☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA DRUGI PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

 

  1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/84, o powierzchni 12044m2, zapisana w KW Nr OL1L/00021233/5.

Cena wywoławcza: 279.900,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Wysokość wadium: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku, w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2228).

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: B1P: Tereny przemysłu, baz i składów. Wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji z podwyższonymi dachami, kąt nachylenia połaci dachowych 15°(±5°). Dachy dwuspadowe kryte materiałem dachówkopodobnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów powstałych w wyniku podziału lub scalenia oraz ich prawidłowego funkcjonowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08 GRUDNIA 2020 ROKU O GODZ. 1100

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 01 grudnia 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium (w wersji papierowej), dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278).

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem, tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym), w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna.

Nabywcy zobowiążą się, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT. Pierwsza opłata winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu.

Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana wraz ze zmianą wartości działki, nie częściej niż raz na 3 lata.

Koszty związane z nabyciem oraz wznowieniem granic ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowej 5, pokój 5, tel. 89 7678513, w godz. 800 - 1500.

Mapa

Lidzbark Warmiński, dnia 02 listopada 2020 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Gajewski Mateusz
(2020-11-09 14:54:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-11-10 10:15:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646