☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Programu współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolonta

                                                                                                Lidzbark Warmiński, 11.05.2017r.

SK.520.1.2017.JP

 

Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Programu współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

WSTĘP

          Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Programu współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku  publicznego  i o wolontariacie,  na  2016  rok zostało sporządzone zgodnie z  dyspozycją wskazaną w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1817) i dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVI/107/2015  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok, zwanego dalej Programem Współpracy.

     Niniejsze Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego pełnej  treści  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim pod adresem : http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/ (zakładka–organizacje pozarządowe).

 

OTWARTE KONKURSY OFERT I REALIZACJA ZADAŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i § 3 ust. 3 Programu Współpracy , przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert, w których powołana przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Komisja Konkursowa wyłoniła podmioty realizujące  zadania publiczne. W skład Komisji weszli desygnowani przedstawiciele Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych i przedstawiciele Burmistrza powołani spośród pracowników Urzędu Miejskiego. Ponadto udzielono wsparcia w ramach złożonych ofert realizacji zadania publicznego w formie „mały grant”na podstawie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 7 grudnia 2015 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: Wsparcie placówek (świetlic) opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych realizujących programy profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne dla dzieci. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem świetlic  w budżecie na 2016 rok zabezpieczono 40 000,00 zł. W konkursie wybrano oferty trzech organizacji do realizacji w/w zadania publicznego

Kolejny konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych został ogłoszony 16 lutego 2016 roku. Na realizacje tego zdania w budżecie na 2016 rok zabezpieczono 20 000,00 zł. W konkursie wybrano oferty trzech organizacji do realizacji w/w zadania publicznego

Zgodnie z przepisami ustawy o pożytku  publicznym i o wolontariacie  zawarte  zostały umowy z każdą organizacją pozarządową na wykonanie odpowiedniego zadania. Realizatorzy poszczególnych zadań złożyli sprawozdania z wykonania zadania publicznego i wykorzystania otrzymanej dotacji.

W ramach konkursów przekazano organizacjom 60 000,00 zł, z tego wykorzystano 60 000,00 zł, co stanowiło 100 % środków przekazanym organizacjom pozarządowym. Ponadto na  realizację „małych grantów” przeznaczono w budżecie 10 000,00 zł.

Przy rozliczeniu wykorzystanych dotacji oceniano złożone przez organizacje pozarządowe sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwrócono uwagę, czy dane zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania.

W sprawozdaniach wzięto  pod uwagę dwa aspekty rozliczenia się z dotacji tj. -zachowanie proporcji dotacji w rozliczeniu zadania w stosunku do złożonej oferty stanowiącej załącznik do umowy (§ 11 ust. 5 umowy), - przesunięcia przez organizacje pozarządowe środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zawartego w ofercie, który był integralną częścią umowy (§ 11 ust. 4 umowy).

 

 

Zestawienie sprawozdań  organizacji pozarządowych wykonujących zadania publiczne przedstawia się następująco :

 

1. Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli zgodnie z umową nr SK.526.1.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. otrzymała zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji  w wysokości 14 000,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą: Świetlica Parafialna w Lidzbarku Warmińskim.

W sprawozdaniu organizacja wykazała, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100% zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23 492,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 14 000,00 zł , co stanowi 59,60 % kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej zgodnie z umową nr SK.526.2.2016 z dnia  29 stycznia 2016 r. otrzymało zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 14 500,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą: „Świetlica socjoterapeutyczna w Lidzbarku Warmińskim”.

W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 145,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 89,80 % kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

3. Caritas Archidiecezji Warmińskiej zgodnie z umową nr SK.526.3.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

otrzymała zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 11 500,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą: „Prowadzenie Świetlicy Parafialnej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim”.

W sprawozdaniu Caritas wykazało, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że: całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 304,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 70,54 % kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji, wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

4. Stowarzyszenie Warmiński Auto-Moto Klub z siedzibą Medyny 48 zgodnie z umową nr SK.526.4.2016 z dnia 7 kwietnia 2016r. otrzymało zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 7 000,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą: Puchar Polski w Cross Country. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100% zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 500,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł , co stanowi 42,42 % kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

5. Stowarzyszenie Moto-Klub Lidzbark Warmiński zgodnie z umową nr SK.526.5.2016 z dnia 31 marca 2016 r. otrzymało zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą: Organizacja Motocrossowych Mistrzostw Strefy Północnej i Pucharu Polski. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 13 500,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 74,07 % kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

6. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” Lidzbark Warmiński zgodnie z umową nr SK.526.6.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. otrzymało zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji  w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą: Marsz Przez Cztery Pory Roku – Rajdy Kobiet. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że: całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7 870,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 13 %  kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji, wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

7. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” Lidzbark Warmiński zgodnie z umową nr SK.526.7.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. otrzymało zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji   w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania        pod nazwą: Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca ”Wyginaj Śmiało Ciało”. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że: całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10 350,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 19 %  kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji, wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

 

Pozakonkursowe wsparcie udzielone organizacjom pozarządowym w ramach złożonych ofert realizacji zadania publicznego w formie „mały grant” na podstawie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

 

1. Spółdzienia Socjalna „ Światełko” Lidzbark Warmiński zgodnie z umową nr SK.526.1.2016 z dnia 12 stycznia  2016 r. określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę ,otrzymało wsparcie  realizacji zadania publicznego pod tytułem : Zapewnienie opieki podczas jednego tygodnia ferii zimowych dla 12 dzieci z terenu miasta Lidzbark Warmiński  w wysokości 2 000,00 zł.  W sprawozdaniu Spółdzielnia wykazała, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że: całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 212,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 89,40 %  kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji, wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

2. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy zgodnie z umową nr SK.526.2.2016  z dnia 19 lutego 2016 r. określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę ,otrzymało wsparcie  realizacji zadania publicznego pod tytułem : Ochrona i Promocja Zdrowia, IX Ogólnopolskie Zimowe Manewry Ratownicze Joannici Dzieło Pomocy  w wysokości 3 000,00 zł.  W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, że zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że: całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15 000,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 19,81 %  kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji, wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej zgodnie z umową nr SK.526.3.2016 z dnia   21 czerwca  2016 r. określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę ,otrzymało wsparcie  realizacji zadania publicznego pod tytułem ; Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród seniorów UTW w Lidzbarku Warmińskim. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem.

W aspekcie zachowania proporcji wykorzystanej dotacji w stosunku do deklarowanych środków własnych stwierdzono, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6 000,00 zł, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,30 % kosztu całkowitego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachowano procentowy udział dotacji wskazany w umowie, w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz koszty finansowane z dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kosztami określonymi w odpowiednich pozycjach kosztorysu.

 

PODSUMOWANIE

Rok 2016 był okresem kontynuacji rozpoczętych w poprzednich latach działań. Organizacje pozarządowe biorące udział w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych i korzystające z form pozakonkursowych łącznie zaplanowały działania na kwotę 127 273,00 zł natomiast z budżetu miasta dofinansowanie wyniosło 70 000,00 zł. W realizowanych projektach , zgodnie ze sprawozdaniami końcowymi udział wzięło ponad 4000 mieszkańców naszego miasta. Obowiązywanie Programu Współpracy i doświadczenia uzyskane przede wszystkim w zakresie organizacji konkursów ofert dla organizacji pozarządowych    na realizację zadań spowodowały, iż na rok 2017 w budżecie Miasta zabezpieczono kwotę 90 000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dąży się do realizacji zasad współpracy z trzecim sektorem, wskazanych zarówno w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak i w Programie Współpracy , tj. zasady pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności, efektywności, partnerstwa i suwerenności stron, co jest zarówno obowiązkiem jak też wartością w funkcjonowaniu samorządu.

                                                                                                                                       

Załącznik nr 1

do Sprawozdania z realizacji w roku 2016 Programu współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETU MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 przyznane w otwartych konkursach ofert:

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – dotacje z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Całkowity koszt zadania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym (w zł)

Kwota przyznanej i wykorzystanej dotacji (w zł)

 

Wsparcie placówek (świetlic) opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych realizujących programy profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne dla dzieci.

 

„Świetlica Parafialna w Lidzbarku Warmińskim” Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli

23 492,00 zł

14 000,00 zł

 

„Świetlica socjoterapeutyczna w Lidzbarku Warmińskim” Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

16 145,00 zł

14 500,00 zł

 

„Prowadzenie Świetlicy Parafialnej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim”

Caritas Archidiecezji Warmińskiej

16 304,00 zł

11 500,00 zł

 

RAZEM

40 000,00 zł

 

DZIAŁ 630 Turystyka – dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Całkowity koszt zadania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym (w zł)

Kwota przyznanej i wykorzystanej dotacji (w zł)

 

„Puchar Polski w Cross Country” Stowarzyszenie Warmiński Auto-Moto Klub Medyny

16 500,00 zł

  7 000,00 zł

 

„Organizacja Motocrossowych Mistrzostw Strefy Północnej i Pucharu Polski” Stowarzyszenie     Moto-Klub Lidzbark Warmiński

 

13 500,00 zł

10 000,00 zł

 

„Marsz Przez Cztery Pory Roku – Rajdy Kobiet” Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” Lidzbark Warmiński

 

7 870,00 zł

1 000,00 zł

 

Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca ”Wyginaj Śmiało Ciało”. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” Lidzbark Warmiński

 

10 350,00zł

  2 000,00 zł

 

RAZEM

20 000,00 zł

 

Pozakonkursowe wsparcie udzielone organizacjom pozarządowym w ramach złożonych ofert realizacji zadania publicznego w formie „mały grant” na podstawie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – dotacje z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Całkowity koszt zadania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym (w zł)

Kwota przyznanej i wykorzystanej dotacji (w zł)

 

 

Zapewnienie opieki podczas jednego tygodnia ferii zimowych dla 12 dzieci z terenu miasta Lidzbark Warmiński  „Spółdzielnia Socjalna „ Światełko” Lidzbark Warmiński

 

2 212,00 zł

2 000,00 zł

 

„Ochrona i Promocja Zdrowia, IX Ogólnopolskie Zimowe Manewry Ratownicze Joannici Dzieło Pomocy  „. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy.

 

15 000,00 zł

  3 000,00 zł

 

„Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród seniorów UTW w Lidzbarku Warmińskim”. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

 

6 000,00 zł

5 000,00 zł

 

RAZEM

10 000,00 zł

Wytworzył:
Janina Piętka
Udostępnił:
Monika Adamek
(2017-05-22 11:20:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Adamek
(2017-05-22 11:33:42)
 
liczba odwiedzin: 6768277

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X