MPSZOK

Od 01 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość przekazania nieodpłatnie odpadów komunalnych  zebranych w sposób selektywny do MIEJSKIEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  (MPSZOK) - ul. Dantyszka 13 w godzinach 8 - 16 (poniedziałek - piątek) oraz 10 - 14 (sobota).
 

W punkcie tym zbierane są następujące odpady:
- odpady z selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- opony,
- odpady niebezpieczne:  żarówki rtęciowe, halogenowe, neonówki, przeterminowane leki i chemikalia, termometry, gaśnice, puszki po farbach, lakierach
i aerozolach, zużyte oleje, smary, baterie, akumulatory, itp.,
- odpady biodegradowalne i zielone,
- odpady z robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, powstałych w czasie remontu nieruchomości zamieszkałych w ilości do 100 kg/m-c.

Odpady komunalne przekraczające masę 100 kg/m-c oraz z robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia odbierane będą na podstawie odrębnej umowy
z uprawnionym przedsiębiorcą za dodatkową opłatą.

Wytworzył:
A.Jasiun
Udostępnił:
Nogaj Jerzy
(2013-02-06 14:53:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Nogaj Jerzy
(2013-07-05 14:07:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki