☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Karłowicza

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

 DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Działka gruntu położona przy ulicy Mieczysława Karłowicza, oznaczona w obrębie 9 numerem 229/3 o powierzchni 662m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00027531/6.

Cena wywoławcza nieruchomości – 51.399,00zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi: 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. M. Karłowicza działka nr 9-192/4.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

 

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem: F13MN - Teren zabudowy mieszkalnej 1-o rodzinnej. Zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia działki – 800m2. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze. Nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni.  Wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,30. Obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej. Miejsca postojowe w granicach własnych działki.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 SIERPNIA 2020 ROKU O GODZ. 1100

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 07 sierpnia 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –  w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)  w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 8513.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 25 czerwca 2020 roku.


 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Alicja Tumińska
(2020-06-26 14:34:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Tumińska
(2020-06-26 14:35:06)
 
liczba odwiedzin: 6605815

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X