Deklaracja o wysokości opłaty

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK ORAZ ZWOLNIENIU W CZĘŚCI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  Nr XXX/205/2020 z dnia 28.10.2020 r. i  uchwały Nr XXXVI/237/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającą w części uchwałę Nr XXIX/189/2020 z dnia 30 września 2020r. sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.   

W związku z powyższym od dnia 1 listopada 2020 roku obowiązują  następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych: 

 Nieruchomość zamieszkała:

25  zł/mieszkańca/miesiąc – jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny;

75 zł/mieszkańca/miesiąc - jeżeli właściciel nieruchomości nie wykonuje obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Od 17 lutego 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/ 237/ 2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. obowiązują następujące  stawki opłat za pojemnik:

Nieruchomość niezamieszkała:

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności:

a) 9,09  złotych za worek o pojemności 60 l;

b) 18,19 złotych za worek o pojemności 120 l.

c) 5,82  złotych za pojemnik o pojemności 110 l;

d) 12,69 złotych za pojemnik o pojemności 240 l;

e) 17,46 złotych za pojemnik o pojemności 330 l;

f) 58,20 złotych za pojemnik o pojemności 1100 l;

g) 264,54 złotych za pojemnik o pojemności 5000 l;

h) 370,36 złotych za pojemnik o pojemności 7000 l;

 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie wypełniających obowiązku selektywnego zbierania odpadów, ustala się następujące podwyższone stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 27,27 złotych za worek o pojemności 60 l;

b) 54,57 złotych za worek o pojemności 120 l.

c) 17,46 złotych za pojemnik o pojemności 110 l;

d) 38,07 złotych za pojemnik o pojemności 240 l;

e) 52,38 złotych za pojemnik o pojemności 330 l;

f) 174,60 złotych za pojemnik o pojemności 1100 l;

g) 793,62 złotych za pojemnik o pojemności 5000 l;

h) 1111,08 złotych za pojemnik o pojemności 7000 l;

Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:

Od 1 czerwca 2020 roku wchodzi obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym w składanych deklaracjach dla celów obliczania opłaty będą miały zastosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadów segregowanych.
Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według  stawki podwyższonej.
 

ZWOLNIENIA W OPŁACIE:

Uchwały wprowadzają możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku:

1)  kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 1,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie obowiązuje od 01.11.2020 r.

2) gdy dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe zgodnie z rozporządzeniem wynosi: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Zwolnienie wynosi 2,50 zł miesięcznie od osoby podlegającej zwolnieniu; Zwolnienie obowiązuje od 01.12.2020 r. lub

3)  gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę,
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Zwolnienie wynosi 2,50 zł miesięcznie od osoby podlegającej zwolnieniu. Zwolnienie obowiązuje od 01.12.2020 r.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających przysługujące zwolnienie np. dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód, lub podanie numeru Karty Dużej Rodziny. Zwolnienia przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej i dla rodzin wielodzietnych nie łączą się ze sobą

 

Informacje dotyczące zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania PDF).

KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej):
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1) nie posiada kompostownika przydomowego

 lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

lub
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji,
 o kompostowniku, ze stanem faktycznym

– Burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia,
w związku z posiadaniem kompostownika, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna,
i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

ZŁOŻENIE DEKLARACJI:

W przypadku zabudowy wielorodzinnej konieczne jest poinformowanie bezpośrednio Zarządcy nieruchomości o ilości osób zamieszkujących nieruchomość i o prawie do zwolnień.

Natomiast właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, adres tymczasowy:  Pl. Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński;

2) przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, adres tymczasowy: Pl. Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński;

3) przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim (ePUAP): /2809011/Skrytka

     W przypadku składania deklaracji za pomocą ePUAP, deklarację należy podpisać profilem zaufanym lub  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia rozprzestrzeniającym się koronawirusem, wypełnione deklaracje można wrzucać do skrzynek znajdujących się przed Urzędem przy ul. Plac Młyński 6 oraz ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu lub na podany numer konta:

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim,

Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński

61 1160 2202 0000 0003 8900 0843

 

WZORY DEKLARACJI:

Wzory deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, ul. Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. nr 103 lub ze strony internetowej Urzędu (Wzory deklaracji do pobrania – patrz poniżej).

nieruchomości zamieszkałe:

 

nieruchomości niezamieszkałe:


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Młyński 6 pok. nr 103 oraz pod nr tel. 89 767 85 51, 89 767 85 50.

 

 

 

Wytworzył:
A.Jasiun
Udostępnił:
Nogaj Jerzy
(2013-02-06 13:57:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2021-03-05 14:57:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki