☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 18.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz z dnia 15 stycznia 2021r. (ul. Konarskiego)

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

z dnia 15 stycznia 2021 roku

 

          Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński:

Działka położona przy ulicy Stanisława Konarskiego, oznaczona w obrębie 4 numerem 5/36 o powierzchni 1102m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014852/8.

Cena nieruchomości – 80.000,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%  (w odniesieniu do części nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe).

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolami:

 D4MN - Teren zabudowy mieszkalnej 1-o rodzinnej o wysokości 2-ch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º(±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Dopuszcza się zbliżenie zabudowy do granicy z sąsiednią działką.

D11ZP – Strefa istniejącej zieleni w ciągu ekologicznym rz. Łyny o znaczeniu krajowym – adaptowana. Wzdłuż brzegów rzeki dopuszcza się przeprowadzenie tras pieszych i rowerowych.

Nabyty grunt musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem tj. musi być rozpoczęta zabudowa w ciągu roku i zakończona w ciągu trzech lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.

 Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne

Uwaga: Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) winne złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, to jest od dnia 15 stycznia 2021 roku do dnia 05 lutego 2021 roku.

 


 

Wytworzył:
Alicja Tumińska
Udostępnił:
Alicja Tumińska
(2021-01-15 11:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Tumińska
(2021-01-15 11:12:35)
 
liczba odwiedzin: 6602820

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X