☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 27

                                                                                                                       BURMISTRZ

 LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

                                                                                                  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 z równoczesną sprzedażą działki gruntu oznaczonej w obrębie 5 numerem ewidencyjnym 114/6 o powierzchni 867 m2, ujawnionej w KW nr OL1L/00014890/6.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, parterowym, wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 246,66 m2. Budynek obecnie niezamieszkały, przeznaczony do kapitalnego remontu. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz posiada bezpośredni dostęp do sieci gazowej.

Działka posiada pozwolenie na budowę – Decyzja Nr Lim/131/2019 z dn. 25.05.2019 r. wydane na podstawie projektu budowlanego - Budynek socjalny 6-cio lokalowy. Projekt posiada wymagane opinie i uzgodnienia.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem E16MWU – Teren istniejącej zabudowy usługowej i mieszkalnej. Przewiduje się przeznaczenie istniejących budynków do przebudowy lub do rozbiórki i wykonania nowych budynków mieszkalno-usługowych w pierzei ulicy pomiędzy budynkami Nr 25 i Nr 29 na warunkach konserwatorskich. Teren położony jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 Uchwały Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.

 

Cena wywoławcza: 176.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)                                        

                             Wadium: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 22 CZERWCA 2020 r. O GODZINIE 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY
UL. RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy.

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowody tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygrała zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu
i terminie.

 

Nabywca jest zobowiązany wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem. Za nie wykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna.

Nabywca zobowiąże się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na działce na własny koszt oraz ich udostępnienia w celu wykonania remontów
i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszty notarialne, sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic działki ponosi Nabywca.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ratuszowej 5, pokój nr 5,
tel. 89 767 85 14. 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 13 maja 2020  r.                      

 


 

Wytworzył:
Justyna Bajc
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-05-15 12:08:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-05-15 12:12:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646