☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

KARTA USŁUG

 

Nazwa usługi:
 
                             
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
               Komórka organizacyjna:
 
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Odpowiedzialny za usługę:
 
 
Agnieszka Żejmo - Rekść
Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:
205
089 767 85 50
srodowisko@lidzbarkwarminski.pl
Wymagane dokumenty:
 
 
Formularz wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiące załączniki do niniejszej karty usług.
Opłaty:
opłata skarbowa
inne ....................................
                (wymienić)
 
 
205 zł
Tryb realizacji:
 
 
Decyzja wydana zostaje po wydanym postanowieniu o potrzebie bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzedzonym wydaniem opinii przez organy ochrony środowiska.
Tryb odwoławczy:
 
 
Odwołanie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.
Informacje dodatkowe:
                                                     
 
W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia.
Podstawa prawna:
 
 
Ustawa z dnia 3 października 2009r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.(Dz.U. z 2016r. poz. 71)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.  poz. 23).
Opracowała:
Agnieszka Żejmo - Rekść
Data: 18 luty 2016 rok.
 
Data aktualizacji:
 
 
Zatwierdził:
Tadeusz Makiewicz
Data: 18 luty 2016 rok
 

 

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo-Rekść
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-13 19:46:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adamek Monika
(2016-05-13 21:40:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646