☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego i ul. Kopernika przeznaczonych na handel okolicznościowy w związku ze Świętem Zm

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁEK GRUNTU (STANOWISK HANDLOWYCH) POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA HANDEL OKOLICZNOŚCIOWY ZNICZAMI I KWIATAMI W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM ZMARŁYCH.

 

 

 

 1. OKREŚLENIE TERENU DZIERŻAWY.

 

 1. Część działki gruntu oznaczonej w obrębie 10 numerem ewidencyjnym 26/1, położonej przy
  ul. Mikołaja Kopernika, podzielonej na następujące stanowiska:
 • stanowisko nr 1 o powierzchni 12m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 504,00zł + 23% VAT
 • stanowisko nr 2 o powierzchni 12m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 504,00zł + 23% VAT
 • stanowisko nr 3 o powierzchni 12m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 504,00zł + 23% VAT

 

 1. Część działki gruntu oznaczonej w obrębie 10 numerem ewidencyjnym 30, położonej przy
  ul. Ignacego Krasickiego, podzielonej na następujące stanowiska:
 • stanowisko nr 2 o powierzchni   9m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 378,00zł + 23% VAT
 • stanowisko nr 3 o powierzchni   9m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 378,00zł + 23% VAT

 

 1. Część działki gruntu oznaczonej w obrębie 10 numerem ewidencyjnym 48/1, położonej przy
  ul. Ignacego Krasickiego, podzielonej na następujące stanowiska:
 • stanowisko nr 4 o powierzchni 12m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 504,00zł + 23% VAT
 • stanowisko nr 5 o powierzchni 12m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 504,00zł + 23% VAT
 • stanowisko nr 6 o powierzchni 12m2 – cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy: 504,00zł + 23% VAT

 

 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI I PRZEZNACZENIE.

 

Wymienione w pkt. 1 stanowiska znajdują się w bliskim sąsiedztwie cmentarza komunalnego przy ul. Mikołaja Kopernika oraz Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim. Na terenie wydzierżawionym może być prowadzona działalność związana z handlem kwiatami i zniczami.

 

 1. FORMA PRZETARGU, WARUNKI DZIERŻAWY, WYSOKOŚĆ OPŁAT, INFORMACJE DODATKOWE

 

 1.   Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek gruntu (stanowisk handlowych) położonych na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego.  

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 1000 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. RATUSZOWEJ 5.

 

Wymienione w pkt. 1 stanowiska handlowe mogą być wydzierżawione na czas określony od dnia 30.10.2020 roku do dnia 02.11.2020 roku. Uczestnik przetargu określa dzień/dni, które chce wydzierżawić. 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowody tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru oraz stosowne pełnomocnictwa.

 

 

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 70,00zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) na jedno stanowisko, na jeden dzień wraz z podaniem ulicy oraz numeru stanowiska i dnia, na który ma być wydzierżawione stanowisko na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481 w terminie do dnia 2 października 2020 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. Dopuszcza się wniesienie wadium na więcej niż jeden dzień i jedno stanowisko. Wadium powinno być wnoszone indywidualnie na każde stanowisko z podaniem konkretnego dnia.

 

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości.

 

 1. Z uczestnikiem, który przetarg wygrał zostanie zawarta umowa dzierżawy. Cena osiągnięta w przetargu jest opłatą za 1 dzień z tytułu dzierżawy, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, z podpisania umowy dzierżawy, teren może być wydzierżawiony dla kolejnego uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę lub w przypadku braku takich uczestników, stanowisko handlowe może być wydzierżawione za cenę nie niższą niż cena wywoławcza +23% VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który zrezygnuje nie podlega zwrotowi.

 

 1. W przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne, które dopuszcza ustawa o gospodarce nieruchomościami . Osoby występujące w imieniu firm i spółek, przystępujące do przetargu muszą posiadać ważne pełnomocnictwa.  

 

 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań.

 

 1. Czynsz dzierżawny płatny jest w dniu podpisania umowy dzierżawy.

 

 1. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 1. Podpisanie umów dzierżaw na stanowiska handlowe odbędzie się w dniu 27 października 2020 roku  w godzinach 800-1500 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego,  ul. Ratuszowa 5, pok. nr 5

 

 1. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ratuszowa 5, pok. nr 5, tel. (089) 767 85 13.               

 

mapka - ul. Kopernika

mapka - ul. Krasickiego

 

Lidzbark Warmiński, dnia 02 września 2020 roku.

Wytworzył:
Mateusz Gajewski
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-09-08 07:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-09-08 07:54:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646