☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

  1. Działka położona przy ulicy S. Moniuszki, oznaczona w obrębie 9 numerem 155/5 o powierzchni 112m2.

Cena nieruchomości – 6.300,00zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Wadium: 700,00zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

  1. Działka położona przy ulicy S. Moniuszki, oznaczona w obrębie 9 numerem 154/1 o powierzchni 514m2.

Cena nieruchomości – 28.890,00zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium: 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

Działki zapisane są w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014966/0.

Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczone są symbolem FMNa - teren istniejącej zabudowy mieszkalnej, 1-no rodzinnej-adaptowany.

Działki nr 154/1 i 155/5 graniczą bezpośrednio z budynkiem stacji transformatorowej SN/nn. Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 ze zm.) należy zachować odległość 15m między stacją transformatorową a budynkiem mieszkalnym. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo stacji transformatorowej wykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną nie jest możliwe.

Na działce nr 9-155/5 zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki 9-155/5 i 9-154/1 polegającą na prawie przejścia, wejścia, dojazdu i wjazdu od drogi publicznej do stacji transformatorowej położonej na działce oznaczonej w obrębie 9 numerem ewidencyjnym 155/2 o powierzchni 30m2, zapisanej w KW Nr OL1L/00031213/2 położonej przy ul. S. Moniuszki w Lidzbarku Warmińskim, będącej własnością Skarbu Państwa-Starosta Lidzbarski, użytkownik wieczysty ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych. Koszty umowy notarialnej oraz wznowienia granic nieruchomości ponosi nabywca. Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 GRUDNIA 2020 ROKU O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 07 grudnia 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. W tytule przelewu należy podać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Działki zbywane są na własność. Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 8513.

Mapa

Lidzbark Warmiński, dnia 02 listopada 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Gajewski Mateusz
(2020-11-09 14:49:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-11-10 10:16:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646