☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Moniuszki (2 działki)

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

  1. Działka położona przy ulicy S. Moniuszki, oznaczona w obrębie 9 numerem 155/5 o powierzchni 112m2.

Cena nieruchomości – 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)  

Wadium: 700,00zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

 

  1. Działka położona przy ulicy S. Moniuszki, oznaczona w obrębie 9 numerem 154/1 o powierzchni 514m2.

Cena nieruchomości – 32.100,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100)  

Wadium: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

Działki zapisane są w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014966/0.

 

Działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczone są symbolem FMNa - teren istniejącej zabudowy mieszkalnej, 1-no rodzinnej-adaptowany.

 

Działki nr 154/1 i 155/5 graniczą bezpośrednio z budynkiem stacji  transformatorowej SN/nn. Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 ze zm.)  należy zachować odległość  15m między stacją transformatorową a budynkiem mieszkalnym. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo stacji transformatorowej wykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną nie jest możliwe.

 

Na działce nr 9-155/5 zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki 9-155/5 i 9-154/1 polegającą na prawie przejścia, wejścia, dojazdu  i wjazdu od drogi publicznej do stacji transformatorowej położonej na działce oznaczonej w obrębie 9 numerem ewidencyjnym 155/2 o powierzchni 30m2, zapisanej w KW Nr OL1L/00031213/2 położonej przy ul. S. Moniuszki w Lidzbarku Warmińskim, będącej własnością Skarbu Państwa-Starosta Lidzbarski, użytkownik wieczysty ENERGA - OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku.

 

Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych  i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia  w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych. Koszty umowy notarialnej oraz wznowienia granic nieruchomości ponosi nabywca. Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 10 września 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. W tytule przelewu należy podać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód

tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Działki zbywane są na własność. Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 8513.

Mapa z lokalizacją działek

Lidzbark Warmiński, dnia 24 lipca 2020 roku.

 


 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-07-30 09:55:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-07-30 09:59:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646