☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA ROKOWANIA

PO SZÓSTYM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI,  POŁOŻONEJ  W OBRĘBIE KŁĘBOWO NAD JEZIOREM SYMSAR, GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI, POWIAT LIDZBARSKI,

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

Działka 100/4 o powierzchni 8192m2 zapisana w KW nr OL1L/00026718/4 zabudowana budynkiem wczasowym o powierzchni 1388,25m2, budynkiem kolonijnym o powierzchni użytkowej 375,28m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 58,21m2, budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 41,69m2, budowlą oczyszczalni ścieków wraz z udziałem w częściach wspólnych 3/180 w działkach 100/9, 100/12, 100/13, 100/42, 100/60, 100/61, 100/68, 100/83,  oznaczona w planie zagospodarowania symbolami: częściowo 01KD10-droga dojazdowa publiczna zakończona placykiem manewrowo zwrotnym o nawierzchni utwardzonej, dojazd do pomostów, 11Ko-teren istniejącej oczyszczalni ścieków adaptowany, 1UTm-teren istniejącego schroniska młodzieżowego „ŚWITEŹ”, 10WZ-teren istniejącego ujęcia wody z hydrofornią adaptowany, 010KDW-projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 2UT-teren istniejącego pola namiotowego. W zakresie gospodarki ściekami ustala się nakaz odprowadzania ścieków z terenów istniejącej i projektowanej zabudowy systemem sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie schroniska młodzieżowego „ŚWITEŹ”.

Nieruchomość położona jest w centrum Warmii,  nad urokliwym jeziorem, otoczona lasami,  przy utwardzonej drodze powiatowej. Cicha, spokojna i atrakcyjna wypoczynkowo okolica.

 

Części wspólne, sprzedawane w udziałach 3/180, stanowią niżej wymienione działki, położone w obrębie Kłębowo, Gmina Lidzbark Warmiński, zapisane w KW nr OL1L/00031054/9:

1)    Nr 100/9 o pow. 650m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: ZN – teren istniejącej  zieleni naturalnej ogólnodostępnej.

2)    Nr 100/12 o pow. 536m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 6UTk – teren projektowanych usług obsługi plaży i kąpieliska, takich jak: sanitariaty, natryski, przebieralnie, wypożyczalnia sprzętu pływającego itp.

3)    Nr 100/13 o pow. 5995m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 4UTs-teren projektowanych urządzeń sportowych ziemnych takich jak: boiska do siatkówki plażowej i badmintona, 14Kp-teren projektowanej przepompowni ścieków – rejon lokalizacji, ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.

4)    Nr 100/42 o pow. 5366m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 3UTp – teren plaży trawiastej ogólnodostępnej bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych, 14Kp -teren projektowanej przepompowni ścieków – rejon lokalizacji, ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.

5)    Nr 100/60 o pow. 2764m2, zabudowana budynkiem użytkowym, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 8U – teren istniejących usług administracji, 13KS – teren projektowanego parkingu dla ok. 40 samochodów osobowych i ok. 3 autokarów, ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.

6)    Nr 100/61 o pow. 753m2, zabudowana budynkiem użytkowym, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 12Kd – teren ogólnodostępnego sanitariatu, ZN – tereny istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.

7)    Nr  100/68 o pow. 292m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.

8)    Nr 100/83 o pow.  2041m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 02KDW – projektowana droga dojazdowa wewnętrzna o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 018KXX – projektowane przejścia piesze o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, S- teren projektowanych miejsc gromadzenia odpadów – rejony lokalizacji, 07KDW – projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 014KDW – projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 360.000,00zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym wartość budynków i budowli: 260.000,00zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zaliczka: 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Zaliczkę w wysokości 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić do dnia 28 września 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za dzień wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu na w/w rachunek bankowy Urzędu.

 

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ DNIA 02 października 2020 ROKU O GODZINIE 1100   W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

1.    W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 28 września 2020 roku do godz. 1500 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości-ŚWITEŹ”, w sekretariacie Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Młyński 6, II piętro.

2.    Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278).

3.    Uczestnicy rokowań winni posiadać dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej. W przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Dowód wpłaty zaliczki.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)  datę sporządzenia zgłoszenia oraz czytelny podpis sporządzającego zgłoszenie;

3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)  oświadczenie, że składający zgłoszenie zapoznał się ze stanem technicznym budynków i nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych,

5)  proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

6)  kopię dowodu wpłaty zaliczki;

7)  koncepcję zagospodarowania nieruchomości oraz planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

 

1.   Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia.

2.   W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

3.   Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w rokowaniach. Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT naliczony od ceny nieruchomości sprzedawanych w częściach wspólnych podlegających opodatkowaniu.

4.   Cena  płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

5.   Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nieruchomości.  Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

6.   Zaliczki pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia rokowań.

7.   Osoba wyłoniona w drodze rokowań jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

8.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9.   Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej oraz inne należności publiczno-prawne ponosi Nabywca.

10.      Nabywcy zobowiążą się, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

11.      Ewentualną wycinkę drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Koszty związane z wycinką drzew ponosi nabywca.

12.      Nabywca nieruchomości ustalony w rokowaniach, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

13.      Opłaty związane z nabyciem nieruchomości oraz ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca.

14.      Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

15.      Pierwszy przetarg odbył się dnia 29 marca 2019 roku, drugi przetarg odbył się dnia 5 lipca 2019 roku, trzeci przetarg odbył się dnia 9 października 2019 roku, czwarty przetarg odbył się dnia 11 lutego 2020 roku, piąty przetarg odbył się dnia 12 maja 2020 roku, a szósty przetarg odbył się dnia 6 lipca 2020 roku. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

16.      Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni, licząc od dnia zamknięcia rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

17.      Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

18.      Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 767 8513,  w godz. 800 - 1500.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 21 sierpnia 2020 roku.

 

Dokumentacja fotograficzna. 

 

Wytworzył:
Mateusz Gajewski
Udostępnił:
Mateusz Gajewski
(2020-08-28 11:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Gajewski
(2020-08-28 11:59:31)
 
liczba odwiedzin: 6605875

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X