasilanie oświetlenia zewnętrznego przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim   10.08.2017r. ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna
101 GKI.273.101.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Wyposażenie publiczne dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej poprzez budowę zadaszenia membranowego amfiteatru w Lidzbarku Warmińskim", objętego projektem "Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej" 77.490,00zł 18.07.2017r. ABASTRAN Sp. z o. o.
102 GKI.273.24.2017 Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, harmonogramem rzeczowo finansowym, projektem wykonawczym instalacji fotowoltaicznej, schematem elektrycznym, analizą finansową i ekonomiczną w ramach konkursu - RPO Wojew. Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 9.840,00zł 10.04.2017r. Polska Grupa Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
103 GKI.273.147.2017 Dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim 71.025,02zł 09.08.2017r. FIOR Sp. z o. o.
104 GKI.273.157.2017 Opracowanie Studium Wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami z RPO Wojew. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: "Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją drogi wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej" 3.321,00zł 16.08.2017r. NDTS Consulting Sp. z o.o.
105 GKI.273.179.2017 Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Polnej 9.938,40zł 29.08.2017r. ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski
106 GKI.272.17.2017 Wykonywanie badań przesiewowych statycznego kształtu kręegosłupa i oceny statycznej stóp dzieci i młodzieży w ramach programu pn.: "Lidzbark Warmiński bez wad postawy"

81,00zł / 1 osobę

do kwoty 129,600,00zł
 

31.08.2017r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICAL" Mariola Kurpiel - Jędrzejek
107 OR.273.14.2017 Materiały informacyjne w prognozie pogody TVP Olsztyn w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2017 r. 13.259,40 zł 24.01.2017r. Telewizja Polska S.A.
108 GKI.273.189.2017 Dostawa 430 ton piasku 8.170,00zł 06.09.2017r. BUDOKOP - KRUSZYWA Sp. z o. o.
109 GKI.273.175.2017 Dostawa 20 sztuk koszy do segregacji odpadów w kształcie kredek na place zabaw w Lidzbarku Warmińskim 22.828,80zł 29.08.2017r. KAZAR Polska Sp. z o.o.
110 GKI.273.187.2017 Wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" polegających na: wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie umocnienia brzegu kiszką faszynową, wykonanie ujęcia wód opadowych ze skarpy od strony LDK, wykonanie drogi dojazdowej do budynków gospodarczych przy ul. Wysokiej Bramy 15, wzmocnienie ciągu pieszo-jednego płytami żelbetonowymi, wykonanie światłowodu. 71.933,65zł 08.09.2017r. TECHNOMEL Kazimierz Kozieł
111 GKI.273.168.2017 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa zadaszenia membranowego nad sceną i widownią plenerową w Lidzbarku Warmińskim na części terenu objętego projektem: Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika 15.900,00zł 15.09.2017r. T.S. CONSULTING Tomasz Soin
112 GKI.272.18.2017 Budowa zadaszenia membranowego nad sceną i widownią plenerową w Lidzbarku Warmińskim na części terenu objętego projektem: Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika 774.000,00zł 20.09.2017r. ABASTRAN Sp. z o. o.
113 GKI.273.176.2017 Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Słonecznej 25.022,93zł 12.09.2017r. Elektro-Kontakt Artur Banaszek
114 GKI.273.193.2017 Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Krzywej 13.031,50zł 22.09.2017r. ZUG - INSTAL Grzegorz Wasilewski
115 GKI.272.19.2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" 229.062,67zł 02.10.2017r. ROBOTY ZIEMNE Mirosław Majka
116 PA.273.1.23.2017 Przeprowadzenie dziesięciu zajęć profilaktycznych objętych scenariuszem programu pt "Szkoła dla rodziców" 2.000,00zł 28.09.207r. Anna Majewska
117 GKI.272.20.2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzywej w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" 498.816,07zł 02.10.2017r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
118 GKI.273.26.2017 Sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu 4 działek przy ul. Lipowej w Lidzbarku Warmińskim 11.070,00zł 15.03.2017 Usługi projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska
119 GKI.273.188.2017 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" 63.468,00zł 28.09.2017 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "INSPEC" Sp. z o.o.
120 GKI.272.21.2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" 444.097,15zł 05.10.2017r. Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR" s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
121 GKI.273.201.2017 Świadczenie usług pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim 15.000,00zł 05.10.2017r. PGK Sp. z o.o.
122 GKI.273.173.1.2017 Sporządzenie dokumentacji technicznej zawierającej inwentaryzację i projekt budowlany dla inwestycji pn. "Rewaloryzacja średniowiecznego muru obronnego przy ul. Dębowej w Lidzbarku Warmińskim" 18.340,00zł 21.09.2017r. MWA Pracownia Architektoniczna Martyna Wesołowska
123 GKI.273.173.2.2017 Sporządzenie dokumentacji technicznej zawierającej inwentaryzację i projekt budowlany dla inwestycji pn. "Odbudowa oraz renowacja murów obronnych przy Placu Kościelnym w Lidzbarku Warmińskim" 40.300,00zł 21.09.2017r. MWA Pracownia Architektoniczna Martyna Wesołowska
124 GKI.273.202.2017 Dostawa mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm oraz pospółki kamienistej 0/63mm 5.350,50zł 05.10.2017r. BUDOKOP - KRUSZYWA Sp. z  o. o.
125 GKI.273.213.2017 Dostawa płyt betonowych ażurowych gr 8cm w ilości 750sztuk oraz płyt betonowych ażurowych gr. 10cm w ilości 1459sztuk 19.131,00zł 10.10.2017r. "AGAT" J.A.Kowalewscy  i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
126 GKI.273.184.2017 Wykonanie projektu wodociągu na działkach nr 13/113, 13/119 oraz 13/118 obręb 1 przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim 3.690,00zł 10.10.2017r. Genowefa Pylińska
127 GKI.273.198.2017 Dostawa i montaż czterech tablic informacyjnych dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" 2.447,70zł 04.10.2017r. Bogdan Gorzelski - Reklama & Poligrafia
128 GKI.273.194.2017 Wykonanie projektu zamiennego do projektu: "Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika" w zakresie budowy drogi technologicznej przy LDK i zmiany trasy pochylni dla niepełnosprawnych 2.001,21zł 10.10.2017r. Genowefa Pylińska
129 PA.273.1.23.2017.PS Przeprowadzenie 8 realizacji programu profilaktycznego "ODLOT" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 realizacji programu profilaktycznego "DEBATA" dla uczniów szkół gimnazjalnych 7.130,00zł 12.10.2017r. Ośrodek Profilaktyki i Edukacji "LIDER"
130 GKI.273.216.2017 Przewóz osób w dniu 01.11.2017 r 690,00zł 23.10.2017r. Firma Transportowo-Usługowa "TRANS-HER" Henryk Serwach
131 GKI.272.22.2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej dla osiedla przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" 640.518,17zł 25.10.2017r. Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR" Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
132 PA.273.25.2017 Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci S1 do budynku w ulicy Wysoka Brama 15A w Lidzbarku Warm. na potrzeby hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu 3.748,18zł 20.10.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
133 GKI.273.222.2017 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim 24.889,05zł 30.10.2017r. T.S. CONSULTING Tomasz Soin
134 GKI.273.208.2017 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomodernizacja kompleksu trzech budynków szkolnych przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim" 39.360,00zł 30.10.2017r. T.S. CONSULTING Tomasz Soin
135 GKI.273.230.2017 Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni, o łącznej długości 22m przy ul. Wysokiej Bramy 15A, w tym postawienie studni betonowej DN1000 6.000,00zł 20.10.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
136 GKI.272.24.2017 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim 999.301,32zł 30.10.2017r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
137 GKI.272.23.2017 Termomodernizacja kompleksu trzech budynków szkolnych przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim 6.782.951,37zł 30.10.2017r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych
138 GKI.272.25.2017 Przebudowa ulicy Bema w Lidzbarku Warmińskim 230.000,00zł 31.10.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o.
139 PA.273.27.2017 Wykonanie i montaż okien drewnianych oraz parapetów w lokalu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1 w Lidzbarku Warmińskim przeznaczonego na potrzeby hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu 8.692,92zł 02.11.2017r. Zakład Stolarski Krzysztof Mackiewicz
140 GKI.273.205.2017 Wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. "Przebudowa ulic miejskich: Astronomów, Słonecznej i Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim" 82.498,49zł 05.09.2017r. BUDOKOP Piotr Głodowski
141 GKI.273.166.2017 I etap budowy oświetlenia ulic osiedla Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania "Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki" 95.002,59zł 05.09.2017r. ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski
142 GKI.273.209.2017 Wykonanie zasilania oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych powstających w ramach projektu: "Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim" 16.000,00zł 31.10.2017r. ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski
143 GKI.273.239.2017 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.: "Termomodernizacja kompleksu trzech budynków szkolnych przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim" 2.829,00zł 09.11.2017r. Studio MARTIN
144 GKI.273.248.2017 Wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowa Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej" 63.666,12zł 20.11.2017r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
145 GKI.273.214.2017 Dostawa gadżetów na potrzeby promocji miasta projektu pn.: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" 32.467,00zł 31.10.2017r. IMPRESS REKLAMA s.c.
146 GKI.273.275.2017 Wynajem i obsługa mobilnego lodowiska wraz z infrastrukturą techniczną 80.500,00zł 23.11.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
147 PA.273.1.26.2017 Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla wychowawców, rodziców, nauczycieli , pedagogów o tematyce: potrzeby nastolatka związane z rozwojem i zadania dorosłego; bunt i agresja jako niedojrzałe formy wyrażania siebie; konflikty wewnętrzne - jak wspierać nastolatka w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji; wolność i odpowiedzialność - jak stawiać wyzwania i towarzyszyć w ich podejmowaniu. Przeprowadzenie wykładu "Jak współpracować z nastolatkiem i wspierać jego rozwój?" 1.470,00zł 30.10.2017r. Aleksandra Karasowska
148 GKI.273.267.2017 Odbiór i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt z terenu miasta Lidzbark Warmiński

jednorazowy odbiór 410,04zł

do kwoty 1.000,00zł
 

21.11.2017r. PHU Magdalena Czaplińska Zbiórka Surowca Utylizacyjnego
149 PA.273.28.2017 Wykonanie robót instalacyjnych w pomieszczeniach lokalu oraz piwnicy hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1 2.800,00zł 24.11.2017r. Zakład Usług Elektromechanicznych i Instalacyjnych Mieczysław Cieciera
150 GKI.273.240.2017 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 57.178,76zł 27.11.2017r. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
151 GKI.273.281.2017 Naprawa jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 84.997,63zł 30.11.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
152 GKI.273.268.2017 Świadczenie usług usuwania awarii i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z czynnościami związanymi z konserwacją i eksploatacją separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na terenie Lidzbarka Warmińskiego 99.661,00zł 04.12.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
153 GKI.273.215.2017 Opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn.: "Infrastruktura rekreacyjna" 2.475,00zł 15.11.2017r. TECHINN Mateusz Pawłowski
154 GKI.273.233.1.2017 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z jednostkami podległymi 31.439,00zł 20.11.2017r. Concordia Polska TUW
155 GKI.273.233.2.2017 Ubezpieczenia komunikacyjne mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z jednostkami podległymi 15.646,00zł 20.11.2017r. Compensa TU SA
156 PA.273.29.2017 Wykonanie prac budowlano-remontowych w pomieszczeniu lokalu pierwszego piętra hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1 41.440,00zł 01.12.2017r. Zakład Budowlany Zbigniew Jasiński
157 GKI.273.289.2017 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do następujących punktów: Krasickiego 2; oświetlenie drogi krajowej - ul. Olsztyńska; przepompownia ścieków - ul. Słowackiego; oświetlenie ulic - ul. Ornecka i ul. Olsztyńska 89.671,68zł 04.10.2017r. ENERGA - OPERATOR
158 GKI.273.272.2017 Czipowanie psów oraz wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 4.390,00zł 06.12.2017r. Przychodnia Weterynaryjna Warmińskie Centrum Zdrowia Zwierząt Filip Wrotek, Wojciech Wrotek Spółka cywilna
159 GKI.273.270.2017 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 79.955,10zł 08.12.2017r. Poczta Polska S.A.
160 PA.273.30.2017 Wykonanie prac projektowo-instalacyjnych w pomieszczeniach lokalu mieszkalnego - hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1 17.388,00zł 11.12.2017r. PHU "Hydraulik" Józef Horyd
161 GKI.273.273.2017 Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta Lidzbark Warmiński 48.708,00zł 12.12.2017r. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
162 GKI.273.292.2017 Administrowanie targowiskiem miejskim w Lidzbarku Warmińskim 90.996,00zł 12.12.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
163 GKI.273.278.2017 Wykonanie badań archeologicznych        w ramach zadania "Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów" 9.594,00zł 19.12.2017r. ARCHEO-ADAM BADANIA ARCHEOLOGICZNE KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH ADAM MACKIEWICZ
164 GKI.272.26.2017 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach , drogach, chodnikach, schodach, alejkach, kładkach i na innych ciągach komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński, będących własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 399.402,80zł 19.12.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
165 GKI.273.280.2017 Utrzymanie i wycinka drzew na terenach będących własnością Gminy Miejskiej 22.010,00zł 20.12.2017r. Ciarciński Włodzimierz "Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni"
166 GKI.273.301.2017 Interwencyjne odławianie zwierząt bezdomnych stwarzających zagrożenie i podejmowanie rannych zwierząt potrąconych w wypadkach 26.000,00zł 27.12.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
167 GKI.273.300.2017 Wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim 10.789,53zł 19.12.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
168 GKI.273.260.2017 Aktualizacja Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z Umowy Nr GKI.273.92.2017 z dnia 14.06.2017 r. przedsięwzięcia pn.: "Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w  Lidzbarku Warmińskim" 3.690,00zł 11.09.2017r. SIEMIŃSKI CONSULTING DR MAREK SIEMIŃSKI
169 GKI.273.309.2017 Dostawa płyt betonowych ażurowych gr. 8cm w ilości 750 sztuk oraz płyt betonowych ażurowych gr. 10cm w ilości 1.459 sztuk 19.123,28zł 27.12.2017r. "AGAT" J.A. Kowalewscy i B.A. Adamowicz Spółka Jawna
170 GKI.273.271.2017 Wykonanie folderów promocyjnych dla projektu: "Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny Park uzdrowiskowy Doliny Symsarny" 8.470,00zł 08.12.2017r. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Janter" S.C. Sławomir Trelikowski, Marek Jankowicz
171 OR.273.572.2017 Pomoc prawna dla Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz jednostek podległych 3.500,00zł / m-c 12.12.2017r. Kancelaria Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy
172 OR.273.573.2017 Pomoc prawna dla Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz jednostek podległych 3.725,00zł / m-c 12.12.2017r. Kancelaria Radcy Prawnego ELLEX Waldemar Żbikowski
173 GKI.273.304.2017 Wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 14/22 obr. 8 na ul. Orneckiej 28.291,40zł 21.12.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
174 GKI.273.259.2017 Wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim", m.in. wykonanie kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw, likwidacja schodów i wykonanie pochylni od strony parkingu przy ul. Kopernika, wykonanie odprowadzenia wód deszczowych 62.310,86zł 11.10.2017r. TECHNOMEL Kazimierz Kozieł
175 GKI.273.298.2017 Wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim" - tj. wykonanie drogi technologicznej - dojazdowej do sceny plenerowej 45.911,73zł 17.11.2017r. TECHNOMEL Kazimierz Kozieł

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Chmura
(2017-01-17 09:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Marlena Pleskot
(2018-01-12 12:48:51)
 
liczba odwiedzin: 6564455

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X