☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Patronat Burmistrza

 

  • wniosek o patronat Burmistrza    pdf    doc

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr SE.0050.163.2014.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego


REGULAMIN
Udziału w Komitetach Honorowych oraz obejmowania i sprawowania Patronatu przez Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego


§1

Niniejszy regulamin określa zasady udziału Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w Komitetach Honorowych oraz obejmowania  i sprawowania Patronatu Burmistrza nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami (np. turnieje, zawody sportowe, wyścigi, imprezy kulturalne, konkursy, targi, itp.).

§2

1. Burmistrz może uczestniczyć w Komitecie Honorowym lub objąć swoim Patronatem przedsięwzięcia  służące realizacji celów strategii rozwoju miasta i  programów miejskich,  sprzyjające  w szczególności:
      - promocji miasta
      - integracji społeczności lokalnych i regionalnych
      - pobudzaniu aktywności gospodarczej
      - rozwojowi turystyki, kultury
      - polityce społecznej
      - ochronie środowiska

2. Burmistrz nie uczestniczy w Komitetach Honorowych i nie obejmuje Patronatu Burmistrza nad przedsięwzięciami komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki.


§3

O udział Burmistrza w Komitecie Honorowym lub objęcie Patronatem Burmistrza mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięcia dający rękojmię należytej jego realizacji, popartą stosownymi dokumentami lub referencjami.

§4

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia  spełnienie wymogów określonych  w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie  imprez masowych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z póz. zm.)

§5

1. Udział Burmistrza w Komitecie Honorowym lub sprawowanie Patronatu Burmistrza nie jest związane bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

2. Udział Burmistrza w Komitecie Honorowym lub objęcie Patronatem Burmistrza może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych na zakup statuetek pucharów oraz innych nagród rzeczowych.

§6

Udział Burmistrza w Komitecie Honorowym lub objęcie przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Burmistrza na użycie herbu Lidzbarka Warmińskiego  przez organizatora na potrzeby danego przedsięwzięcia.


§7

1. Udział Burmistrza w Komitecie Honorowym lub objęcie Patronatem Burmistrza określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania mediów o tym fakcie, zamieszczenia stosownych   informacji w prasie oraz  innych publikatorach  oraz  wizualizacji Patronatu poprzez  umieszczenie symboli miasta w miejscu przedsięwzięcia oraz na                 materiałach informacyjno-promocyjnych np. plakatach, reklamach,  zaproszeniach, itp.

2. Treść i forma wizualizacji udziału w Komitecie Honorowym lub Patronatu Burmistrza podlega uzgodnieniu  z Urzędem Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

§8

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§9

1. Wniosek w sprawie udziału w Komitecie Honorowym lub objęcia przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza składa się  nie później niż 14 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia lub nadsyła w wyżej wymienionym terminie na adres:


Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
PROMOCJA MIASTA
ul. Świętochowskiego 14,11 - 100 Lidzbark Warmiński
z dopiskiem na kopercie „PATRONAT”
lub e-mail: promocja@lidzbarkwarminski.pl

2. Wniosek złożony bez zachowania tego terminu nie będzie rozpatrywany.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz w biurze promocji miasta.

5. Urząd Miejski może  zobowiązać  wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych dokumentów poza wymaganymi jako obowiązkowe załączniki do wniosku, jeżeli uzna ich przedłożenie za konieczne. 

6. Informację o udziale w Komitecie Honorowym lub objęciu przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza przekazuje się wnioskodawcom w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Informacja ta nie wymaga uzasadnienia.


§10

1. Decyzja objęcia Patronatem Burmistrza danego przedsięwzięcia może być cofnięta w przypadku niewykonania przez organizatora obowiązków wynikających z § 4, §6, § 7 .

2. Decyzja uczestnictwa w Komitecie Honorowym może być cofnięta  w wypadku gdy skład osobowy Komitetu spowoduje obniżenie rangi przedsięwzięcia.

§11

Postanowienia   niniejszego   regulaminu  ulegają   zmianie   w   trybie   jego uchwalenia.

 

Wytworzył:
Katarzyna Radulewicz
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-13 19:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adamek Monika
(2016-05-13 19:13:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646