☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konarskiego

 

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

 OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Działka gruntu położona przy ulicy Stanisława Konarskiego, oznaczona w obrębie 4 numerem 5/36 o powierzchni 1102m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014852/8.

Cena wywoławcza nieruchomości – 64.376,00zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi: 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 04.06.2020 r., a drugi 13.08.2020r.

Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. S. Konarskiego działka nr 4-70 przez drogę miejską ul. S. Konarskiego działka numer 4-18.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem:  D4MN - Teren zabudowy mieszkalnej 1-o rodzinnej o wysokości 2-ch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º(±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Dopuszcza się zbliżenie zabudowy do granicy z sąsiednią działką.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 1300  W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. RATUSZOWA 5

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia  22 października 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –          w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)  w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 85 13.

Mapa

Lidzbark Warmiński, dnia 17 września 2020 roku

Wytworzył:
Alicja Tumińska
Udostępnił:
Alicja Tumińska
(2020-09-21 13:37:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Tumińska
(2020-09-21 13:38:42)
 
liczba odwiedzin: 6605871

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X