☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Mazurskiej (6 działek)

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

1. ul. Mazurska, obręb 11, numer 38/55, powierzchnia 1099m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 94.950,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium wynosi: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

2. ul. Mazurska, obręb 11, numer  38/61, powierzchnia 803m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 79.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

  Wadium wynosi: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

 

3. ul. Mazurska, obręb 11, numer  38/66, powierzchnia 632m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 59.140,00zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).

    Wadium wynosi: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

 

4. ul. Mazurska, obręb 11, numer  38/68, powierzchnia 537m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 49.520,00zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

    Wadium wynosi: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

5. ul. Mazurska, obręb 11, numer  38/69, powierzchnia 857m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 74.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

    Wadium wynosi: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

 

6. ul. Mazurska, obręb 11, numer  38/71, powierzchnia 827m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 71.450,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

    Wadium wynosi: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

 

Nieruchomości gruntowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczone są symbolem: E4MN - Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o wysokości do 2-ch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º (±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki wzdłuż ul. Mazurskiej należy sytuować główną kalenicą równolegle do niej, pozostałe budynki szczytami do wyznaczonej linii zabudowy. Minimalna szerokość frontu działki - 20m. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub garaży lokalizowanych na granicy dwóch sąsiednich działek. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m. Część terenów oznaczona symbolem E4MN położona jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim LX/461/2018 z dnia 26 września 2018 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 5084 z dnia 26 listopada 2018 roku.

 

Nieruchomości zbywane są na własność, nabywca przed podpisaniem umowy uiszcza całą wylicytowaną kwotę +23% podatku VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 9 września 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. W tytule przelewu należy podać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem, tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)  w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 8513.

Mapa z lokalizacją działek

Lidzbark Warmiński, dnia 22 lipca 2020 roku.

 


 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-07-30 09:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-07-30 09:51:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646