☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bema

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Działka gruntu położona przy ulicy Bema, oznaczona w obrębie 8 numerem 68/11 o powierzchni 1581m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014921/3.

 

Cena nieruchomości – 121.610,00zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wysokość wadium wynosi: 13.000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

 

Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. Bema działka nr 8-43 poprzez drogę miejską – ul. Bema działka nr 8-68/12.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: A57MN - Teren zabudowy mieszkaniowej, 1-o rodzinnej o wysokości 2-ch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º(±5º) krytych dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Dopuszcza się zbliżenie budynków gospodarczych lub garaży do granicy sąsiednich działek. Ustala się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych lub  z prefabrykowanych elementów żelbetowych, wysokość ogrodzenia do 1,7m.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 1000  W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, UL. RATUSZOWA 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 28 maja 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –            w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki  i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 7678513.

Mapa przedstawiająca lokalizację działki.

Lidzbark Warmiński, dnia 23 kwietnia 2020 roku.

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-04-28 08:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-04-28 08:14:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646