Klauzula informacyjna RODO

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim jest:

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.

2)     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego Lidzbark Warmiński, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim za pomocą adresu e-mail  d.ejsmont@lidzbarkw.pl lub listownie pod adresem:  Urząd Miasta, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

3)     Pani/Pana dane osobowe będą uzyskane i przetwarzane przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w celu: 

a.     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b.     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

c.      realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d.     natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4)     Uzyskane w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych dane osobowe:

a.     Nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

b.     Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

c.      Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

5)     Pani/Pan posiada prawo do: 

a.     dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przy czym dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzania oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji,

b.     wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa UODO w przypadku naruszenia przepisów RODO. 

c.      w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartych w punkcie 3 oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kondratowicz Jan
(2018-09-26 11:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2019-10-06 23:35:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki