logotypy_UE

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” realizowanego przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński na podstawie umowy RPWM.11.01.01-28-0085/18 zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Projekt pt. „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych
  lub zagrożonych wykluczeniem” realizowany jest w ramach Osi 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
  wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

§2

SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. Biuro projektu – miejsce, gdzie dostępne są wszystkie dokumenty projektu, tj. Ośrodek Aktywizacji Społecznej, ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A, 11-100 Lidzbark Warmiński.
 2. Dane osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz „dane osobowe” w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE); dotyczące uczestników projektu, przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM
  i realizatora projektu.
 3. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty związane z wyłonieniem uczestnika zbierane przez realizatora projektu.
 4. Instytucja Zarządzająca - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego).
 5. Projekt – projekt nr RPWM.11.01.01-28-0085/18  pt. „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”.
 6. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,
  takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 7. Realizator projektu – Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.
 8. Uczestnik projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.

 

§3

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

 1. Projekt realizowany jest w okresie  01.09.2019-31.08.2022.
 2. Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych w Lidzbarku Warmińskim poprzez działania OAZ w okresie od IX.2019 do VII.2022. Grupą docelową będą osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa, wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym osoby bezrobotne.
 1. Formy wsparcia w projekcie:
 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym:

- warsztat motywujący do zmiany,

- warsztaty równościowe w zakresie wiedzy na temat płci i niedyskryminacji ze względu na płeć,

- trening kompetencji interpersonalnych,

- warsztaty relaksacji i umiejętnego zarządzania stresem,

- profilaktyka kryzysów życiowych,

- warsztaty odkrywania własnego potencjału poprzez relacje społeczne,

- warsztaty z animatorem przygotowujące uczestników do imprezy na rzecz społeczności lokalnej

- wyjazdowy trening motywacyjny,

- poradnictwo psychologiczne

b.       Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym:

- warsztaty aktywizacji zawodowej,

- warsztaty z zakresu hafciarstwa i szycia,

- warsztat wyrobu pamiątek (regionalnych),

- szkolenie z zakresu obsługi ruchu turystycznego,

- warsztaty kuchni regionalnej i "Babka zielarka",

- szkolenie utrzymanie i pielęgnacja zieleni.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane w:

1. OAZ - dostosowany jest do nowoczesnych standardów, w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w nim sale do zajęć warsztatowych i szkoleniowych, dostosowane do prowadzenia zajęć.

2. Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej - dostosowany jest do nowoczesnych standardów, w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w nim sale do zajęć warsztatowych        i szkoleniowych , dostosowane do prowadzenia zajęć.

Ponadto zapewniona zostanie opieka nad dziećmi na czas trwania zajęć, ubezpieczenie NNW oraz  catering. Catering tj. zupa i drugie danie, serwis kawowy, owoce, ciasteczka będzie zapewniony za zajęciach grupowych trwających 8 godzin dydaktycznych.

§4

PROCES REKRUTACJI

 1. Do projektu może zostać zakwalifikowanych 100 osób (65 K i 35 M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa, wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym w Lidzbarku Warmińskim.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech turach:
  1. wrzesień - październik 2019 (33 osoby)
  2. wrzesień - październik 2020 (34 osoby)
  3. wrzesień - październik 2021 (33 osoby)

Rekrutacja będzie prowadzona we współpracy MOPS.

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o:

I)              Kryteria główne doboru uczestników:

 1. zamieszkiwanie na terenie obszarów rewitalizowanych miasta Lidzbark Warmiński wskazanym
  w Lokalnym Programie Rewitalizacji,
 2. osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 1. Kryteria punktowe:

 

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej przesłanki zgodnie z wytycznymi CT9 – 1pkt;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi – 1pkt;
 • osoby korzystające z PO PŻ – 1pkt.

4.    Informacje o prowadzonej rekrutacji do projektu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stronie internetowej UM, ogłoszone w lokalnej prasie, zostaną wydane ulotki promujące.

 1. Formularze rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w godz. 7.00- 15.00 na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej i w siedzibie MOPS w godz. 7.00-15.00.
 2. Formularze rekrutacyjne można złożyć w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej, listownie
  bądź drogą e-mail.
 3. Osoby zaangażowane w proces rekrutacji na bieżąco będą dokonywały oceny formalnej zgłoszeń. W wyniku oceny formalnej powstanie lista zgłoszeń odrzuconych ze względów formalnych oraz lista zgłoszeń zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.
 4. Przyczyną odrzucenia zgłoszenia jest brak podania danych kwalifikujących daną osobę do udziału       
  w projekcie.
 5. Osoby chętne do udziału w projekcie, aby potwierdzić swój status powinny dostarczyć:
  1. w przypadku osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oświadczenie uczestnika
   z porzuceniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zaświadczenie z PUP
   o statusie osoby na rynku pracy;
  2. w przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;
  3. w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, PO PŻ – oświadczenie uczestnika
   z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zaświadczenie z MOPS
   o korzystaniu z pomocy społecznej bez obowiązku podawania przyczyn korzystania z pomocy;
  4. w przypadku osoby bezrobotnej – oświadczenie uczestnika z porzuceniem
   o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Decyzję o wyborze uczestnika projektu zostanie podjęta na podstawie:
 • informacji zawartych w formularzach po ich zweryfikowaniu przez pracowników zaangażowanych w proces rekrutacji;
 • spełnieniu kryteriów udziału w projekcie.
 1. Każdorazowo rekrutacja będzie przebiegać w następujący sposób:

a. złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu);

b. wypełnienie przez uczestnika projektu poniższych dokumentów:

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr  3 do Regulaminu);
 • stosowne oświadczenia potwierdzające status kandydata, zgodnie z §4, pkt.9.
 1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą równości szans
  i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 2. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie przeprowadzona rozmowa oraz podpisana Umowa uczestnictwa w  projekcie (załącznik nr 4 do Regulaminu).
 3. Osoby,   które   spełnią   wymogi,   ale   nie   zostaną   zakwalifikowane   do   uczestnictwa     
  w projekcie z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 1. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej posiadająca taki sam status.
 2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  • udziału w min. 80% zajęć;
  • punktualnego i aktywnego uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach, spotkaniach, grupowych zajęciach, kursach/szkoleniach;
  •   potwierdzenia swojego uczestnictwa każdorazowo na listach obecności;
  • wypełniania ankiet, kwestionariuszy, testów.
 3. W przypadku jednorazowego przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi projektu udziału w oferowanym wsparciu. Kolejna taka sytuacja skutkuje wykluczeniem uczestnika z projektu.
 4. Każdy uczestnik ma prawo do:
  • udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio prowadzącemu zajęcia lub Koordynatorowi projektu;
  • oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia;
  • otrzymania materiałów szkoleniowych, drobnego poczęstunku, zwrotów kosztów dojazdu.
 5. Uczestnik informuje pracowników projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych, zmianie statusu na rynku pracy.
 6. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu projektu /udziału w projekcie jest uczestnictwo 
  w min. 80% zajęć. Nieobecność powyżej 20% zajęć bez podania usprawiedliwienia stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników.
 7. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie dokonywane jest na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego równoważnego dokumentu.
 8. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika projektu do celów informacyjnych, promocyjnych pod warunkiem pod warunkiem, że zostaną wykonane podczas zajęć w ramach projektu.

§6

REZYGNACJA UCZESTNIKA Z PROJEKTU

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informacje osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w siedzibie Biura Projektu,
  w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zaprzestania udziału.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyn rezygnacji.
 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu
  w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin w chodzi w życie z dniem 01 września 2019 r.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieujętych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje kierownik projektu.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Marlena Andrukajtis
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2019-10-22 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2019-10-22 11:23:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki