☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYKAZ

 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

 

          Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński:

  1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/154                o powierzchni 857m2.

Cena nieruchomości – 41.153,14zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 14/100) + 23% VAT.

  1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/155                o powierzchni 993m2.

Cena nieruchomości – 55.806,60zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześć złotych 60/100) + 23% VAT.

Działki zapisane są w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014801/6

Działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem B1RU – „Teren usług i garaży. Ustala się wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji nadziemnych Wewnętrzny podział w granicach linii rozgraniczających teren, może być kształtowany w dostosowaniu do rodzaju usług i potrzeb przyszłego inwestora. Geometria dachów: dla przeznaczenia podstawowego – nie ustala się, dla przeznaczenia uzupełniającego powinna być kształtowana w sposób jednolity dla całego zespołu garaży. Dopuszcza się zbliżenie budynków gospodarczych lub garaży do granicy sąsiednich działek na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w zespołach istniejących garaży – gabaryty i formę budynków należy dostosować do istniejących garaży.

 

Działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Nabyty grunt musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.

Uwaga: Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 65 ze zm.) winne złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni to jest od dnia 11 sierpnia 2020 roku do dnia 01 września 2020 roku.

 

 

 

 

POŁOŻENIE DZIAŁEK

 

 LIDZBARK WARMIŃSKI, UL. OLSZTYŃSKA

OBR. 1, DZIAŁKI NUMER :13/154; 13/155

obrazek

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Adrian Piotrowicz
(2020-08-11 14:56:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-08-11 14:59:45)
 
liczba odwiedzin: 6605922

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X