☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 02.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obieszczenie z dnia 21.09.2017 r.

Lidzbark Warmiński, 20.09.2017r.

GKI.6220.20.2017.AŻ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydanym postanowieniu

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego działając na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017r. poz.1405) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 15 września 2017r. zostało wydane postanowienie znak: GKI.6220.20.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę o dwa betonowe zbiorniki SBR o pojemności 600 m2 każdy wraz z infrastrukturą zlokalizowane w obrębie zakładowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 33/8 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Topolowej 1.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim przy ul. A. Świętochowskiego 14, pok. 205 w godzinach 7:00 – 15:00 w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo
Udostępnił:
Paweł Chmura
(2017-09-21 14:38:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-09-21 14:38:54)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X