KOMUNIKAT

o możliwości składania uwag do oferty Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

         Oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.z 2018r. poz.450) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018r.(poz.2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

            Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe maja prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki :

1. musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł ;

3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

4. łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji pozarządowej nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Oferta Stowarzyszenia  Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego spełnia łącznie powyższe warunki.

Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uznaje za celową realizację zadania pod nazwą: Rodzinna Majówka i tym samym zleca realizacje zadania przyznając dotację na dofinansowanie  w wysokości  1 800,00 zł .

Zgodnie z art.,19a ust.4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

Uwagi można składać w siedzibie tut. urzędu w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2019-04-08 20:36:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2019-04-08 20:37:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki