☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wybickiego

 

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Działka położona przy ul. Józefa Wybickiego, oznaczona w obrębie 5 numerem ewidencyjnym 24/12 o powierzchni 718m2, KW Nr OL1L/00032916/7.

Cena wywoławcza: 76.800,00zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

Wadium: 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem: MN.02 -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 600 m2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny na działce budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m;

5) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 30o do 45o, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem;

6) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni lub grafitu;

7) minimalna i maksymalna intensywności zabudowy: od 0,10 do 0,80;

8) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,40;

9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;

10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, na działkach ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 1000

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 23 października 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

 

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, w formie papierowej, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –  w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Cena wylicytowana (po odliczeniu wpłaconego wadium) wraz z podatkiem VAT winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Mapa

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 767 85 13.

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 21.09.2020 roku

 


 

Wytworzył:
Alicja Tumińska
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-09-28 09:45:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-09-28 09:46:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646