☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz z dnia 22 maja 2020 r. (ul. Mazurska)

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

z dnia 22 maja 2020 roku

 

          Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy ul. Mazurskiej, oznaczonych w obrębie 11 numerami:

  1. ul. Mazurska działka nr 38/55 o powierzchni 1099m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00028937/9

    Cena nieruchomości – 94.950,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT

 

  1. ul. Mazurska działka nr 38/61 o powierzchni 803m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00028937/9

     Cena nieruchomości – 79.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)  + 23% VAT

 

  1.  ul. Mazurska działka nr 38/66 o powierzchni 632m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00028937/9

     Cena nieruchomości – 59.140,00zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) + 23% VAT

 

  1. ul. Mazurska działka nr 38/68 o powierzchni 537m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00028937/9

    Cena nieruchomości – 49.520,00zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100) + 23% VAT

 

  1. ul. Mazurska działka nr 38/69 o powierzchni 857m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00028937/9

    Cena nieruchomości – 74.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)   , + 23% VAT

 

  1. ul. Mazurska działka nr 38/71 o powierzchni 827m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00028937/9

    Cena nieruchomości – 71.450,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT

 

 

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczone są symbolem: E4MN - Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o wysokości do 2-ch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º (±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki wzdłuż ul. Mazurskiej należy sytuować główną kalenicą równolegle do niej, pozostałe budynki szczytami do wyznaczonej linii zabudowy. Minimalna szerokość frontu działki – 20m. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub garaży lokalizowanych na granicy dwóch sąsiednich działek. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m. Część terenów oznaczona symbolem E4MN położona jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej  w Lidzbarku Warmińskim LX/461/2018 z dnia z dnia  26 września 2018r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego  poz. 5084  z dnia 26 listopada 2018 roku.

 

Nabyty grunt musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tj. musi być rozpoczęta zabudowa w ciągu roku i zakończona w ciągu trzech lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych. Wycinka drzew i krzewów leży po stronie nabywcy.

Uwaga: Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) winne złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, to jest od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 12 czerwca 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Adrian Piotrowicz
(2020-05-22 13:13:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-05-22 13:14:20)

 
liczba odwiedzin: 6605939

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X