☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

         BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

        OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

PODINSEKTOR  W REFERACIE FINANSOWYM 

URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

 

??Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Podinspektora  w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim

 

1. Wymagania niezbędne:

 

− wykształcenie wyższe
− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
− niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie,
− nieposzlakowana opinia,
− co najmniej pięcioletni letni staż pracy,
− jest obywatelem polskim.  

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

− samodzielność, wysoka kultura osobista,  kreatywność, komunikatywność,
− umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, 
− znajomość obsługi komputera, obsługi programów standardowych aplikacji Windows (Word, Exel), oraz poczty elektronicznej i internetu, 
− umiejętność pracy w zespole,
− znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
− znajomość ustawy o finansach publicznych,
− znajomość ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych,
− znajomość ustawy o podatku rolnym,
− znajomość ustawy o podatku leśnym,
− znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 

− Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych w tym: przyjmowanie i  sprawdzanie deklaracji,wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, 
− Księgowanie podatku od nieruchomości, rolnego, i leśnego osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
− Wydawanie decyzji uznaniowych dotyczących podatku od nieruchomości osób prawnych w sprawie: umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na tary, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej podatku od nieruchomości oraz przygotowanie i prowadzenie całej dokumentacji z tym związanej,
− Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
− Prowadzenie zagadnień pomocy publicznej w zakresie podatku od nieruchomości, w tym: wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, sprawozdania o umorzeniowej pomocy publicznej, sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
− Przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatku od nieruchomości.

 

       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  wynosi nie mniej niż 6%

 

4. Wymagane dokumenty:

 

− CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy, 
− list motywacyjny, 
− dokumenty poświadczające wykształcenie, 
− kwestionariusz osobowy, 
− kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, umiejętności 

i kwalifikacje, 

− oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 
− oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą 

na adres:  Urząd Miejski   11-100   Lidzbark Warmiński   ul. Świętochowskiego 14

z dopiskiem: Dotyczy: “ NABÓR PODINSPEKTOR REFERAT FINANSOWY

w   terminie do dnia 09.08.2019r. do  godz. 15,00. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-767-85-16.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego

postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (lidzbarkw-um.bip-wm.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie ul. Świętochowskiego 14,  I piętro.

Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                                      

Lidzbark Warmiński, dnia 30.07.2019r                                                    

???????????????                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                         

                                                                                                                         Jacek Wiśniowski

 

             

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/a……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14, tel 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl                         (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: j.kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel.897678535
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
6) do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.

9).   Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pana/Pani na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie

 

 

                                                                                                   ………………………………………….

                                                                                                               podpis

 

Wytworzył:
Wiesław Skrętkowski
Udostępnił:
Adrian Piotrowicz
(2019-07-31 19:53:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2019-07-31 19:54:54)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X