Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Wstęp

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
  Od stycznia 2020 r. staramy się publikować dwie wersje dokumentów, w tym wersję zgodną z wymaganiami dostępności.
 3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem nowych podstron i dokumentów zgodnie z wymogami.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim zawiera:

 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • instrukcję obsługi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej (http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl) spełnia wymagania w 95 %). Link do raportu http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=dece86cc-ea1a-49f2-b75d-1c87d43197cf

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Monika Szyszko. Kontakt: m.szyszko@lidzbarkw.pl, tel. +48 89 767 85 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski jest Monika Szyszko, m.szyszko@lidzbarkw.pl, tel.+48 89 767 85 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl  odpowiada:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim:
e-mail: um@lidzbarkw.pl tel. +48 89 767 85 00

Koordynator ds. dostępności: Monika Szyszko
e-mail: m.szyszko@lidzbarkw.pl
tel. +48 89 767 85 30  

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego:
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
e-mail: um@lidzbarkw.pl
tel. +48 89 767 85 00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim:

ul. Świętochowskiego 14

 

Siedziba Urzędu Miejskiego  w Lidzbarku Warmińskim znajduje się w budynku przy ulicy Świętochowskiego 14.  Budynek nie jest wyposażony w windę, platformę, pochylnię itp.  jednakże przed wejściem do budynku zainstalowany jest domofon. Osoby niepełnosprawne za jego pośrednictwem  mogą zgłaszać potrzebę obsługi bez konieczności wchodzenia na piętro Urzędu. Wówczas przyjmowani  są w sali  znajdującej się na parterze budynku, która jest dostępna dla osób niepełnosprawnych w tym  poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem do budynku znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma przeciwskazań wstępu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim  nie ma możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Wytworzył:
Monika Szyszko
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2021-03-25 14:04:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2021-03-25 14:07:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki