☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Mazurskiej

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

1. ul. Mazurska, obręb 11, numer  38/61, powierzchnia 803m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 71.100,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100).

  Wadium wynosi: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

2. ul. Mazurska, obręb 11, numer  38/69, powierzchnia 857m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 66.600,00zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

    Wadium wynosi: 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 września 2020r., a drugi w dniu 10 grudnia 2020r.

Nieruchomości gruntowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczone są symbolem: E4MN - Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o wysokości do 2-ch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º (±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki wzdłuż ul. Mazurskiej należy sytuować główną kalenicą równolegle do niej, pozostałe budynki szczytami do wyznaczonej linii zabudowy. Minimalna szerokość frontu działki - 20m. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub garaży lokalizowanych na granicy dwóch sąsiednich działek. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m. Część terenów oznaczona symbolem E4MN położona jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim LX/461/2018 z dnia 26 września 2018 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 5084 z dnia 26 listopada 2018 roku.

Nieruchomości zbywane są na własność, nabywca przed podpisaniem umowy uiszcza całą wylicytowaną kwotę + 23% podatku VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 LUTEGO 2021 ROKU O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. W tytule przelewu należy podać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem, tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)  w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 767 85 13.

Mapa

Lidzbark Warmiński, dnia 08 stycznia 2021 roku.

 


 

Wytworzył:
Alicja Tumińska
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2021-01-11 13:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2021-01-11 13:28:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646