Działalność gospodarcza

 

Rejestracja działalności gospodarczej


Szanowny Przedsiębiorco!

W związku z Zarządzeniem Nr SE.0050.46.2020.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zamknięcia Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Informujemy, iż wszelkie czynności dokonywane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej należy dokonywać w jeden z poniższych sposobów:

1. Wniosek sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych   w formularzu elektronicznym zamieszczonym na stronie internetowej CEIDG, wysłany przesyłką rejestrowaną na adres ul. Ratuszowa 5, Lidzbark Warmiński 11-100 opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

2. Wniosek złożony przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.

  1. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
  2. Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.
  3. Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który zostanie wysłany Ci na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które otrzymasz  w mailu.

Poniżej podajemy przydatne linki:

www.firma.gov.pl

www.biznes.gov.pl

wws.ceidg.gov.pl

pz.gov.pl

Jednocześnie z przykrością informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust.9 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, na wniosku pozostawionym  w skrzynkach zamontowanych w siedzibach Urzędu  należy potwierdzić własnoręczność podpisu notarialnie.

 


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie.

Wniosek w formie papierowej można złożyć w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 ,pok. Nr 2 w godzinach pracy urzędu tel. 89 767 85 22

Więcej informacji na stronie CEIDG. – www.firma.gov.pl


 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018r.,poz. 647 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.firma.gov.pl

Informacje nt. zakładania działalności oraz procedury można znaleźć na stronie internetowej Punktu Kontaktowego www.biznes.gov.pl


 

 

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Mergalska
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-09 21:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-03-30 09:14:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki