☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, położonej w obrębie Kłębowo nad jeziorem Symsar, Gmina Lidzbark Warmiński

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA SZÓSTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI,  POŁOŻONEJ  W OBRĘBIE KŁĘBOWO NAD JEZIOREM SYMSAR, GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI, POWIAT LIDZBARSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

 

 1. Działka 100/4 o powierzchni 8192m2 zapisana w KW nr OL1L/00026718/4 zabudowana budynkiem wczasowym o powierzchni 1388,25m2, budynkiem kolonijnym o powierzchni użytkowej 375,28m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 58,21m2, budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 41,69m2, budowlą oczyszczalni ścieków wraz z udziałem w częściach wspólnych 3/180 w działkach 100/9, 100/12, 100/13, 100/42, 100/60, 100/61, 100/68, 100/83,  oznaczona w planie zagospodarowania symbolami: częściowo 01KD10-droga dojazdowa publiczna zakończona placykiem manewrowo zwrotnym o nawierzchni utwardzonej, dojazd do pomostów, 11Ko-teren istniejącej oczyszczalni ścieków adaptowany, 1UTm-teren istniejącego schroniska młodzieżowego „ŚWITEŹ”, 10WZ-teren istniejącego ujęcia wody z hydrofornią adaptowany, 010KDW-projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 2UT-teren istniejącego pola namiotowego. W zakresie gospodarki ściekami ustala się nakaz odprowadzania ścieków z terenów istniejącej i projektowanej zabudowy systemem sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie schroniska młodzieżowego „ŚWITEŹ”.

     Nieruchomość położona jest w centrum Warmii,  nad urokliwym jeziorem, otoczona lasami  przy utwardzonej drodze powiatowej. Cicha, spokojna i atrakcyjna wypoczynkowo okolica.

 

Części wspólne, sprzedawane w udziałach 3/180, stanowią niżej wymienione działki, położone w obrębie Kłębowo, Gmina Lidzbark Warmiński, zapisane w KW nr OL1L/00031054/9:

 

 1. Nr 100/9 o pow. 650m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: ZN – teren istniejącej  zieleni naturalnej ogólnodostępnej.
 2. Nr 100/12 o pow. 536m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem:  6UTk – teren projektowanych usług obsługi plaży i kąpieliska, takich jak: sanitariaty, natryski, przebieralnie, wypożyczalnia sprzętu pływającego itp.
 3. Nr 100/13 o pow. 5995m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem:  4UTs-teren projektowanych urządzeń sportowych ziemnych takich jak: boiska do siatkówki plażowej    i badmintona, 14Kp-teren projektowanej przepompowni ścieków – rejon lokalizacji, ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.
 4. Nr 100/42 o pow. 5366m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 3UTp – teren plaży trawiastej ogólnodostępnej bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych, 14Kp -teren projektowanej przepompowni ścieków – rejon lokalizacji, ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.
 5. Nr 100/60 o pow. 2764m2, zabudowana budynkiem użytkowym, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 8U – teren istniejących usług administracji, 13KS – teren projektowanego parkingu dla ok. 40 samochodów osobowych i ok. 3 autokarów, ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.
 6. Nr 100/61 o pow. 753m2, zabudowana budynkiem użytkowym, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 12Kd – teren ogólnodostępnego sanitariatu, ZN – tereny istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.
 7. Nr  100/68 o pow. 292m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: ZN – teren istniejącej zieleni naturalnej ogólnodostępnej.
 8. Nr 100/83 o pow.  2041m2, niezabudowana, oznaczona w planie zagospodarowania symbolem: 02KDW – projektowana droga dojazdowa wewnętrzna o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 018KXX – projektowane przejścia piesze o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, S- teren projektowanych miejsc gromadzenia odpadów – rejony lokalizacji, 07KDW – projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 014KDW – projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 450.000,00zł, w tym wartość budynków i budowli: 324.163,00zł, wadium: 45.000,00zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 6 LIPCA 2020 ROKU O GODZINIE 1100  W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 1. Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT naliczony od ceny nieruchomości sprzedawanych w częściach wspólnych podlegających opodatkowaniu. Cena  płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
 2. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek bankowy Urzędu.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium wpłacone przelewem zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.
 5. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium w formie papierowej oraz w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania Uczestnika przez pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne, natomiast w przypadku osób prawnych  –  stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty wylicytowanej kwoty do dnia zawarcia umowy Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej oraz inne należności publiczno-prawne ponosi Nabywca.
 10. Nabywcy oświadczą, że zobowiązują się w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych, znajdujących się na działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów  i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.
 11. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów ozdobnych wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 55 ze zm.).
 12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz poniesie koszty ewentualnego wznowienia granic działki.
 13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
 14.   Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 15.   Pierwszy przetarg odbył się dnia 29 marca2019 roku, drugi przetarg odbył się dnia 5 lipca 2019 roku, trzeci przetarg odbył się dnia 9 października 2019 roku, czwarty przetarg odbył się dnia 11 lutego 2020 roku, a piąty przetarg odbył się dnia 12 maja 2020 roku.
 16.   Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 85 13.

Dokumentacja fotograficzna

Lidzbark Warmiński, dnia 28 maja 2020 roku.

Wytworzył:
Mateusz Gajewski
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-05-29 14:20:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-05-29 14:22:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646