☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

BURMISTRZ

LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu użytkowego po dawnej kotłowni znajdującego się w piwnicy budynku położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej 1 z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 19/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntowej oznaczonej w obrębie 9 numerem ewidencyjnym 50/9 o powierzchni 533 m², ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1L/00014958/1.

Lokal użytkowy będący przedmiotem sprzedaży składa się z 9 pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 227,29 m², pomieszczenia sanitarno-higienicznego o powierzchni 18 m² oraz pomieszczenia komunikacyjnego 3,64 m². Lokal posiada 3 wejścia, pomieszczenia posiadają różną wysokość od 2,2 m do 4,33 m. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 248,93 m². Lokal posiada przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem AMWa – Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez prawa dalszej rozbudowy z nakazem zachowania terenów zieleni izolacyjnej wokół budynku”.

Dla nieruchomości nie występują ograniczenia wynikające z Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 Cena wywoławcza : 87.600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wadium: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 STYCZNIA 2021 r. O GODZINIE 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. RATUSZOWEJ 5

 

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 08 stycznia 2021 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481.

  2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy.

  1. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowody tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

          Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygrała zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do               zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie.

  1. Nabywca jest zobowiązany wykorzystywać nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

  2. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyn.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ratuszowe 5, pokój nr 5,
tel. 89 767 85 14.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 04 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Justyna Bajc
Udostępnił:
Mateusz Gajewski
(2020-12-08 10:24:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Gajewski
(2020-12-08 10:46:25)
 
liczba odwiedzin: 6605860

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X