☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konarskiego

 

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Działka gruntu położona przy ulicy Stanisława Konarskiego, oznaczona w obrębie 4 numerem 5/36 o powierzchni 1102m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014852/8.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 80.000,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) .

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT.

Wysokość wadium wynosi: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka ma dostęp do drogi publicznej.

Kształt działki nieregularny. Teren o znacznych różnicach wysokości, opadający stromo w kierunku północno-wschodnim.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

 

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolami:  

D4MN - Teren zabudowy mieszkalnej 1-o rodzinnej o wysokości 2-ch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º(±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Dopuszcza się zbliżenie zabudowy do granicy z sąsiednią działką.

D11ZP – Strefa istniejącej zieleni w ciągu ekologicznym rz. Łyny o znaczeniu krajowym – adaptowana. Wzdłuż brzegów rzeki dopuszcza się przeprowadzenie tras pieszych  i rowerowych.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 MAJA 2021 ROKU O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  PRZY ULICY ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –  w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)  w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt w razie potrzeby oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, tel. 89 767 85 13.

Mapa

Lidzbark Warmiński, dnia 24 marca 2021 roku.


 

Wytworzył:
Alicja Tumińska
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2021-03-26 09:18:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2021-03-26 09:21:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646