☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Nad Łyną

 

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Działka gruntu położona przy ulicy Nad Łyną, oznaczona w obrębie 8 numerem 150/8 o powierzchni 1175m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014952/9.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Cena wywoławcza: 94.960,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Działka ma dostęp do drogi publicznej – ul. Nad Łyną działka nr 8-180/1.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem MN.09 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, budynek gospodarczo – garażowy, infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia  nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000m2;
 2. zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny na działce budowlanej plus jeden budynek gospodarczo-garażowy;
 3. nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
 4. maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; jednak nie więcej niż 9,0m, dla budynku gospodarczo – garażowego nie więcej 6,0m;
 5. geometria dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 35o do 45o, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem;
 6. kolorystyka dachów: odcienie czerwieni;
 7. maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,40;
 8. minimalna i maksymalna intensywności zabudowy : 0,10 do 0,60;
 9. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
 10. miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny;
 11. dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 900  W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, UL. RATUSZOWA 5

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 28 maja 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

 

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki  i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 7678513.

Mapa przedstawiająca lokalizację działki.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 23 kwietnia 2020 roku.

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-04-28 08:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-04-28 08:08:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646