Informacje o sesjach i komisjach

 

O G ŁO S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana XL Sesja Rady Miejskiej
w Lidzbarku Warmińskim na dzień
 28 maja 2021 roku (piątek).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2021  z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2021–2054.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński za 2020 rok.

9. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok.

2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok.

4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok i podjęcie uchwały.

11. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 r.

4) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok i podjęcie uchwały.

12. Interpelacje radnych.

13. Zapytania radnych.

14. Wnioski i petycje obywateli.

15. Zamknięcie obrad.

               Sesja Rady Miejskiej  odbędzie  się w trybie zdalnym – początek obrad godz. 1600.   

INFORMACJA

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, osoby zainteresowane przebiegiem obrad Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim prosimy
o śledzenie transmisji on-line  – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/

                                                                                                       

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Dorota Michalak

                                                                                                                            

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2021-05-24 10:00:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki