Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Stosownie do treści art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 11 ust. 1 i § 17 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej, sesje i komisje Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim są jawne oraz transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit.e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, telefon: 89 767 85 00, email: um@lidzbarkw.pl reprezentowana przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.
 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontaktowym e-mail: d.ejsmont@lidzbarkw.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu oraz wizerunku i przekazanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie transmitujące i nagrywające, podłączone do systemu obsługi Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim, przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę Miejską jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust., 2 lit.b RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dotyczące jawności działalności organów gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Miejskiej.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, które ujawnia Państwa dane, a które nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Państwa barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Państwa dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej nie ma wpływu na realizację przez Państwa praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej (np. z uwagi na możliwość zgłoszenia skargi, wniosku lub petycji na piśmie). W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw należy zwrócić się bezpośrednio do administratora danych.

Klauzula informacyjna - transmitowanie i utrwalanie komisji i sesji

Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2019-06-26 09:35:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-03-25 14:58:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki