☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁEK GRUNTU POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

  1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/154 o powierzchni 857m2.

Cena nieruchomości – 41.153,14zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 14/100)

Wysokość wadium wynosi: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

  1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/155 o powierzchni 993m2.

Cena nieruchomości – 55.806,60zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześć złotych 60/100)

Wysokość wadium wynosi: 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

Działki zapisane są w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014801/6.

 

Działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem B1RU – „Teren usług i garaży. Ustala się wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Wewnętrzny podział w granicach linii rozgraniczających teren, może być kształtowany w dostosowaniu do rodzaju usług i potrzeb przyszłego inwestora. Geometria dachów: dla przeznaczenia podstawowego – nie ustala się, dla przeznaczenia uzupełniającego powinna być kształtowana w sposób jednolity dla całego zespołu garaży. Dopuszcza się zbliżenie budynków gospodarczych lub garaży do granicy sąsiednich działek na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w zespołach istniejących garaży – gabaryty i formę budynków należy dostosować do istniejących garaży.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03 LUTEGO 2021 ROKU O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 27 stycznia 2021 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

 

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)  w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane ze nabyciem ponosi nabywca.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 7678513 w godz. 800 -1500.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 28 grudnia 2020 roku

 

Położenie działek w terenie – Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Mateusz Gajewski
(2020-12-28 14:41:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Gajewski
(2020-12-28 14:55:21)
 
liczba odwiedzin: 6605933

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X