☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Mazurskiej

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

 USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Działka gruntu położona przy ulicy Mazurskiej, oznaczona w obrębie 11 numerem 38/46 o powierzchni 464m2, zapisana w  księdze wieczystej KW OL1L/00028937/9.

Cena nieruchomości – 39.400,00zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

 

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. Mazurska działka nr 11-29 poprzez drogę miejską – ul. Mazurska działka nr 11-38/20.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: E4MN - Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o wysokości do 2-ch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º (±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki wzdłuż ul. Mazurskiej należy sytuować główną kalenicą równolegle do niej, pozostałe budynki szczytami do wyznaczonej linii zabudowy. Minimalna szerokość frontu działki - 20m. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub garaży lokalizowanych na granicy dwóch sąsiednich działek. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m. Część terenów oznaczona symbolem E4MN położona jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim LX/461/2018 z dnia z dnia  26 września 2018r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego  poz. 5084  z dnia 26 listopada 2018 roku.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 1100

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 28 maja 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)  w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 8513.

 

Mapa przedstawiająca lokalizację działki.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 23 kwietnia 2020 roku.


 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-04-28 08:18:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-04-28 08:21:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646