☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA DZIEWIĄTY PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

 

  1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/114, o powierzchni 21 351m2, zapisana w KW Nr OL1L/00014801/6.

Cena wywoławcza: 328.617,00zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych).

Wysokość wadium: 40.000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 

Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15 grudnia 2008 roku, w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2228).

 

Pierwszy przetarg odbył się dnia 3 października 2018 roku, drugi 12 grudnia 2018 roku, trzeci 6 lutego 2019 roku, czwarty 2 kwietnia 2019 roku, piąty 1 lipca 2019 roku, szósty 28 sierpnia 2019 roku, siódmy 7 listopada 2019r.,ósmy 12 lutego 2020r..

 

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: P.03 i P.04

 

Tereny przemysłu, baz i składów:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa, magazyny, obiekty służące funkcji składowania i magazynowania,

2) przeznaczenie uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń urządzona, elementy małej architektury,

3) zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się łączenie terenów elementarnych w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej tych terenów w celu ich prawidłowego funkcjonowania,

b) minimalna powierzchni działki budowlanej 0,5ha,

c) wskaźnik intensywność zabudowy w przedziale od 0,30 do 0,95,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki– 0,80

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej,

f) ilość kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie; dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowych 15° (±5°).

 

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 kwietnia 2020 ROKU O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium (w wersji papierowej), dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie  z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278).

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym), w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna.

Nabywcy zobowiążą się, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT. Pierwsza opłata winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu.

Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana wraz ze zmianą wartości działki, nie częściej niż raz na 3 lata.

 

Koszty związane z nabyciem  oraz wznowieniem granic ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowej 5, pokój 5, tel. 89 767 8513, w godz. 800 - 1500.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 19.03.2020r.

 

MIASTO LIDZBARK WARMIŃSKI - POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ULICA OLSZTYŃSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Mateusz Gajewski
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-03-23 14:12:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-03-23 14:17:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 528667