☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Olsztyńskiej ( 1-13/159)

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

 

Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/159 o powierzchni 27928m2, zapisana jest w KW  Nr OL1L/00014801/6.

Kształt działki jest dość regularny, zbliżony do figury trapez z nierówną podstawą. Działka w północno-wschodniej części o znacznym spadku terenu, sięgającym do 10m. Grunt jest nieogrodzony, nieutwardzony, porośnięty roślinnością trawiastą, w południowo-zachodniej części krzewami i drzewami. Na terenie działki znajdują się wody stojące. Działka ma bezpośredni dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej stanowiącej działkę 1-21 o nawierzchni z masy bitumicznej. Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej biegnących wzdłuż drogi.

Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008, poz. 1562 ze zm.).

Cena wywoławcza: 636.500,00zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wysokość wadium: 64.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: P.03 i P.04

Tereny przemysłu, baz i składów:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa, magazyny, obiekty służące funkcji  składowania i magazynowania,

2) przeznaczenie uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń urządzona, elementy małej architektury,

3) zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się łączenie terenów elementarnych w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej tych terenów w celu ich prawidłowego funkcjonowania,

b) minimalna powierzchni działki budowlanej 0,5ha,

c) wskaźnik intensywność zabudowy w przedziale od 0,30 do 0,95,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki-0,80

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej,

f) ilość kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie; dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowych 15° (±5°).

 

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2021 ROKU O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY ULICY A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium  (w wersji papierowej), dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis  z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2278).

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym), w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna.

Nabywcy zobowiążą się, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT.

Pierwsza opłata winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu.

Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana wraz ze zmianą wartości działki, nie częściej niż raz na 3 lata.

Koszty związane z nabyciem ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pok. 103, tel.(89) 7678515, w godz. 800-1500.

MAPA

Lidzbark Warmiński, dnia 14 kwietnia 2021 roku.

 


 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2021-04-16 07:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2021-04-16 07:32:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646