☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2018 ROK

W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI

 

W roku 2018 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowało się Konsorcjum w składzie: Lider – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim oraz Uczestnik – Remondis Olsztyn Sp. z o.o. Sp. k., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, które zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.

 

Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości oraz pochodzące z Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) przekazywane były do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady przekazywane były za pośrednictwem Stacji przeładunkowej w Medynach, która funkcjonuje w ramach ZGOK.

 

Zagospodarowanie odpadów odbywa się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), gdzie występuje mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości paliwa alternatywnego z odpadów. Zmieszane odpady komunalne kierowane są na linię produkcji paliwa alternatywnego umożliwiającą odzysk niektórych surowców. Z przekazanych do ZGOK 5151 Mg odpadów zmieszanych  2 675,969 Mg zostało przetworzone na paliwo.

 

Ilość odpadów przekazanych do instalacji zastępczej to 1 985,817 Mg z czego część biologiczna z mechaniczno –biologicznego przetwarzania przeznaczona do składowania wyniosła 848,270 Mg.

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi to przede wszystkim tworzenie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w postaci estetycznych wiat śmietnikowych. Gmin Miejska Lidzbark Warmiński w roku 2018 przeznaczyła na ten cel 271 940,76 zł. Zakupiono również 4 komplety koszy na boiska sportowe w kwocie  8 804 zł.

 

Koszty gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:

- odbiór i transport odpadów do Stacji przeładunkowej w Medynach + prowadzenie MPSZOK-u oraz zakup worków do selektywnej zbiórki  –  904 433,25 zł

- zagospodarowanie odpadów – 1 922 361,80 zł

 

Liczba mieszkańców na koniec 2018 roku wynosiła 15 482. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. Liczba właścicieli nieruchomości, od których odbierano odpady komunalne wyniosła 1899.

 

W mieście osiągnięty poziom recyklingu wyniósł 37,80% (minimalny dopuszczalny poziom dla roku 2017 to 30%).  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 3,64% (dopuszczalny maksymalny poziom wynosi 40%). Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 1,39% (minimalny poziom wynosi 50%).  

 

Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2018 roku:

 

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów [Mg]

zmieszane

5 151,24

tworzywa sztuczne

229,42

szkło

165,3

papier

206,88

wielkogabarytowe

199,92

beton i gruz

87,46

żużle i popioły

173,64

elektrozbiórka

15,86

przeterminowane leki

0,37

zużyte opony

10,36

odpady biodegradowalne

315,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo
Udostępnił:
Adrian Piotrowicz
(2019-04-30 07:39:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Mazurowski
(2019-04-30 07:41:36)
 
liczba odwiedzin: 6606998

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X