☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

  • wniosek o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    pdf

 

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 
Podstawa prawna:
art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz.33 )
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:
1/ miejsca postojowego z punktem napraw
2/ miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników
 
Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne okreśłone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.)
 
Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon )
 
Pojazdy przeznaczone do realizacji świadczonych usług ( pojazdy bezpylne, zamknięte z zagęszczeniem odpadów wewnątrz skrzyni ładunkowej, posiadające wyciszone nadwozia, z zabudową bramową lub hakową do kontenerów )
 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania usług.
Ewidencja powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości
b/ adres nieruchomości
c/ data zawarcia umowy
d/ rodzaj ( kod odbieranych odpadów )
e/ częstotliwość odbioru
 
Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:
a/ posiadania pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
( Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 )
b/ zapewnienia miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z podmiotem świadczącym takie usługi
c/ dysponowania nieruchomością na bazę transportową wyposażoną w miejsca postojowe z pomieszczeniem magazynowym oraz zapleczem socjalnym
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez zlewnie.
Ewidencja umów powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości
b/ adres nieruchomości
c/ data zawarcia umowy
d/ pojemność zbiornika bezodpływowego
e/ częstotliwość opróżniania
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wymienionym wyżej powinien posiadać potwierdzenie gotowości odbiotu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych ( umowa z zarządcą składowiska lub oczyszczalni ścieków )
 
Przedsiębiorca , prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wprowadzonego uchwałą Nr XLV/273/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

 

 
Wytworzył:
Agnieszka Żejmo-Rekść
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-13 20:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adamek Monika
(2016-05-13 20:03:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646