☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 20.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński,                 ul. Świętochowskiego 14 , tel. 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl.
 2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: j.kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel. 897678535
 3.      Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:
 1.  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 3. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2.  Podanie danych osobowych jest:

- obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarcie umowy,

- dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych          w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO – w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmisztrz Lidzbarka Warmińskiego   11-100 Lidzbark Warmiński , tel. 897678500, adres         e-mail: um@lidzbarkw.pl. zwany dalej Administratorem;
 1.    Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
 • …,
 • …,
 1. inspektorem danych osobowych u Administratora e-mail: j.kondratowicz@lidzbarkw.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ……… i( nie) będą udostępniane innym odbiorcom,( wpisać nazwy odbiorców)
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ………,
 4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od ……… z siedzibą w ……… przy ul. ………,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ………

Informacje, o których mowa w pkt. 1-8, administrator podaje: a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych; b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie

 ……………………………………...…………………………………………………………………
[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym zgoda jest zamieszczona]

Informuję, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński,                 ul. Świętochowskiego 14 , tel. 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl.
 2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: j.kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel. 897678535
 3.      Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. Pani/Pana dane osobowe   /nie/ będą udostępniane innym odbiorcom,
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ………

                                                                                   ……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Kondratowicz
(2018-09-26 11:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Kondratowicz
(2018-09-26 11:23:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X