KOMUNIKAT

o możliwości składania uwag do oferty Stowarzyszenia Klub Biegacza  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:  Promocja Lidzbarka  Warmińskiego. Rozpowszechnianie zdrowego trybu życia. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

                Oferta złożona przez  Stowarzyszenie Klub Biegacza  spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz.688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018r.(poz.2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty  i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

                Zgodnie z art.19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki :

1. musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł ;

3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

4. łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji pozarządowej nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Oferta Stowarzyszenia Klub Biegacza   Lidzbark Warmiński spełnia łącznie powyższe warunki.

Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uznaje za celową realizację zadania pod nazwą: VIII Edycja Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych i tym samym zleca realizacje zadania przyznając dotację na dofinansowanie   w wysokości  3 000,00 zł .

Zgodnie z art.,19a ust.4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej tymczasowej siedziby Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 5, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie tut. urzędu w terminie do dnia 13 lutego 2020r.

                                                                                                                     

                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                              /-/ Jacek Wiśniowski

 

                 

 

Wytworzył:
Janina Piętka
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-02-06 10:10:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-02-06 10:12:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki