☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ  NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE PARKINGOWE

 

Część działki gruntu oznaczonej w obrębie 6 numerem 18, położonej przy ul. Kromera, podzielonej na stanowiska parkingowe z zamontowanymi blokadami.

 

8 stanowisk parkingowych z zamontowanymi blokadami oznaczonych numerami 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (numeracja stanowisk zaczyna się od kompleksu garażowego) o powierzchni 12,5m2 każde - cena wywoławcza będąca opłatą roczną za jedno stanowisko parkingowe wynosi 202,63zł netto (słownie: dwieście dwa złote 63/100), wysokość wadium wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 MAJA 2021 ROKU O GODZ. 900 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14.

 

Przeznaczenie dzierżawy: 8 miejsc parkingowych z zamontowanymi blokadami.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: E102PU – Teren istniejącej zabudowy przemysłowo – usługowej - adaptowane.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na każde stanowisko oddzielnie (w tytule należy wskazać numer stanowiska, którego wadium dotyczy) do dnia 29 kwietnia 2021 roku na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet opłaty za dzierżawę gruntu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które dopuszcza ustawa o gospodarce nieruchomościami. Osoby występujące w imieniu firm i spółek, przystępujące do przetargu muszą posiadać ważne pełnomocnictwo. 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowody tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru oraz stosowne pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu jest opłatą roczną netto z tytułu dzierżawy, płatną do dnia 31 marca każdego roku, a w roku bieżącym w dniu podpisania umowy dzierżawy.

Z uczestnikiem, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do trzech (3) lat.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Bliższych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, tel. (89) 767 8513.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 26 marca 2021 roku.

MAPA

Wytworzył:
Mateusz Gajewski
Udostępnił:
Gajewski Mateusz
(2021-03-30 11:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Gajewski Mateusz
(2021-03-30 11:55:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646