☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Nieruchomość położona przy ul. Zamkowej, składająca się z dwóch działek oznaczonych w obrębie 10 numerem ewidencyjnym 12/7 oraz 13/1 o łącznej powierzchni 307m2, zapisanych w KW Nr OL1L/00035741/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 17.870,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100),

Wadium: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Zamkowa działka nr 10-105.

Działki są własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez Gminę.

Działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczone są symbolem: EZN – teren zieleni chronionej. Dopuszcza się urządzanie ścieżek pieszych i rowerowych.

Nieruchomość składająca się z dwóch działek przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 106 ze zm.) zbycie nieruchomości jest zwolnione z podatku VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 LISTOPADA 2020 ROKU O GODZ. 1000  W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium w formie papierowej, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –  w przypadku osób prawnych.

 

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Cena wylicytowana (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 767 85 13  w godz. 0800 - 1500

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 12.10.2020 roku

 

Wytworzył:
Andrzej Huszcza
Udostępnił:
Gajewski Mateusz
(2020-10-15 12:57:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Gajewski Mateusz
(2020-10-15 13:02:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646